Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Trong buoåi tieáp kieán Ñoaøn Haønh Höông
thöù Tö 6/05/98

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Buoåi tieáp chung haøng tuaàn saùng thöù Tö 6.05.98.

Saùng thöù Tö 6.05.98, taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ÑTC tieáp khoaûng hôn 30 ngaøn khaùch haønh höông ñeán töø caùc nöôùc sau ñaây: YÙ, Lituani, Ba Lan, Coäng Hoøa Tcheøque, Slovak, Croat, Lieân Bang Yougoslavi, Phaùp, Anh, Naõ Uy, Thuïy Ñieån, Ñan Maïch , Thaùi Lan, Hoa Kyø, Thuïy Só, Coäng Hoøa Lieân Bang Ñöùc, AÙo , Hoøa Lan, Bæ, Taây Ban Nha, Mexico, Paraguay, Chile vaø Argentina. Ngoaøi ra coøn coù ba ñoaøn haønh höông coù tính caùch quoác teá. Ñoù laø ñoaøn goàm 800 Vò Beà Treân Toång Quyeàn caùc Doøng Nöõ treân theá giôùi tham döï khoùa hoïp haèng naêm taïi Roma, do Hieäp Hoäi caùc Beà Treân Toång Quyeàn doøng nöõ toå chöùc, Ñoaøn caùc Nöõ Tu Con caùi Ñöùc Baø phuø hoä (doøng nöõ Saleùsiennes) vaø Ñoaøn Caùc Sö Huynh Maristes chuyeân veà giaùo duïc.

Trong baøi giaùo lyù, ÑTC tieáp tuïc noùi veà Ñöùc Maria raát thaùnh, laø göông maãu vaø vò höôùng daãn ñöùc tin.

ÑTC noùi: Moái Phuùc thaät ñaàu tieân ñöôïc thuaät laïi trong Phuùc AÂm laø phuùc thaät cuûa ñöùc tin. Vaø Thaùnh Elisabeth ñaõ aùp duïng vaøo Ñöùc Maria khi Meï ñeán vieáng thaêm Baø: "Phuùc cho Meï laø Ñaáng ñaõ tin" (Lc 1, 45). Ñöùc Trinh Nöõ Maria laø göông maãu vaø laø ngöôøi höôùng daãn cuûa chuùng ta trong ñöùc tin. Khi Thieân söù baùo tin Meï seõ laø Meï Thieân Chuùa, Ñöùc Maria ñaõ ñaùp laïi baèng moät söï gaén boù töùc khaéc, khieâm nhöôøng vaø quaûng ñaïi. Meï ñaõ thuï thai nhôø bôûi ñöùc tin: "Phuùc cho Ñaáng ñaõ tin". Meï ñaõ coù phaûn öùng tröôùc ñeà nghò cuûa Thieân Söù, vì Meï ñaõ khaán giöõ mình ñoàng trinh; nhöng khi ñöôïc Thieân Söù giaûi thích, Meï ñaõ khoâng ngaàn ngaïi chaáp nhaän. Trong giaây phuùt ñoäc nhaát cuûa lòch söû nhaân loaïi, ñöùc tin ñoùng vai troø quyeát ñònh. Thaùnh Augustino ñaõ noùi moät caùch raát ñuùng raèng: "Chuùa Kitoâ ñaõ ñöôïc tieáp nhaän vaø ñöôïc thuï thai nhôø bôûi ñöùc tin; vaø dó nhieân tröôùc heát bôûi ñöùc tin cuûa Meï Maria. Tröôùc heát coù ñöùc tin ñöôïc thöïc hieän trong taâm hoàn Ñöùc Trinh Nöõ vaø tieáp theo sau laø vieäc thuï thai trong cung loøng cuûa Meï".

