Coäng ñoàng Thaùnh EÂgidio
möøng 30 naêm thaønh laäp
(1968 - 1998)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

THÔØI SÖÏ: Coäng ñoàng Thaùnh EÂgidio möøng 30 naêm thaønh laäp.

Ngaøy thöù Tö 20.05.98, vôùi thaùnh leã ñoàng teá troïng theå trong Ñeàn Thôø Ñöùc Maria beân bôø Soâng Tevere (Santa Maria in Trastevere) thuoäc vuøng trung taâm Roma, do Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano Quoác Vuï Khanh chuû söï, Coäng ñoàng Sant Egidio möøng kyû nieäm 30 naêm thaønh laäp (1968-1998). Cuøng ñoàng teá vôùi ÑHY Quoác vuï Khanh, coù 10 Hoàng Y, nhieàu giaùm muïc vaø linh muïc. Ngoaøi ra coøn coù söï hieän dieän cuûa nhieàu nhaân vaät chính trò trong vaø ngoaøi nöôùc, trong soá naøy coù Cöïu Toång Thoáng YÙ, oâng Francesco Cossiga; Chuû Tòch Thöôïng Vieän YÙ, oâng Nicola Mancino; Toång Thoáng Coäng Hoøa Mozambic, oâng Joaquin Chissano, Tröôùc ñaây, Coäng Ñoàng Sant'Egidio ñaõ coù coâng ñöùng ra laøm trung gian hoøa giaûi giöõa hai phe tranh chaáp ñeå ñem laïi hoøa bình cho Mozambic; Thò tröôûng Roma, oâng Francesco Rutelli; Chuû Tòch Chính Phuû mieàn Lazio, oâng Piero Badaloni vaø raát ñoâng anh chò em coâng giaùo.

Giaûng trong thaùnh leã, Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh nhaán maïnh ñeán coâng vieäâc toâng ñoà cuûa ngöôøi giaùo daân, döôùi nhieàu hình thöùc khaùc nhau , theo giaùo huaán cuûa Coâng Ñoàng Chung Vatican II, ñöôïc trình baøy trong caùc Vaên Kieän nhö: Hieán cheá muïc vuï Vui Möøng vaø Hy Voïng ("Gaudium et Spes", Giaùo Hoäi trong theá giôùi ngaøy nay), (07.12.1965) , Saéc Leänh veà hoaït ñoäng toâng ñoà giaùo daân ("Apostolicam Actuositatem") (18.11.1965) vaø Vaên Kieän Haäu Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi veà ôn goïi vaø söù meänh cuûa ngöôøi giaùo daân "Christifideles laici" (ngöôøi giaùo daân) (30.12.1988).

Ñöùc Hoàng Y noùi: "Ngöôøi thì caûm thaáy mình ñöôïc goïi laøm vieäc trong laõnh vöïc truyeàn giaùo; ngöôøi khaùc thaáy caàn phaûi goùp coâng vaøo vieäc linh hoaït Kitoâ trong laõnh vöïc traàn theá; ngöôøi khaùc nöõa nghó ñeán söï khaån caáp daán thaân trong laõnh vöïc töø thieän baùc aùi, cöùu teá xaõ hoäi v.v... Duø coù nhieàu thaùch ñoá ñang chôø ñôïi chuùng ta trong Ngaøn Naêm môùi, nhöng ,ñoái vôùi taát caû caùc tín höõu, luoân luoân coù boån phaän naøy laø vaâng phuïc vôùi tình con thaûo caùc Vò Chuû Chaên maø Chuùa Thaùnh Thaàn ñaõ ñaët leân chaêm soùc Giaùo Hoäi Chuùa".

