Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Trong buoåi tieáp kieán Ñoaøn Haønh Höông
thöù Tö 13/05/98

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Töôøng thuaät buoåi tieáp kieán chung haèng tuaàn cuûa ÑTC vaøo saùng thöù Tö 13.05.98.

Luùc 10 giôø saùng thöù Tö, 13/05/98, taïi Quaûng Tröôøng thaùnh Pheâroâ, ÑTC tieáp caùc ñoaøn haønh höông ñeán töø 20 nöôùc khaùc nhau treân theá giôùi. Duø trôøi noùng khaùc thöôøng (khoâng nhöõng taïi YÙ maø taïi nhieàu nöôùc Chaâu AÂu) --- theo caùc cô quan thoâng tin, thì caùch ñaây 130 naêm, cuõng coù thôøi kyø noùng nhö vaäy vaøo thaùng 5 --- soá caùc ñoaøn haønh höông ñoâng hôn moïi kyø, coù tôùi 40 ngaøn ngöôøi . 90 ñoaøn ñeán töø caùc mieàn khaùc nhau cuûa nöôùc YÙ, trong soá naøy coù 40 ñoaøn hoïc sinh trung vaø tieåu hoïc. Ñoaøn Ba Lan goàm gaàn 2 ngaøn ngöôøi. Xeùt theo ngoân ngöõ, thì ta coù 15 ñoaøn noùi tieáng Phaùp - 21 ñoaøn noùi tieáng Anh - 40 ñoaøn noùi tieáng Ñöùc - 10 ñoaøn noùi tieáng Taây Ban Nha - vaø 4 ñoaøn noùi tieáng Boà Ñaøo Nha.

Ngoaøi ra coøn 6 ñoaøn coù tính caùch quoác teá: Caùc nhaø truyeàn giaùo Consolata - Nöõ Töû Thaùnh Phaoloâ thieän baûn - Nöõ Tu truyeàn giaùo Phanxico - Nöõ Tì Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu - Nöõ Tu ñaày tôù Chuùa Thaùnh Thaàn Nhöõng Tieåu Muoäi cuûa caùc ngöôøi ngheøo - vaø caùc ñoaøn haønh höông ñeán töø Lituani, Bulgari, Coäng Hoøa Tcheøque, Coäng hoøa Slovak vaø Coäng Hoøa Croat, Hoøa Lan, Bæ, Ñan Maïch, AÁn Ñoä, Thaùi Lan v.v...

Buoåi tieáp kieán chung hoâm thöù Tö 13.05.1998 truøng vaøo chính ngaøy 13.05.1981, caùch ñaây 17 naêm, ÑTC bò anh Ali Agca baén cuõng taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, vaøi phuùt sau 5 giôø chieàu; ñaây laø moät söï truøng hôïp lòch söû. Vì theá vaøo cuoái buoåi tieáp kieán, ÑTC nhaéc laïi bieán coá naày nhö sau:

"Vaøo cuoái buoåi tieáp kieán naøy, toâi heát loøng caûm ôn taát caû nhöõng ai ñaõ muoán hôïp yù vôùi toâi caàu nguyeän, khi nhôù laïi vieäc ñaõ xaåy ra taïi chính quaûng tröôøng naøy ngaøy 13 thaùng 5 caùch ñaây 17 naêm. Vôùi taâm tình bieát ôn toâi daâng leân Ñöùc Trinh Nöõ Fatima con tim cuûa toâi, vaø vôùi loøng tín thaùc con thaûo, toâi xin laëp laïi vieäc phuù daâng hoaøn toaøn, nhö ngay töø luùc ñaàu cuûa thöøa taùc vuï Pheâroâ cuûa toâi: "Totus Tuus, Maria" (Laïy Meï Maria, con hoaøn toaøn thuoäc veà Meï).

Sau hai baøi noùi veà Ñöùc Trinh Nöõ Maria, trong hai laàn tieáp kieán ñaõ qua, thì hoâm thöù Tö vöøa qua (13/05/98), ÑTC khai trieån moät ñeà taøi môùi veà Chuùa Thaùnh Thaàn trong Cöïu Öôùc, trong boái caûnh cuûa nhöõng naêm chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù naêm 2000.