ÑTC giaûi thích tieáp nhö sau: Taïi Cana ñöùc tin cuûa Meï Maria ñi tröôùc vieäc bieåu loä uy quyeàn cöùu theá cuûa Chuùa Gieâsu. Tröôùc vieäc thieáu röôïu, Meï coù theå tìm giaûi phaùp loaøi ngöôøi khaùc cho vaán ñeà ñöôïc ñaët ra; nhöng Meï khoâng moät chuùt ngaàn ngaïi ngoû lôøi tröïc tieáp vôùi Chuùa Gieâsu: "Hoï khoâng coøn röôïu nöõa". Meï bieát roõ Chuùa Gieâsu khoâng coù röôïu saün saøng; vì theá thöïc söï Meï muoán xin Chuùa moät pheùp laï. Lôøi xin naøy ñöôïc coi laø taùo baïo hôn nöõa, vì cho tôùi luùc ñoù Chuùa Gieâsu chöa laøm moät pheùp laï naøo caû. Haønh ñoäng nhö vaäy, Meï Maria vaâng theo moät söï linh öùng beân trong: theo chöông trình Thieân Chuùa, ñöùc tin cuûa Meï Maria phaûi ñi tröôùc vieäc bieåu loä ñaàu tieân cuûa uy quyeàn cöùu theá cuûa Chuùa Gieâsu, cuõng nhö tröôùc ñoù, ñöùc tin cuûa Meï ñaõ ñi tröôùc vieäc Chuùa ñeán trong theá gian vaäy. Meï ñaõ theå hieän thaùi ñoä cuûa nhöõng ngöôøi maø Chuùa Gieâsu seõ noùi sau naøy: "Phuùc cho nhöõng ai khoâng thaáy maø tin" (Ga 20,29). Duø coù söï töø choái beân ngoaøi cuûa Chuùa Kitoâ, vì giôø cuûa Ngöôøi chöa ñeán, nhöng Meï ñaõ noùi vôùi caùc ngöôøi giuùp vieäc haõy laøm nhöõng gì Chuùa seõ truyeàn, vì Meï tin raèng: Chuùa seõ ñaùp laïi lôøi Meï xin vì tình thöông. Vì theá, Ñöùc Maria laø göông maãu cuûa moät ñöùc tin nôi Chuùa Gieâsu, moät ñöùc tin vöôït thaéng moïi trôû ngaïi.

ÑTC noùi theâm: Chuùng ta deã töôûng töôïng ñöôïc söï ñau khoå cuûa Meï Maria tröôùc nhöõng choáng ñoái vaø söï khoâng tin maø Chuùa Gieâsu gaëp phaûi, caû trong chính hoï haøng, nghóa laø nhöõng ngöôøi ñöôïc goïi laø "anh em Chuùa Gieâsu". Chính nhöõng ngöôøi naøy khoâng tin Chuùa vaø giaûi thích thaùi ñoä cuûa Chuùa nhö moät vieäc ham hoá danh voïng" (xem Ga 7, 2-5). Duø vaäy, Meï khoâng ñoaïn tuyeät vôùi nhöõng ngöôøi hoï haøng naøy. Chuùng ta thaáy nhöõng ngöôøi naøy ñaõ cuøng vôùi Meï chôø ñôïi Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän xuoáng (xem CV 1, 14). Vôùi thaùi ñoä nhaän haäu vaø vôùi ñöùc aùi, Meï Maria giuùp ñôõ ngöôøi khaùc chia seû ñöùc tin cuûa Meï.

Treân ñoài Calvario, Ñöùc tin cuûa Meï Maria vaãn toaøn veïn. Meï ôû beân caïnh Chuùa cho ñeán cuøng: Meï ñöùng döôùi chaân Thaùnh Giaù, giöõ ñöôïc söï can ñaûm caû trong giôø phuùt gay go nhaát, bôûi vì Meï tin chaéc chaén Chuùa Gieâsu laø Con Thieân Chuùa vaø leã hy sinh cuûa Chuùa cöùu chuoäc nhaân loaïi. Sau cuøng, Cuoäc Phuïc Sinh cuûng coá ñöùc tin cuûa Meï vaø ñem ñeán nieàm vui hoaøn toaøn.

Sau nhöõng lôøi treân, ÑTC löôïc toùm baøi giaùo lyù baèng caùc tieáng Phaùp, Anh, Ñöùc Phaùp, Taây Ban Nha vaø Boà Ñaøo Nha, roài ngaøi chaøo thaêm caùch rieâng moät soá ñoaøn haønh höông.

Ñaëc bieät baèng tieáng YÙ, ÑTC ñaõ chaøo thaêm 800 vò Beà Treân Toång Quyeàn Doøng Nöõ ñang tham döï cuoäc gaëp gôõ do Hieäp Hoäi Quoác Teá caùc Beà Treân Toàng Quyeàn Nöõ toå chöùc. Ngaøi noùi: "Caùc Nöõ Tu raát thaân meán, Cha baûo ñaûm vôùi chò em söï gaàn guõi thieâng lieâng vaø Cha caàu nguyeän ñeå Thaàn Khí cuûa Chuùa Phuïc sinh giuùp ñôõ chò em bieát phaân bieät nhöõng daáu chæ cuûa thôøi ñaïi, ñeå minh chöùng Tin Möøng caùch trung thaønh vaø vôùi nieàm vui".

