Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Thöù Hai 13/04/98:
trong Tuaàn Baùt Nhaät Phuïc Sinh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng Lôøi ÑTC ñaõ noùi trong buoåi Ñoïc Kinh Laïy Nöõ Vöông Thieân Ñaøng, taïi Castel Gandolfo, tröa thöù Hai 13/04/98. (Regina Caeli)

1. Anh chò em raát thaân meán,
Phuïng Vuï Thöù Hai Tuaàn Baùt Nhaät Phuïc Sinh keùo daøi nieàm vui phuïc sinh, vöøa ñoàng thôøi môøi goïi chuùng ta haõy möøng leã trong Chuùa, bôûi vì "Chuùa Kitoâ, leã Vöôït Qua cuûa chuùng ta, ñaõ ñöôïc hieán teá". Hoâm nay, thieân thaàn höôùng daãn chuùng ta suy nieäm veà yù nghóa cuûa söï phuïc sinh cuûa Chuùa. "Taïi sao ñi tìm ngöôøi soáng giöõa nhöõng keû ñaõ cheát?", thieân thaàn ñaõ noùi nhö vaäy vôùi nhöõng ngöôøi nöõ ñeán moä Chuùa (x. Luca 24,5). Cuøng moät caâu hoûi naày, keå töø ngaøy hoâm ñoù, ñaõ vöôït qua caùc theá kyû vaø giôø ñaây ñeán vôùi chuùng ta.

Thieân thaàn môøi goïi chuùng ta "ñöøng tìm Nguôøi soáng giöõa nhöõng keû cheát". Töø nhöõng lôøi cuûa thieân thaàn, chuùng ta coù theå ruùt ra hai ñieåm. Tröôùc heát, ñaây laø lôøi khuyeán khích chuùng ta ñöøng bao giôø meät moõi ñi tìm Chuùa Kitoâ Phuïc Sinh, Ñaáng ban söï soáng sung maõn cho nhöõng ai gaëp ñöôïc Ngaøi. Gaëp Chuùa Kitoâ coù nghóa khaùm phaù ra söï An Bình cuûa Taâm Hoàn, nhö kinh nghieäm cuûa bieát bao ngöôøi trôû laïi, xaùc nhaän ñieàu naày. Nhöõng ngöôøi nöõ cuûa Phuùc AÂm, sau luùc lo sôï ban ñaàu, caûm nghieäm ñöôïc nieàm vui to lôùn trong vieäc gaëp laïi Thaày hieän soáng. (x. Mt 28,8-9). Cha caàu chuùc cho taát caû ñöôïc coù kinh nghieäm thieâng lieâng gioáng nhö vaäy, baèng vieäc tieáp nhaän trong taâm hoàn, trong caùc nhaø ôû vaø trong caùc gia ñình, tin vui möøng cuûa Leã Vöôït Qua: Chuùa Kitoâ soáng laïi khoâng coøn cheát nöõa, caùi Cheát khoâng coøn coù quyeàn haønh gì treân Ngaøi nöõa. Alleluia." (tieàn xöôùng luùc röôùc leã).

2. Nhöng coøn coù ñieåm thöù hai maø chuùng ta coù theå ruùt ra töø nhöõng lôøi cuûa thieân thaàn. Khi thieân thaàn môøi nhöõng ngöôøi nöõ "ñöøng ñi tìm keû soáng nôi nhöõng ngöôøi cheát", thì thieân thaàn muoán chuùng ta hieåu raèng Chuùa Kitoâ Ñaáng haèng soáng ñang chieáu toûa vinh quang coù theå ñöôïc caùc ñoà ñeä bieát moät caùch toát ñeïp ngay baây giôø, nhieàu hôn laø luùc tröôùc cuoäc thöông khoù vaø caùi cheát. Thaät vaäy, baây giôø Chuùa trao ban cho caùc moân ñeä Chuùa Thaùnh Thaàn, Ñaáng coù theå höôùng daãn hoï ñeán "chaân lyù troïn veïn" (Gn 16,13). Chuùa Thaùnh Thaàn, hoàng aân ñaàu tieân cuûa Ñaáng Phuïc Sinh cho nhöõng keû tin (x. Gn 20,22) Ngaøi naâng ñôõ söï moûng doøn yeáu ñuoái cuûa con ngöôøi, baèng caùch ñöa hoï ñeán "vieäc hieåu bieát ñaày ñuû maàu nhieäm oân cöùu chuoäc vaø rao giaûng quy luaät cuûa Ñöùc Tin trong moïi söï thaät" (Pier Damiani, Carmina et Preces, III).

Anh chò em thaân meán, chuùng ta haõy khaån caàu Nöõ Vöông Thieân Ñaøng; Meï khoâng boû qua vieäc gaëp gôõ Chuùa Con phuïc sinh vaø coù theå baét ñaàu laïi cuoäc ñoái thoïai vôùi Chuùa trong nieàm vui. Xin Meï caàu baøu cho moïi tín höõu ñöôïc ôn laøm chöùng moät caùch vui töôi vaø chaët cheõ, moät lôøi chöùng bieát höôùng daãn bieát bao ngöôøi khaùc ñeán gaëp vaø bieát Chuùa Phuïc sinh, luoân luoân soáng ñoäng giöõa chuùng ta.

Sau nhöõng lôøi treân, ÑTC ñoïc kinh Laïy Nöõ Vöông Thieân Ñaøng vaø ban pheùp laønh cho moïi ngöôøi hieän dieän.

Sau ñoù, ÑTC môøi goïi haõy caûm taï Thieân Chuùa, vì nhöõng keát quaû tích cöïc ñaõ ñaït ñeán trong nhöõng ngaøy qua taïi Baéc Ai Lieân. Nhöõng keát quaû tích cöïc naày cho pheùp nhìn veà töông lai vôùi nieàm tin töôûng nhieàu hôn, vì taát caû nhöõng gì coù lieân heä ñeán nhöõng daân toäc raát thaân yeâu, cuõng nhö ñaõ bò thöû thaùch raát laâu daøi. Chuùng ta haõy caàu nguyeän ngoõ haàu moïi ngöôøi, nhôø laéng nghe tieáng noùi cuûa löông taâm, maø coù can ñaûm chu toaøn nhöõng haønh ñoäng coù traùch nhieäm vaø ñuùng ñaén, cho pheùp taát caû cuøng ñi treân con ñöôøng Hoøa Bình, vöøa boû ñi taát caû nhöõng gì daãn ñeán söï thuø haän vaø baïo löïc.

Ñoù laø nhöõng lôøi ÑTC ñaõ noùi vaøo tröa hoâm thöù Hai 13/04/98 trong tuaàn baùt nhaät Phuïc Sinh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page