ÑTC noùi ñaïi yù nhö sau: Naêm thöù hai cuûa vieäc chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù ñöôïc daønh cho Chuùa Thaùnh Thaàn. Sau ñeà taøi veà Chuùa Gieâsu Kitoâ, hoâm nay chuùng ta baét ñaàu suy tö moät caùch coù heä thoáng veà "Ñaáng laø Thieân Chuùa vaø laø Ñaáng ban söï soáng". ÑTC nhaéc laïi veà Ngoâi Ba Thieân Chuùa, ngaøi ñaõ noùi ñeán trong nhieàu dòp khaùc nhau, caùch rieâng ngaøi ñaõ daønh haún moät Thoâng Ñieäp rieâng veà Chuùa Thaùnh Thaàn vôùi ñaàu ñeà laø "Dominum et Vivificantem" (laø Chuùa vaø laø Ñaáng ban söï soáng) vaø caùc baøi giaùo lyù veà Chuùa Thaùnh Thaàn trong caùc buoåi tieáp kieán nhöõng naêm tröôùc ñaây. Nhöng trong naêm nay, naêm chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù ÑTC noùi:

"chuùng ta coù dòp trôû laïi, ñeå khaùm phaù hoaït ñoäng cuûa Ngöôøi trong thôøi gian vaø lòch söû." Thaùnh Kinh maïc khaûi daàn daàn cho chuùng ta hoaït ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn vaø caên cöôùc cuûa Ngöôøi. Thaùnh Kinh giuùp chuùng ta hieåu raèng khoâng coù caùi gì thieän, chaân, myõ, thaùnh trong theá gian naøy, coù theå ñöôïc giaûi thích maø khoâng tuøy thuoäc vaøo Thaùnh Thaàn cuûa Thieân Chuùa.

Trong Cöïu Öôùc, Chuùa Thaùnh Thaàn ñöôïc noùi tôùi 100 laàn vaø ñöôïc goïi laø: Ruach - tieáng Do Thaùi - coù nghóa laø "hôi thoåi", coù theå hieåu veà gioù vaø veà hôi thôû. Töø caùch hieåu cuûa Cöïu Öôùc, ngöôøi ta coù theå ghi nhaän hai neùt sau ñaây veà caên cöôùc maàu nhieäm cuûa Thaùnh Thaàn. Hai neùt naøy ñaõ ñöôïc xaùc nhaän caùch sau roäng trong Taân Öôùc.

Neùt thöù nhaát laø tính caùch sieâu vieät tuyeät ñoái cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, Nguôøi ñuôïc goïi laø "Thaùnh". Nguôøi khoâng laø moät thöïc taïi maø con ngöôøi coù theå chieám ñoaït ñöôïc bôûi söùc maïnh rieâng cuûa mình, nhöng Ngöôøi laø moät ôn ban töø treân cao (Donum Dei Altissimi), ôn ban nhöng khoâng . Khi söùc maïnh naøy cuûa Thieân Chuùa gaëp ñöôïc moät söï ñoùn tieáp khieâm toán vaø saün saøng nôi con ngöôøi, thì con ngöôøi ñöôïc cöùu thoaùt khoûi tính ích kyû cuûa mình vaø ñöôïc giaûi phoùng khoûi caùc söï sôï haõi. Luùc ñoù, trong theá gian, tình yeâu vaø chaân lyù, töï do vaø hoøa bình ñöôïc phaùt trieån.

Neùt thöù hai cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn laø söùc maïnh haáp daãn maø Ngöôøi toû ra trong vieäc can thieäp vaøo lòch söû. Ngöôøi laø moät söùc maïnh hoaït ñoäng lieân læ. Khi Chuùa Cha, Ñaáng Taïo Thaønh trôøi ñaát, can thieäp vôùi Thaùnh Thaàn cuûa Ngöôøi, tình traïng hoãn loaïn (chaos) bieán thaønh vuõ truï coù traät töï (cosmos), söï soáng phaùt sinh trong theá gian vaø lòch söû baét ñaàu chuyeån vaän.

