ÑTC chuû söï Thaùnh Leã Phong Chaân Phöôùc
cho 12 Vò Ñaày Tôù Chuùa vaøo ngaøy 10/05/98

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC chuû söï thaùnh leã Phong Chaân Phöôùc vaøo Chuùa Nhaät moàng 10 thaùng 05/1998 tôùi ñaây.

Vatican - 04.05.98 - Chuùa nhaät moàng 10 tôùi ñaây ÑTC seõ chuû söï Thaùnh Leã Phong Chaân Phöôùc cho 12 Vò Ñaày Tôù Chuùa, trong ñoù coù moät Ñan Só Maronite, ngöôøi Liban, teân laø Nimatullah Al. Hardini Youssef Kassab - moät Nöõ Tu thuoäc Doøng Carmel: Maria Maravillas de Jesuùs, ngöôøi Madrid (Taây Ban Nha) vaø 10 Nöõ Tu thuoäc caùc Doøng khaùc nhau, bò coäng saûn saùt haïi trong thôøi kyø noäi chieán Taây Ban Nha naêm 1936.

Ñan Só Maronite vaøo Doøng luùc 20 tuoåi, thuï phong linh muïc naêm 1835; sau ñoù ñöôïc boå nhieäm laøm giaùm ñoác Hoïc Vieän cuûa Doøng Maronite. Ngaøi luoân luoân beân caïnh ngöôøi daân trong hai thôøi kyø noäi chieán taïi Liban naêm 1840 vaø naêm 1845, roài trong nhöõng bieán coá ñaãm maùu naêm 1860, luùc nhieàu tu vieän, nhieàu nhaø thôø bò phaù huûy, nhieàu tín höõu coâng giaùo Maronites bò saùt haïi.

Cha Nimatullah Al-Hardini Youssef Kassab ñaõ nhieàu laàn laøm coá vaán cuûa Doøng Maronite; nhöng ñieàu haõnh dieän hôn caû laø Vò Chaân Phöôùc môùi coù moät ngöôøi hoïc troø cuõng thuoäc Doøng Maronite ñaõ ñöôïc ÑTC Phaoloâ VI toân phong leân Baäc Hieån Thaùnh naêm 1977, Thaùnh Chabel Maklouf. Cha Nimatullah Al-Hardini Youssef Kassab ñaõ hy sinh haàu heát taát caû cuoäc ñôøi cho vieäc giaùo huaán vaø muïc vuï. Ngaøi qua ñôøi vì beänh phoåi. Vuï laøm aùn phong Chaân phöôùc ñöôïc baét ñaàu naêm 1926 cuøng vôùi hoïc troø cuøa ngaøi: Ñan só Chabel Makluof vaø Nöõ Chaân Phöôùc Rafqa, cuõng thuoäc Doøng Maronite, ngaønh Nöõ.

Veà yù nghóa leã phong Chaân phöôùc cho Ñaày tôù Chuùa Nimatullah Al-Hardini Youssef Kassab, Ñöùc Cha Bechara Rai, tuyeân boá treân ñaøi Vatican, hoâm thöù Hai 4.05.98 nhö sau:

