Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Chuùa Nhaät 17/05/98
Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu vöøa qua
laø moät bieán coá soáng hieäp thoâng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huaán Ñöùc cuûa ÑTC giôø Kinh Laïy Nöõ Vöông Thieân Ñaøng Tröa Chuùa Nhaät 17/05/98.

Saùng Chuùa Nhaät 17/05/98, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ ñi thaêm giaùo xöù Ñöùc Maria Hoàn xaùc leân trôøi, cuûa giaùo phaän Roma cuûa Ngaøi. Trong baøi giaûng Thaùnh Leã, ÑTC ñaõ xin Chuùa Thaùnh Thaàn chuaån bò coäng ñoaøn giaùo xöù laõnh nhaän nhöõng hoàng aân cuûa Chuùa, vì leã Chuùa Thaùnh Thaàn hieän xuoáng saép ñeán, vöøa ñoàng thôøi ÑTC khuyeán khích caùc tín höõu haõy daán thaân trong coâng vieäc muïc vuï vaø phuïc vuï xaõ hoäi. Sau thaùnh leã, vì ngaøy thöù Hai hoâm sau 18/05/98, laø Ngaøy Möøng Sinh Nhaät thöù 78 cuûa ÑTC, neân toaøn theå coäng ñoaøn giaùo xöù hieän dieän ñaõ haùt baøi ca Möøng Sinh Nhaät ÑTC. Ñaùp laïi, ÑTC ñaõ vui veõ noùi nhö sau:

"Cha xin caùm ôn nhöõng lôøi caàu chuùc cuûa anh chò em. Saùng nay, khi böôùc vaøo ñaây, Cha ñaõ gaëp nhoùm caùc treû em, vaø Cha nghó thaàm trong loøng raèng: Hoài xöa mình cuõng nhoû nhö vaäy. Giôø ñaây, cha ñöôïc 78 tuoåi, gia nhaäp vaøo haøng nhöõng nguôøi giaø caû. Cha coù döï ñònh vieát moät böùc thô cho nhöõng ngöôøi giaø. Vaøo thôøi cuûa thaùnh Pheâroâ ngaøy xöa, nhöõng nguôøi giaø ñöôïc kính troïng goïi baèng danh hieäu laø nhöõng "prebyteroi", nhöõng tröôûng laõo. Cha laø moät trong nhöõng tröôûng laõo naày."

Moïi ngöôøi hieän dieän ñeàu cuôøi vui tröôùc nhöõng lôøi noùi vui cuûa ÑTC. Sau ñoù, ÑTC tieáp tuïc nhö sau:

"Ñuùng vaäy, nhöõng ngöôøi giaø caû caàn ñöôïc kính troïng vaø raèng ngöôøi ta ñöøng queân laø moät ngaøy kia mình cuõng trôû neân giaø, gioáng nhö theå baây giôø cha khoâng theå queân cha ñaõ coù thôøi treû tuoåi nhö nhöõng ngöôøi treû naày ñaây."

Trôû veà laïi Vatican, vaøo luùc tröa, ÑTC ñaõ xuaát hieän nôi cöûa soå phoøng laøm vieäc nhìn xuoáng quaûng tröôøng thaùnh Pheâroâ, ñeå ñoïc kinh Laïy Nöõ Vöông Thieân Ñaøng. Tröôùc khi xöôùng kinh, ÑTC ñaõ noùi vaøi lôøi huaán ñöùc vaø nhaéc laïi bieán coá Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu vöøa keát thuùc. Sau kinh Laïy Nöõ Vöông Thieân Ñaøng, ÑTC cuõng ñaõ nhaéc ñeán tình hình ñaùng lo ngaïi ñang dieãn ra taïi Nam Döông. ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

1. Anh chò em raát thaân meán,
Trong thôøi gian muøa Phuïc Sinh, caùc baûn vaên kinh thaùnh maø Phuïng Vuï ñeà nghò cho chuùng ta ñoïc, laøm noåi baät söï hieän dieän vaø taùc ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn trong coäng ñoaøn kitoâ ñaàu tieân. Ñöôïc xaây döïng treân chöùng taù cuûa caùc toâng ñoà, Giaùo Hoäi ñöôïc höôùng daãn trong cuoäc haønh trình qua caùc theá kyû bôûi Chuùa Thaùnh Thaàn, Ñaáng thoâi thuùc Giaùo Hoäi treân nhöõng neûo ñöôøng thi haønh söù maïng gaëp gôõ vôùi taát caû caùc quoác gia vaø taát caû caùc neàn vaên hoùa cuûa traùi ñaát naày. Giaùo Hoäi khoâng aùp ñaët nhöõng luaät leä hay nhöõng truyeàn thoáng nhaân loaïi treân nhöõng quoác gia vaø nhöõng neàn vaên hoùa ñoù, nhöng rao giaûng Tin Möøng Chuùa Kitoâ, Ñaáng cöùu theá, vaø meänh leänh cuûa Chuùa: Haõy yeâu thöông nhau nhö Thaáy ñaõ yeâu thöông chuùng con (x. Gn 15,12), rao giaûng vôùi nieàm kính troïng to lôùn ñoái vôùi phaàn gia taøi vaên hoùa vaø söï daán thaán toân giaùo cuûa caùc quoác gia.

Trong naêm daønh ñaëc bieät cho Chuùa Thaùnh Thaàn, chuùng ta ñöôïc môøi goïi suy nieäm moät caùch chaêm chæ veà thöïc taïi naày vaø nhaát laø ñöôïc môøi goïi daâng lôøi khaån caàu leân Thieân Chuùa, xin Ngaøi sai Chuùa Thaùnh Thaàn xuoáng canh taân traùi ñaát vaø an uûi Daân Chuùa ñang haønh höông trong doøng lòch söû.

