Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Chuùa Nhaät 10/05/98
Leã Phong Chaân Phöôùc cho 12 Ñaày Tôù Chuùa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huaán Ñöùc cuûa ÑTC vaøo Chuùa Nhaät 10/5/98: Leã Phong Chaân Phöôùc cho 12 Ñaày Tôù Chuùa.

Chuùa Nhaät 10/05/98, ÑTC ñaõ cöû haønh thaùnh leã Phong Chaân Phöôùc cho 12 Ñaày Tôù Chuùa, taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Roma. Trong soá 12 vò Taân Chaân Phöôùc, coù moät vò laø Linh Muïc Tu Só Nguôøi Liban, vaø 11 nöõ tu ngöôøi Taây Ban Nha, chòu töû ñaïo trong thôøi noäi chieán Taây Ban Nha 1936-1939. Theo baûn thoáng keâ môùi ñaây, thì trong thôøi noäi chieán naày, coù khoaûng 7 ngaøn giaùo só vaø tu só ñaõ bò gieát cheát.

Trong baøi giaûng Thaùnh Leã Phong Chaân Phöôùc, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ nhaéc ñeán maãu göông soáng Ñöùc Tin cuûa caùc vò taân chaân phöôùc, moãi ngöôøi trong hoaøn caûnh khaùc nhau, nhöng ñieåm chính yeáu vaãn luoân nhö nhau: ñoù laø soáng gaén boù vôùi Chuùa Kitoâ vaø thöïc thi ñöùc baùc aùi ñoái vôùi anh chò em xung quanh. ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

Sau thaùnh leã, ñeán giôø tröa, tröôùc khi ñoïc kinh Laïy Nöõ Vöông Thieân Ñaøng, ÑTC ñaõ noùi vaøi lôøi chaøo thaêm caùc phaùi ñoaøn haønh höông, nhaát laø caùc phaùi ñoaøn ñeán töø Liban vaø Taây Ban Nha, ñeå tham döï leã Phong Chaân Phöôùc cho nhöõng ngöôøi ñoàng höông. Tröôùc heát baèng tieáng YÙ, ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

Sau ñoù, baèng tieáng Taây Ban Nha, ÑTC ngoû lôøi vôùi caùc ñoaøn haønh höông ñeán döï leã Phong Chaân Phöôùc nhö sau:

Keá ñeán baèng tieáng Phaùp, ÑTC ñaõ chaøo chuùc anh chò em tín höõu Liban ñeán döï leã Phong Chaân Phöôùc, nhö sau:

Cuoái cuøng, trôû laïi tieáng YÙ, ÑTC noùi nhö sau:

Sau nhöõng lôøi treân, ÑTC ñoïc kinh Laïy Nöõ Vöông Thieân Ñaøng vaø ban pheùp laønh cho moïi ngöôøi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page