"Chaéc chaén coù hai yù nghóa naøy: Tröôùc heát, yù nghóa Giaùo Hoäi, bôûi vì ñaây laø moät thôøi ñieåm khaùc nöõa cuûa ôn thaùnh cho Liban, cho Giaùo Hoäi taïi Liban vaø cho taát caû caùc tín höõu Liban. Trong thôøi ñieåm khoù khaên nhö vaäy, thôøi ñieåm moïi ngöôøi lo laéng veà töông lai ñaát nöôùc, vaø ñaây laø moät daáu hieäu khaùc töø Trôøi nôi con ngöôøi cuûa Chaân Phöôùc Nimatullah Al-Hardini Youssef Kassab. Moät laàn nöõa töø Ñaát Liban cuûa chuùng toâi, phaùt xuaát moät vò Thaùnh, khoâng phaûi cho chính mình maø cho taát caû coäng ñoàng vaø laøm noåi baät giaù trò cho moät daân toäc bieát minh chöùng Chuùa Kitoâ, minh chöùng cho söï cöùu roãi cuûa theá gian, minh chöùng cho caùc giaù trò thieâng lieâng treân theá giôùi naøy. Ñaây laø ñieåm naèm trong boái caûnh cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng veà AÙ Chaâu, moät Thöôïng Hoäi Ñoàng lo laéng caùch rieâng veà ñieåm naøy: rao giaûng Chuùa Kitoâ nhö Ñaáng Cöùu Theá cuûa theá gian trong caùc thöïc taïi AÙ Chaâu. Ngöôøi ta noùi nhieàu ñeán vieäc hoäi nhaäp vaên hoùa, ñeán vieäc rao giaûng Tin Möøng, Chaân Phöôùc môùi ñem ñeán nhöõng chieàu kích naøy cuûa Giaùo Hoäi".

Ñöùc Cha noùi tieáp: "Roài coù moät yù nghóa khaùc nöõa hoaøn toaøn coù tính caùch Liban. Toâi thieát töôûng: ÑTC ñaõ muoán leã nghi Phong Chaân phöôùc dieãn ra ngaøy 10 thaùng 5: ngaøy kyû nieäm ñuùng moät naêm chuyeán vieáng thaêm cuûa ngaøi taïi Liban; nhö vaäy ñeå nhaéc nhôû cho ngöôøi daân Liban chuyeán vieáng thaêm naøy, chuyeán vieáng thaêm lieân keát chaët cheõ vôùi vieäc coâng boá vaø trao chính thöùc Vaên Kieän Haäu Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Veà Liban. Toâng thö naøy laø moät hy voïng môùi cho Liban. Chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC ñoát noùng taâm hoàn ngöôøi Liban vaø nhaéc laïi cho hoï söï quan troïng cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng veà Liban. Vôùi Vò Chaân Phuôùc môùi chuùng toâi öôùc mong raèng Giaùo Hoäi coù theå ñem aùp duïng nhöõng gì maø Chuùa Thaùnh Thaàn ñaõ noùi leân qua Toâng Huaán Haäu Thöôïng Hoäi Ñoàng Liban cho Giaùo hoäi vaø cho xaõ hoäi Liban".


10 Vò Nöõ Tu töû ñaïo thôøi noäi chieán Taây Ban Nha ñöôïc phong Chaân Phöoùc

10 Vò Nöõ Tu töû ñaïo thôøi noäi chieán Taây Ban Nha ñöôïc phong Chaân Phöoùc.

Vatican - 7.05.98. Chuùa Nhaät 10/05/98 tôùi ñaây, ÑTC chuû söï thaùnh leã toân phong Chaân Phöôùc cho 12 Ñaày tôù Chuùa. Trong baûn tin tröôùc ñaây, chuùng toâi ñaõ nhaéc ñeán hai vò: Ñan só Nimatullah Al-Hardini Youssef Kassab , ngöôøi Liban vaø Maria Maravillas de Jesus, Doøng Carmel, ngöôøi Taây Ban Nha.

Trong baûn tin hoâm nay, chuùng toâi xin noùi veà 10 Nöõ tu, taát caû laø ngöôøi Taây Ban Nha, bò saùt haïi vì ñöùc tin trong cuoäc noäi chieán Quoác-Coäng, khôûi söï töø naêm 1931, nhöng trôû neân khoác lieät vaøo nhöõng naêm töø 1936-1939.