Sau ñoù, ÑTC löôïc toùm baøi giaùo lyù baèng tieáng Phaùp, Anh, Ñöùc, Taây Ban Nha vaø Boà Ñaøo Nha. Roài ngaøi chaøo thaêm moät soá nhoùm ñaëc bieät, nhö ñoaøn haønh höông Chính Thoáng ñeán töø Bulgari, ñoaøn haønh höông thuoäc Giaùo Hoäi Tin Laønh töø Galles vaø töø Ñan Maïch; nhoùm sinh vieân ñaïi hoïc töø Bari (mieàn Nam nöôùc YÙ) do giaùo sö Giuseppe Lamaddalena höôùng daãn, ñeå giôùi thieäu vaø kính bieáu ÑTC cuoán saùch veà "Aldo Moro, moät cuoäc ñôøi phuïc vuï Chaân Lyù" (Aldo Moro, moät chính trò gia loãi laïc thuoäc Ñaûng Daân chuû Thieân Chuùa Giaùo cuûa YÙ, bò "Ñoäi Quaân Ñoû" baét coùc vaø saùt haïi caùch ñaây 20 naêm).

ÑTC chaøo thaêm caùc thaønh vieân cuûa Hoäi Toâng Ñoà cuûa Ñau Khoå, do Ñaày Tôù Chuùa Giacomo Gaglione saùng laäp, ñöôïc Ñöùc Giaùm Muïc Raffaele Nogaro, höôùng daãn ñeán Roma, ñeå möøng kyû nieäm 50 thaønh laäp. Roâi ngaøi chaøo thaêm Ñoaøn haønh höông töø Senigallia (sinh quaùn cuûa Ñöùc Pio IX) ñeán Roma ñeå kyû nieäm 120 naêm qua ñôøi cuûa Ñöùc Pioâ IX. Ñöùc Pioâ IX sinh naêm 1792, ñöôïc choïn laøm Giaùo hoaøng naêm 1846, vaø qua ñôøi naêm 1878.

Ba ñoaøn haønh höông luoân luoân ñöôïc ÑTC löu yù caùch rieâng: giôùi treû - beänh nhaân vaø caùc ñoâi taân hoân.

Vôùi giôùi treû ÑTC noùi: "Caùc thanh thieáu nieân yeâu quí, trong Thaùng Naêm naøy, caùc con haõy coá gaùng baét chöôùc Ñöùc Trinh Nöõ Maria treû trung taïi Nagiaret. Xin Ngöôøi giuùp caùc con trôû neân ñôn sô, trong saïch taâm hoàn vaø giuùp caùc con ñem aùnh saùng cuûa nieàm an vui vaøo nôi buoàn saàu vaø coâ ñôn!".

Vôùi caùc beänh nhaân, ÑTC noùi: "Caùc beänh nhaân yeâu quí, Cha caàu chuùc cho heát thaûy anh chò em, vôùi söï giuùp ñôõ cuûa Meï Maria, soáng tình traïng cuûa anh chò em vôùi loøng phuù thaùc tin caäy vaøo Chuùa, vöøa daâng tình traïng naøy cho Chuùa Cha, ñeå cöùu roãi anh chò em khaùc".

Vôùi caùc ñoâi taân hoân, ÑTC khuyeán khích nhö sau: "Caùc ñoâi taân hoân thaân meán, öôùc gì caùc con tìm ñöôïc nieàm vui vaø haêng haùi trong trung thaønh vôùi nhau vaø caùc con haõy trôû neân chöùng nhaân cuûa tình yeâu vaø cuûa söï soáng!"

Buoåi tieáp kieán keát thuùc baèng haùt Kinh Laïy Nöõ vöông Thieân Ñaøng vaø Pheùp Laønh cuûa ÑTC vaø caùc Giaùm muïc hieän dieän.


Back to Radio Veritas Asia Home Page