Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
trong buoåi tieáp kieán
Phong traøo quoác teá Schoenstatt

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp nhieàu gia ñình thuoäc Phong traøo quoác teá Schoenstatt.

Vatican - 17.04.98 - Sau ít ngaøy nghæ taïi Traïi heø Castelgandolfo, ÑTC ñaõ trôû veà Vatican saùng thöù Saùu 17/04/98. Ngay sau khi trôû veà, ÑTC tieáp hai ñoaøn haønh höông: Ñoaøn nhaát goàm nhieàu gia ñình thuoäc Phoøng traøo quoác teá Schoenstatt, do cha Joseph Kentenich thaønh laäp trong thôøi kyø ñeä nhaát theá chieán 1914-1918, trong giaùo phaän Treviri, beân Ñöùc quoác.

Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc gia ñình vaø caùc vò laõnh ñaïo Phong traøo, ÑTC noùi: "Söï hieän dieän cuûa anh chò em cho thaáy gia ñình soáng ñoäng. Coäng ñoàng cuûa anh chò em ñaày söùc soáng toû cho thaáy raèng caû ngaøy nay nöõa coù nhieàu ñoâi hoân nhaân vaø nhieàu gia ñình thaønh coâng toát ñeïp". ÑTC noùi theâm: "Vieäc yù thöùc veà söï caàn thieát xieát chaët moái quan heä giöõa moãi moäït gia ñình gia taêng, ñeå giuùp ñôõ nhau veà thieâng lieâng vaø vaät chaát. Chính Hoäi caùc gia ñình cuûa Shoenstatt laø moät göông maãu huøng hoàn cuûa söï kieän naøy laø caøng ngaøy caøng coù nhieàu gia ñình hôn bieát khaùm phaù ra söù vuï cuûa mình trong Giaùo hoäi vaø traùch nhieäm cuûa mình trong vieäc xaây döïng moät xaõ hoäi coâng bình hôn". Sau ñoù, ÑTC nhaän xeùt raèng: gia ñình laø laõnh vöïc ñaëc bieät maø trong ñoù Ngöôøi ta coù theå thöïc haønh vieäc chung soáng hoøa bình caû nhöõng luùc coù nhöõng quyeàn lôïi khaùc nhau. Gia ñình cuõng laø nôi trong ñoù, trong moät moâi tröôøng tình yeâu, moãi ngöôøi coù theå soáng kinh nghieäm cuûa tha thöù cho nhau. Neàn vaên hoùa hoøa bình maø theá giôùi ngaøy nay ñang tìm kieám nhöng khoâng thaáy, ñöôïc xaây döïng trong gia ñình. ÑTC nhaéc laïi ñeà taøi ngaøy Hoøa bình theá giôùi naêm 1994: "Töø gia ñình phaùt sinh neàn hoøa bình cuûa nhaân loaïi". ÑTC keát thuùc: Trong gia ñình cuõng khôûi söï ñôøi soáng toân giaùo cuûa con caùi. Khoâng caàn phaûi nhieàu lôøi, nhöõng kinh nghieäm neàn taûng nhö tình yeâu ñoái vôùi söï soáng, söï tín nhieäm, loøng bieát ôn, tình lieân ñôùi, maø treân ñoù vieäc giaùo huaán veà ñöùc tin sau naày coù theå döïa vaøo, ñöôïc thoâng truyeàn cho con caùi. Ñôøi soáng gia ñình caøng gioáng "Giaùo hoäi taïi gia" bao nhieâu, thì caøng thaønh coâng baáy nhieâu. Ñeå gia ñình tieán ñeán muïc tieâu naøy, caàn phaûi caàu nguyeän chung, caàn coù moät neàn vaên hoùa veà ngaøy Chuùa nhaät, ngaøy naøy phaûi laø moät caùi gì hôn laø moät ngaøy töï do; caàn phaûi toân troïng caùc truyeàn thoáng toân giaùo, trong ñoù giaáu aån moät söï khoân ngoan saâu xa; caàn phaûi coù ñöùc aùi ñöôïc soáng moät caùch cuï theå; khoâng coù ñöùc aùi, chöùng taù ñôøi soáng Kitoâ trôû neân yeáu ôùt".

Cuõng saùng thöù Saùu 17/04/98, sau khi tieáp caùc gia ñình thuoäc Phong traøo quoác teá Schoenstatt, ÑTC tieáp ñoaøn haønh höông thöù hai goàm caùc baïn thanh nieân Phaùp thuoäc giaùo phaän Rouen, mieàn Baéc Nöôùc Phaùp, do Ñöùc Toång Giaùm Muïc höôùng daãn, ñeán Roma ñeå cuøng nhau soáng moät tuaàn caàu nguyeän vaø suy tö. Trong buoåi gaëp gôõ thaân maät, ÑTC nhaéc laïi nhöõng kyû nieäm khoâng theå queân ñöôïc cuûa Ngaøy theá giôùi Thanh nieân naêm 1997 vaø söï vieäc töøng trieäu baïn treû caàu nguyeän vôùi ngaøi Muøa Heø vöøa qua taïi Paris. ÑTC khuyeán khích caùc thanh nieân nam, nöõ cuûa Toång giaùo phaän Rouen haõy "xaây döïng nhöõng coäng ñoàng Kitoâ huynh ñeä vaø côûi môû vôùi moïi ngöôøi".

Saùng thöù Baåy 18/04/98, nhieàu thanh nieân nöõ trong soá caùc baïn treû naøy seõ laõnh Bí tích Theâm söùc. Lôïi duïng dòp toát ñeïp naøy, ÑTC caàu chuùc raèng Bí tích maø hoï saép laõnh nhaän trôû neân cô hoäi ñeå yù thöùc roõ raøng hôn veà ñòa vò cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn trong ñôøi soáng Giaùo hoäi vaø trong ñôøi soáng cuûa moãi moät tín höõu Kitoâ. ÑTC noùi: "Thöïc söï chính Chuùa Thaùnh Thaàn laø Ñaáng thöïc hieän söï hieäp nhaát nhôø caùc ôn ñöôïc ban cho moãi moät ngöôøi vaø chính Chuùa Thaùnh Thaàn taïo neân söï phong phuù cuûa coäng ñoàng Giaùo hoäi". ÑTC noùi theâm: "Trong luùc ñaëc bieät cuûa cuoäc haønh höông naøy, Cha môøi goïi caùc con haõy caàu xin Chuùa soi saùng caùc yù töôûng veà ôn keâu goïi cuûa caùc con, bôûi vì moãi moät ngöôøi trong caùc con ñöôïc goïi tìm ra moät choã ñöùng trong Giaùo hoäi. Roài moät soá ngöôøi trong caùc con ñöôïc Chuùa Kitoâ goïi theo Ngöôøi caùch rieâng hôn, qua chöùc Linh muïc hoaëc ñôøi soáng taän hieán. Vì theá, caùc con ñöøng sôï theo Ngöôøi vôùi taâm hoàn quaûng ñaïi, bôûi vì trong vieäc hieán daâng ñôøi soáng cuûa caùc con ñeå phuïc vuï Thieân Chuùa, caùc con seõ tìm thaáy haïnh phuùc vaø söï phaùt trieån ñaày ñuû baûn thaân cuûa caùc con".


Back to Radio Veritas Asia Home Page