Nhoùm 7 Nöõ Tu thuoäc Doøng Ñöùc Baø ñi vieáng (Visitandines): Meï Gabriela Hinojosa vaø 6 Nöõ Tu cuøng Doøng bò gieát thaùng 11 naêm 1936. Meï vaø caùc Nöõ Tu naøy luùc ñoù ñang ôû Tu Vieän Madrid. Nhieàu nhaø thôø, nhaø Doøng bò bao vaây, hoaëc bò ñoát phaù töø naêm 1931. Thaáy raèng: neáu ôû laïi Madrid seõ raát nguy hieåm cho maïng soáng, caùc Nöõ Tu di chuyeån veà Navarra, ñeå laïi meï Gabriela Hinojosa vaø 6 chò em khaùc taïi Madrid giöõ Tu Vieän, ñoàng thôøi cuõng truø lieäu moät nôi truù aån neáu tình hình nguy ngaäp. Nhöng chieàu ngaøy 18.11.1936, moät ñoäi quaân cuûa FAI (Federacion Anarquica Iberica) ñoät nhaäp vaøo Tu Vieän baét taát caû moïi ngöôøi vaø chôû ñi treân xe vaän taûi goàm meï Gabriela Hinojosa vaø 6 Nöõ Tu. Sau ñoù ít phuùt ñoäi quaân naøy baén cheát 7 Nöõ tu trong moät khu ñaát gaàn con ñöoøng Lopez de Hoyos.

Hai Nöõ Tu khaùc töû ñaïo ñöôïc toân phong leân baäc Chaân Phöôùc Chuùa Nhaät 10/05/98 tôùi ñaây laø Rita Dolores Pujalte Sanchez vaø Francesca Aldea Araujo, caû hai thuoäc Doøng Baùc AÙi Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu. Tu hoäi naøy ñöôïc thaønh laäp taïi Madrid thuû ñoâ Taây Ban Nha naêm 1877. Ngaøy 20.07.1936, quaân caùch maïng taán coâng vaøo nhaø Doøng, ñaäp cöûa vaø baén phaù lung tung. Roài hoï chôû ñi hai Nöõ Tu treân xe tieán ra vuøng ngoaïi oâ Madrid, baét hai Nöõ Tu xuoáng khoûi xe vaø baén cheát. Nöõ Tu Rita Dolores luùc ñoù 83 tuoåi vaø Nöõ Tu Francesca 55 tuoåi. Naêm 1954, khi caûi taùng ñem veà choân caát taïi nhaø nguyeän cuûa Tu Vieän ôû Madrid, xaùc cuûa hai Nöõ Tu coøn nguyeân veïn vaø xoâng muøi thôm.

Nöõ Tu sau cuøng trong soá 10 Chaân Phöôùc Töû Ñaïo laø Maria Sagrado de San Luis Gonzaga, teân ñôøi laø Elvira Moragas Cantarero, thuoäc Doøng Carmel, cuõng bò gieát trong thôøi noäi chieán Taây Ban Nha. Tröôùc khi vaøo Doøng, Chò laø moät döôïc só vaø laø ngöôøi phuï nöõ ñaàu tieân cuûa Taây Ban Nha ñaäu tieán só veà ngaønh naøy. Naêm 1934, Chò boû aùo traéng cuûa moät döôïc só ñeå vaøo Doøng Carmel. Taïi ñaây trong 21 naêm Chò laøm nhöõng coâng vieäc thöôøng haèng ngaøy vaø ñôn sô, ñoái vôùi con maét ngöôøi ñôøi haàu nhö khoâng coù giaù trò gì caû, nhöõng saùng ngôøi baèng söï trung thaønh vaø tinh thaàn ñöùc tin, baèng loøng yeâu meán Chuùa; sau cuøng ñöôïc thöôûng baèng trieàu thieân töû ñaïo. Ñeâm ngaøy 14 vaø 15 thaùng 8 naêm 1936, Nöõ Tu Maria bò baét ñem ra khoûi Tu Vieän Thaùnh Anna vaø Thaùnh Giuse ôû Madrid vaø sau ít giôø bò ñaáu toá heát söùc daõ man, roài bò baén cheát taïi Pradera de San Isidoro.


Back to Radio Veritas Asia Home Page