Sau ñoù, Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh keå laïi nhöõng göông saùng cuûa nhieàu vò Thaùnh ñaõ hoaït ñoäng trong caùc laõnh vöïc khaùc nhau, nhö thaùnh Bernardino thaønh Siena ñaõ laäp ra trong thôøi ñaïi cuûa ngaøi moät hoäi gioáng nhö Coäng Ñoàng Sant Egidio hieän nay, Thaùnh Gioan Kim Khaåu, thaùnh Francesca Romana vaø Chaân Phöôùc Feùdeùric Ozanam. Roài Ñöùc Hoàng Y nhaéc laïi raèng "Caùc hình thöùc baùc aùi coù söùc thay ñoåi thôøi ñaïi; nhöng thaùi ñoä cuûa ngöôøi tín höõu Kitoâ phaûi luoân ñöôïc höôùng daãn bôûi giaùo huaán cuûa Phuùc Aâm". Ñöùc Hoàng Y keát thuùc: "Thöa caùc baïn trong Coäng Ñoàng Sant Egidio, ñaây laø boái caûnh, trong ñoù caùc baïn ngaøy nay ñöôïc môøi goïi hoaït ñoäng. Neáu chuùng ta hieäp nhaát vôùi Chuùa Kitoâ vaø hoaøn toaøn ôû trong Giaùo Hoäi cuûa Ngöôøi, chaéc chaén chuùng ta seõ ñem laïi nhieàu thaønh quaû toát ñeïp".

Coäng ñoàng Sant Egidio ñöôïc thaønh laäp naêm 1968, ngay sau Coâng Ñoàng Chung Vatican II, do saùng kieán cuûa moät nhoùm hoïc sinh Tröôøng Trung Hoïc coâng laäp Virgilio ôû Roma, döôùi söï ñieàu ñoäng cuûa anh sinh vieân Andrea Riccardi. Nhoùm naày vaãn tieáp tuïc caû khi leân ñaïi hoïc vaø sau khi ñaõ toát nghieäp. Hieän nay Giaùo sö Riccardi laø ngöôøi laõnh ñaïo Coäng Ñoàng . Muïc ñích cuûa Coäng Ñoàng laø soáng troïn veïn nhaát coù theå tinh thaàn Phuùc AÂm, neáu muoán laøm moät caùi gì coù ích cho chính mình vaø cho xaõ hoäi. Giaùo sö Riccardi noùi: "Muoán thay ñoåi theá giôùi, tröôùc heát phaûi thay ñoåi chính baûn thaân". Ngoaøi vieäc caàu nguyeän vaø hoïc hoûi, suy gaãm Lôøi Chuùa chung vôùi nhau haèng ngaøy vaøo ban chieàu, Coäâng Ñoàng Thaùnh Eâgidioâ theo ñuoåi muïc tieâu naøy: hoaït ñoäng trong laõnh vöïc baùc aùi, xaõ hoäi, caùch rieâng taïi caùc vuøng ngoaïi oâ thaønh phoá Roma giuùp ñôõ caùc ngöôøi ngheøo khoå, bò loaïi ngoaøi leà xaõ hoäi, caùc naïn nhaân chieán tranh, caùc ngöôøi di cö, tò naïn.... Sau 30 naêm thaønh laäp, Coäng ñoàng nay trôû thaønh toå chöùc quoác teá vaø soá hoäi vieân hieän nay leân yôùi 15 ngaøn, haàu heát laø nhöõng ngöôøi coù gia ñình, trong soá naøy hôn moät nöûa laø ngöôøi YÙ. Ngoaøi nöôùc YÙÙ, Coäng ñoàng nay hoaït ñoäng taïi nhieàu nöôùc Chaâu Aâu, tröôùc heát Taây Aâu, roài Ñoâng Aâu, sau khi cheá ñoä Coäng Saûn suïp ñoå. Taïi Chaâu Phi, Chaâu Myõ vaø Chaâu AÙ ñaõ baét ñaàu coù nhöõng coäng ñoàng nho nhoû. Taïi Roma, Coäng Ñoàng coù nhieàu trung taâm tieáp ñoùn caùc ngöôøi maøn trôøi chieáu ñaát. Moãi naêm Coäng Ñoàng cung caáp tôùi 250 ngaøn böõa aên cho caùc ngöôøi ngheøo vaø haèng naêm vaøo Leã Giaùng Sinh Coäng Ñoàng toå chöùc moät böõa aên ñaëc bieät vaø taëng quaø, ñeå caùc ngöôøi ngheøo ñöôïc möøng leã trong baàu khí thaân maät cuûa gia ñình.

