Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Chuùa Nhaät 03/05/98:
Chuùa Nhaät IV Phuïc Sinh
Ngaøy Quoác Teá Ôn Thieân Trieäu thöù 35

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Laïy Nöõ Vöông Thieân Ñaøng: Chuùa Nhaät Leã Chuùa Chieân Nhaân Laønh, Ngaøy Quoác Teá Caàu Nguyeän cho Ôn Keâu Goïi, laàn thöù 35, Chuùa Nhaät 3/05/98:

Anh chò em raát thaân meán,
Chuùa Nhaät hoâm nay, Giaùo Hoäi cöû haønh Ngaøy Quoác Teá Caàu Nguyeän cho caùc Ôn Keâu Goïi. Ngaøy Caàu Nguyeän naày ñöôïc cöû haønh vaøo Chuùa Nhaät IV Phuïc Sinh, coøn ñöôïc goïi laø Chuùa Nhaät Kính Chuùa, Chuû Chaên Nhaân Laønh, bôûi vì trong Phuïng Vuï, ñöôïc coâng boá trang phuùc aâm noåi tieáng theo Thaùnh Gioan trong ñoù Chuùa Kitoâ so saùnh mình nhö laø "Chuû Chaên Nhaân Laønh" daâng hieán maïng soáng mình cho ñoaøn chieân (Gn 10,11).

Trong khung caûnh phuïng vuï heát söùc coù yù nghóa naày, Cha ñaõ ñöôïc vui möøng phong chöùc trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ cho 30 taân linh muïc cuûa Giaùo Phaän Roma. Cha ñaõ khaån caàu xin Chuùa Thaùnh Thaàn ngöï xuoáng treân moãi taân linh muïc; Vôùi moät aân suûng bí tích, Chuùa Thaùnh Thaàn thieát laäp hoï thaønh nhöõng taùc vieân cuûa Chuùa Kitoâ, Chuû Chaên Nhaân Laønh, ngoõ haàu caùc tín höõu, nhôø qua Lôøi Chuùa vaø Caùc Bí Tích, maø coù ñöôïc söï soáng vaø soáng doài daøo. (Gn 10,10).

Cha môøi goïi taát caû haõy daâng lôøi caàu nguyeän cho nhöõng taân linh muïc treû trung naày, vaø haõy caàu nguyeän sao cho taïi Roma naày cuõng nhö treân toaøn theá giôùi, coù ñöôïc nhieàu ngöôøi quaûng ñaïi ñaùp laïi lôøi môøi goïi cuûa Chuùa, baèng caøch daâng hieán ñôøi mình ñeå phuïc vuï cho Phuùc AÂm.

Hoâm muøng 1 thaùng 5 vöøa qua, taïi nhieàu nôi treân theá giôùi, Ngaøy Leã Lao Ñoäng ñaõ ñöôïc cöû haønh moät caùch noåi baät. Ñoù laø moät dòp may toát ñeå ñaøo saâu suy tö veà yù nghóa cuûa lao ñoäng trong ñôøi soáng caù nhaân vaø trong xaõ hoäi. Nhaát laø trong ngaøy ñoù, Cha ñaõ ñöa ra tröôùc nhan Chuùa, trong lôøi caàu nguyeän, nhöõng vaán ñeà trong luùc naày ñang vaây laáy theá giôùi lao ñoäng, nhö: naïn thaát nghieäp, naïn thieáu vieäc laøm, naïn laïm duïng lao ñoäng cuûa caùc vò thaønh nieân, nhöõng ñieàu kieän khoâng an toaøn cho hoaït ñoäng cuûa ngöôøi thôï. Cha mong öôùc sao nhöõng löïc löôïng chính trò vaø nghieäp ñoaøn daán thaân vôùi söùc maïnh môùi ñeå tìm nhöõng giaûi phaùp töông xöùng cho nhöõng vaán ñeà maø hieän töôïng toaøn caàu hoùa ngaøy nay laøm cho trôû neân gay gaét hôn, ngoõ haàu phaåm giaù cuûa lao coâng con ngöôøi vaø nhöõng quyeàn lôïi cuûa ngöôøi lao ñoäng luoân luoân ñöôïc toân troïng.

Vaøo luùc khôûi ñaàu thaùng 5, Meï Maria ñöùng tröôùc chuùng ta nhö laø maãu göông cuûa moïi ôn goïi: khoâng nhöõng cuûa nhöõng ai chaáp nhaän lôøi môøi goïi taän hieán hoaøn toaøn chính mình cho Thieân Chuùa vaø cho Nöôùc Chuùa ñöôïc ngöï ñeán, maø coøn laø maãu göông cho nhöõng ai muoán laøm chöùng cho ñöùc tin cuûa mình trong ñôøi soáng hoân nhaân vaø trong vieäc thöïc haønh moät ngheà nghieäp.

Meï Maria, cuõng nhö Chuùa Gieâsu, ñaõ soáng qua caû hai chieàu kích naày cuûa sinh hoaït con ngöôøi, trong moät toång hôïp ñaëc bieät vaø troïn haûo. Nhö laø hieàn theâ cuûa Thaùnh Giuse vaø nhö laø Meï cuûa Chuùa Gieâsu, Meï Maria ñaõ laø ngöôøi noäi trôï taïi Nazareth, daán thaân trong vieäc nuoâi döôõng vaø giaùo duïc Con Meï theo thaùnh yù cuûa Thieân Chuùa. Vaø khi Chuùa Gieâsu rôøi gia ñình Nazareth vaø coâng vieäc laøm thôï moäc ñeå daán thaân hoaøn toaøn cho coâng vieäc cöùu roãi ñaõ ñöôïc Thieân Chuùa Cha trao phoù cho, thì Meï Maria theo beân caïnh moät caùch trung thaønh thaân thieát cho ñeán beân Thaäp Giaù vaø Bieán Coá Phuïc Sinh, vaø nhö theá Meï trôû thaønh kieåu maãu vaø ngöôøi Meï cuûa Giaùo Hoäi.

Chuùng ta haõy tin töôûng chaïy ñeán vôùi Meï Maria. Nhôø lôøi caàu khaån cuûa Meï, Chuùa seõ khoâng ngöøng khôi daäy nhieàu ôn goïi thaùnh thieän, ñeå phuïc vuï cho Nöôùc Thieân Chuùa trong thôøi ñaïi chuùng ta.

"ñoái vôùi daân toäc Palestine vaø Do Thaùi, chæ coù moät con ñöôøng duy nhaát coù theå ñi qua maø thoâi laø con ñöôøng hoøa bình, toân troïng nhau, thöïc hieän coâng baèng vaø coäng taùc vôùi nhau."


Back to Radio Veritas Asia Home Page