Vôùi caùc thanh thieáu nieân, ÑTC noùi: "Cha thaáy caùc con ñoâng ñaûo trong buoåi gaëp gôõ hoâm nay; vôùi tình yeâu meán Cha chaøo thaêm heát thaûy. Trong caùc con, coù raát nhieàu hoïc sinh thuoäc caùc mieàn khaùc nhau trong nöôùc YÙ: Cha caûm ôn veà söï hieän dieän cuûa caùc con. Töø ít ngaøy nay baét ñaàu thaùng Naêm, thaùng ngöôøi Coâng Giaùo daønh caùch rieâng cho Meï Thieân Chuùa. Cha môøi goïi caùc con ñeán tröôøng cuûa Meï Maria ñeå hoïc bieát yeâu meán Thieân Chuùa treân heát moïi söï vaø hoïc bieát luoân luoân saün saøng tuaân theo thaùnh yù Ngöôøi".

Vôùi caùc beänh nhaân, ÑTC khuyeân haõy nhìn ngaém Ñöùc Maria saàu bi: Xin Meï giuùp anh chò em nhìn vaøo maàu nhieäm ñau khoå vôùi tinh thaàn ñöùc tin, baèng vieäc ñoùn nhaän giaù trò cöùu roãi giaáu aån trong moãi moät Thaùnh giaù.

Vaøo cuoái buoåi tieáp kieán, ÑTC noùi veà caùi cheát cuûa Ñaïi Taù Alois Estermann: Ñaây laø moät söï ñau ñôùn lôùn lao vì thaûm kòch xaåy ra chieàu thöù Hai 4.05.98, trong noäi thaønh Vatican. ÑTC môøi goïi caàu nguyeän cho caû haï só Cedric Tornay nöõa. Sau ñoù, ngoû lôøi rieâng vôùi caùc ngöôøi trong gia ñình vaø baïn höõu cuûa Ñoaøn Veä Binh Thuïy Só ñeán Roma ñeå tham döï leã tuyeân theä cuûa caùc taân binh, ÑTC noùi: "Ñaùng leõ ñaây laø dòp cuûa cuoäc gaëp gôõ vui veû, tieác thay ñaõ trôû neân moät thaûm kòch laøm xaùo troän taát caû. Thaûm kòch naøy ñeø naëng treân taâm hoàn moïi ngöôøi vaø ñoái vôùi rieâng toâi laø moät söï ñau ñôùùn lôùn lao".

ÑTC noùi tieáp: "Trong khi göûi tôùi cha meï vaø caùc ngöôøi trong gia ñình cuûa Ñaïi Taù Alois Estermann vaø baø vôï cuûa oâng lôøi chia buoàn tha thieát, saâu xa nhaát cuûa toâi, toâi daâng leân Chuùa lôøi caàu nguyeän, ñeå xin Ngöôøi ñoùn nhaän caùc linh hoàn naøy beân caïnh Ngöôøi trong an bình...". ÑTC noùi theâm: "Toâi cuõng gaàn guõi söï ñau khoå cuûa cha meï cuûa haï só Cedric Tornay, hieän nay anh ra tröôùc toøa Chuùa, toâi phuù thaùc cho loøng thöông xoùt cuûa Chuùa. Toâi môøi goïi moïi ngöôøi hôïp yù vôùi toâi caàu xin söï an uûi vaø söùc maïnh cuûa Thieân Chuùa, Ngaøi laø Chuùa söï soáng vaø söï cheát".

Buoåi tieáp kieán keát thuùc sau moät giôø röôõi baèng haùt Kinh Laïy Nöõ Vöông Thieân Ñaøng (Regina caeli) vaø pheùp laønh cuûa ÑTC vaø caùc Hoàng Y, Giaùm Muïc, hieän dieän trong buoåi tieáp kieán.

Sau buoåi tieáp kieán ÑTC ñeán kính vieáng vaø caàu nguyeän beân ba thi haøi, cuûa Ñaïi Taù Alois Estermann, Chæ huy Ñoaøn Veäï Binh Thuïy Só, cuûa baø vôï Ñaïi Taù vaø cuûa haï só Cedric Tornay. Theo nhöõng chöùng tích bieát ñöôïc cho ñeán luùc naày, thì anh Cedric Tornay ñaõ haï saùt vôï choàng Ñaïi Taù chæ huy, roài sau ñoù töï saùt. Caû ba thi haøi ñöôïc ñaët trong nhaø nguyeän cuûa Ñoaøn Veäï Binh trong noäi Thaønh Vatican.


Back to Radio Veritas Asia Home Page