Ngoaøi nhöõng hoaït ñoäng trong laõnh vöïc töø thieän baùc aùi, Coäng Ñoàng Sant Egidio laø coøn ñöùng ra toå chöùc Cuoäc Gaëp Gôõ haèng naêm giöõa caùc toân giaùo, nhö chính ÑTC Gioan Phaoloâ II khôûi xöôùng thaùng 10 naêm 1986 taïi Assisi, ñeå soáng laïi tinh thaàn caàu nguyeän vaø ñoái thoaïi. Cho ñeán nay Coäng Ñoàng ñaõ toå chöùc caùc cuoäc gaëp gôõ lieân toân caàu nguyeän cho Hoøa Bình taïi Roma, Varsavia, Bari, Malta, Bruxelles, Milano, Assisi, Firenze, Roma vaø cuoäc gaëp gôõ tôùi ñaây taïi Bucarest, Thuû Ñoâ Roumanie. Trong laõnh vöïc hoøa bình quoác teá, Coäng ñoàng ñaõ ñöùng ra laøm trung gian giaûng hoøa giöõa Chính phuû Mozambic vaø phe khaùng chieán choáng chính phuû. Thoûa öôùc hoøa bình cho Mozambic ñaõ ñöôïc kyù keát taïi Roma ngaøy 4.10.1992, sau 14 naêm noäi chieán. Ngaøy nay, Coäng Ñoàng ñang ñöùng ra laøm trung gian giöõa caùc phe tranh chaáp taïi Algeùrie vaø coå voõ vieäc ñoái thoaïi hoøa bình taïi Ethiopia, Eritrea vaø Sudan, roài giuùp caùc döï aùn phaùt trieån taïi Ai Caäp, Jordania, Irak, Thoå Nhó Kyø vaø Syrie, ñoàng thôøi toå chöùc cöùu trôï nhaân ñaïo taïi Albania vaø Kurdistan vaø coäng taùc ñaåy maïnh tieán trình hoøa bình taïi Guatemala.

Coäng ñoàng Sant'Egidio laø moät toå chöùc do ngöôøi giaùo daân saùng laäp vaø ñieàu haønh, trung thaønh vôùi Giaùo Huaán cuûa Giaùo Hoäi, nhö chính giaùo sö Andrea Riccardi ñaõ noùi: "Coäng Ñoàng Sant Egidio laø thaønh quaû cuûa Coâng Ñoàng Vatican II". Vì söï trung thaønh vaø vì nhöõng coâng vieäc lôùn lao ñaõ thöïc hieän ñöôïc trong 30 naêm qua, trong baøi giaûng Thaùnh leã taï ôn ngaøy thöù Tö 20.05.98 Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, nhaân vaät soá hai taïi Vatican, sau ÑTC, ñaõ nhaân danh Giaùo Hoäi, baøy toû loøng bieát ôn ñoái vôùi Coäng Ñoàng Sant Eâgidioâ, vì nhöõng coâng taùc trong vieäc rao giaûng Tin Möøng, phuïc vuï ngöôøi ngheøo, daán thaân ñoái thoaïi ñaïi keát vaø lieân toân, thöïc hieän nhöõng saùng kieán cuï theå veà hoøa bình... Sau Ñöùc Hoàng Y, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Cesare Nosiglia, cuõng ñaõ nhaân danh Ñöùc Hoàng Y Ruini, Toång ñaïi dieän ÑTC chaêm soùc giaùo phaän Roma, maø caùm ôn Coäng Ñoàng veà nhöõng phuïc vuï taïi Roma.


Back to Radio Veritas Asia Home Page