2. Naêm 2000 laø dòp thuaän tieän ñeå baét ñaàu laïi coâng cuoäc rao giaûng Phuùc AÂm trong theá giôùi. Vì theá, trong nhöõng naêm cuoái cuøng cuûa ngaøn naêm thöù hai naày, ñöôïc trieäu taäp nhöõng khoùa hoïp ñaëc bieät cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc cho töøng ñaïi luïc. Caùch ñaây vaøi ngaøy, chuùng ta vöøa keát thuùc Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc daønh cho AÙ Chaâu, vaø ngaøy hoâm nay, cha môøi goïi anh chò em haõy hieäp yù vôùi Cha trong vieäc caûm taï Chuùa vì bieán coá giaùo hoäi coù taàm möùc lòch söû naày, moät bieán coá khoâng nhöõng coù lieân quan ñeán ñaïi luïc coå xöa vaø roäng lôùn naày, maø coøn lieân heä ñeán toaøn theå giaùo hoäi phoå quaùt. Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu vöøa qua laø moät bieán coá soáng hieäp thoâng, hieåu bieát laãn nhau, trao ñoåi nhöõng hoàng aân, nhöõng thaûo luaän veà nhöõng thaùch thöùc muïc vuï quan troïng. Giôø ñaây caùc giaùm muïc vaø nhöõng thaønh vieân khaùc nöõa cuûa khoùa hoïp ñaõ trôû veà, hoaëc treân ñöôøng veà laïi coäng ñoaøn cuûa caùc ngaøi. Chuùa Thaùnh Thaàn seõ trôï giuùp caùc ngaøi, trong nhöõng hoaøn caûnh khaùc nhau veà ñòa lyù vaø xaõ hoäi cuûa AÙ Chaâu, (giuùp caùc ngaøi) ñi qua nhöõng con ñöôøng maø Chuùa Thaùnh Thaàn ñaõ neâu chæ trong thôøi gian Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, ngoõ haàu haït gioáng Phuùc AÂm ñöôïc gieo vaõi phong phuù khaép nôi vaø mang laïi nhöõng hoa traùi ôn cöùu roãi ñôøi ñôøi.

3. Chuùng ta haõy khaàn caàu xin Meï Maria cho muïc tieâu vöøa keå. Meï laø hình aûnh cuûa Giaùo Hoäi, vaø luoân luoân ñöôïc Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn. Söï hieän dieän cuûa Meï trong giaùo hoäi laø daáu chæ vaø laø baûo ñaûm cho hoàng aân Chuùa Thaùnh Thaàn, laø Ñaáng taïi Nazareth ñaõ laøm cho Ñaáng cöùu theá ñöôïc sinh ra trong Meï vaø trong Ngaøy Leã Hieän Xuoáng ñaõ linh ñoäng giaùo hoäi vöøa môùi khai sinh, ngoõ haàu coâng cuoäc cöùu chuoäc ñöôïc loan truyeàn cho ñeán taän cuøng traùi ñaát. Chuùng ta haõy trao phoù cho Meï söù maïng cuûa caùc tín höõu taïi AÙ Chaâu, cuøng vôùi nhöõng chôø ñôïi vaø nhöõng nieàm hy voïng cuûa toaøn theå nhaân loaïi.

Sau nhöõng lôøi treân, ÑTC ñaõ haùt kinh Laïy Nöõ Vöông Thieân Ñaøng vôùi coäng ñoaøn hieän dieän vaø ban pheùp laønh cho moïi ngöôøi. Sau ñoù, ÑTC ñaõ nôùi leân moái quan taâm cuûa ngaøi ñoái vôùi tình hình taïi Indonesia. Baïo löïc trong nhöõng ngaøy qua ñaõ laøm cho nhieàu ngöôøi cheát vaø gaây neân nhieàu thieät haïi taøn phaù, laøm cho ñaát nöôùc Indonesia ñi treân nhöõng con ñöôøng nguy hieãm. ÑTC noùi leân taâm tình lieân ñôùi nhaân baûn vaø kitoâ ñoái vôùi quoác gia Indonesia vaø caàu nguyeän, ngoõ haàu coâng ích cuûa toaøn daân Indonesia ñöôïc baûo ñaûm, cuøng vôùi söï ñoái thoaïi vaø kính troïng cuûa caø hai phía ñoái vôùi maïng soáng con ngöôøi vaø luaät phaùp.

ÑTC cuõng ñaõ khoâng queân chaøo chuùc nhöõng anh chò em haønh höông noùi tieáng YÙ, nhaát laø nhöõng anh chò em tham döï cuoäc Tuaàn Haønh choáng laïi vieäc laïm duïng lao ñoäng cuûa caùc treû vò thaønh nieân. Cuoäc Tuaàn Haønh naày laø moät saùng kieán do phong traøo "Noái Voøng Tay" toå chöùc, nhaân dòp cuoäc Hoïp cuûa Toå Chöùc Lao Ñoäng Quoác Teá, ñeå chuaån bò soaïn thaûo moät quy öôùc môùi choáng laïi moïi hình thöùc lao ñoäng treû nhoû. ÑTC caàu mong cho cuoäc Tuaàn Haønh goùp phaàn laøm gia taêng söï nhaûy caûm cuûa con ngöôøi ñoái vôùi vaán ñeà traàm troïng naày, ngoõ haàu ñöøng thieáu vieäc laøm cho ngöôøi lôùn vaø ñöøng laøm cho treû nhoû bò maát ñi giai ñoaïn tuoåi phaùt trieån con ngöôøi chuùng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page