Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Chuùa Nhaät 29/03/98:
ÑTC keâu goïi ñöøng boû rôi giôùi treû

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 29/03/1998: Chuùa Nhaät V Muøa Chay: ÑTC keâu goïi ñöøng boû rôi giôùi treû vaø haõy thöïc haønh söï tha thöù theo tinh thaàn Kitoâ.

Ñoù laø nhöõng lôøi ÑTC ñaõ noùi trong baøi giaûng thaùnh leã saùng Chuùa Nhaät vöøa qua, nhaân dòp ñeán thaêm giaùo xöù coù teân laø Giaùo Xöù Chuùa Gieâsu Treû, do caùc cha doøng Don Bosco chaêm soùc, naèm ôû khu vöïc phía Ñoâng thaønh phoá Roma. Sau ñoù, trôû veà laïi Vaticvan vaø ñeán giôø ñoïc kinh truyeàn tin tröa, ÑTC ñaõ xuaát hieän taïi cöûa soá phoøng laøm vieäc cuûa ngaøi noùi vaøi lôøi veà söï tha thöù Kitoâ tröôùc khi ñoïc kinh truyeàn tin vôùi caùc tín höõu. ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

Anh chò em raát thaân meán,
Phuïng Vuï Chuùa Nhaät V Muøa Chay trình baøy cho chuùng ta trang phuùc aâm theo thaùnh Gioan, keå laïi vieäc ngöôøi ta ñem ñeán cho Chuùa Gieâsu moät phuï nöõ bò baét quaû tang phaïm toäi ngoaïi tình. Chuùa Gieâsu khoâng keát aùn ngöôøi phuï nöõ naày, vaø cöùu chò khoûi bò neùm ñaù. Chuùa khoâng noùi vôùi ngöôøi phuï nöõ: con khoâng coù toäi, nhöng noùi: ta khoâng keát aùn con. Haõy ñi ñi vaø töø nay ñöøng phaïm toäi nöõa (x. Gn 8,11). Thaät vaäy, chæ coù moät mình Chuùa Kitoâ môùi coù theå cöùu roãi con ngöôøi, bôûi vì Chuùa mang laáy toäi loãi cuûa hoï vaø coáng hieán cho hoï dòp may ñeå thay ñoåi ñôøi soáng. Ñoaïn phuùc aâm naày daïy roõ raøng raèng söï tha thöù Kitoâ khoâng ñoàng nghóa vôùi moät söï dung tuùng thöôøng tình, nhöng coù tích chöùa moät ñieàu ñoøi hoûi hôn nöõa. Khoâng coù nghóa laø boû qua söï döõ, hay teä hôn nöõa, laø choái boû söï döõ. Thieân Chuùa khoâng tha thöù söï döõ, nhung tha thöù cho con ngöôøi, vaø ngaøi daïy ta bieát phaân bieät giöõa moät beân laø haønh ñoäng xaáu, vaø do ñoù ñaùng bò keát aùn, vaø moät beân laø con ngöôøi cuï theå phaïm laáy loãi laàm ñoù, vaø laø ngöôøi maø Chuùa muoán ban cho dòp may ñeå thay ñoåi ñôøi soáng. Trong khi con ngöôøi chuùng ta coù khuynh höôùng ñoàng nhaát hoùa ngöôøi phaïm toäi vôùi loãi phaïm, vaø nhö theá ñoùng laïi moïi loái thoaùt laøm cho ngöôøi ñoù khoâng coøn coù theå thoaùt ra khoûi hoaøn caûnh cuûa hoï nöõa, thì Thieân Chuùa Cha laïi haønh ñoäng caùch khaùc: ngaøi ñaõ sai Con Moät Ngaøi xuoáng traàn gian, ñeå môû ra cho taát caû moïi ngöôøi con ñöôøng cöùu roãi. Chuùa Kitoâ laø con ñöôøng naày: khi cheát treân thaäp giaù, Chuùa Kitoâ ñaõ cöùu chuùng ta khoûi toäi loãi. Chuùa Gieâsu laëp laïi vôùi moïi nguôøi nam nöõ moïi thôøi ñaïi raèng: Ta khoâng keát toäi con; haõy ñi vaø töø nay, ñöøng phaïm toäi nöõa.

Laøm sao maø chuùng ta khoâng caûm nghieäm moät nieàm tín thaùc traøo daâng trong taâm hoàn chuùng ta khi nhìn thaáy mình trong ñoaïn Phuùc aâm naày? Laøm sao maø khoâng nhìn thaáy nôi ñoù moät "Tin Vui Möøng" cho taát caû moïi ngöôøi nam nöõ thôøi ñaïi chuùng ta, nhöõng con ngöôøi ñang mong öôùc khaùm phaù laïi yù nghóa ñích thaät cuûa loøng nhaân töø vaø söï tha thöù? Thôøi ñaïi chuùng ta ñang caàn ñeán söï tha thöù Kitoâ, moät söï tha thöù laøm phaùt sinh nieàm hy voïng vaø söï phoù thaùc, maø khoâng laøm yeáu ñi cuoäc chieán choáng laïi söï döõ. Caàn trao ban vaø laõnh nhaän söï tha thöù. Nhöng con ngöôøi chuùng ta khoâng trôû neân coù khaû naêng tha thöù, neáu tröôùc ñoù chuùng ta khoâng ñeå cho mình ñöôïc Thieân Chuùa thöù tha, vöøa nhìn nhaän mình laø ñoái töôïng cuûa loøng nhaân töø cuûa ngaøi. Chuùng ta seõ saün saøng tha nôï cho keû khaùc, chæ khi naøo chuùng ta yù thöùc veà moøn nôï to lôùn maø chuùng ta ñaõ ñöôïc tha cho.

Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh ñöôïc Daân Kitoâ caàu khaån nhö laø Meï cuûa loøng nhaân töø. Nôi Meï, Tình Thöông Nhaân Töø cuûa Thieân Chuùa ñöôïc nhaäp theå, vaø taâm hoàn voâ nhieãm cuûa MEÏ moïi nôi vaø moïi luùc laø nôi truù aån an toaøn cho ngöôøi toäi loãi. Ñöôïc Meï höôùng daãn, chuùng ta haõy mau böôùc ñeán Gieârusalem, ñeán bieán coá Vöôït Qua cuûa ôn cöùu roãi chuùng ta, ñang gaàn beân. Chuùng ta haõy tieán theo Con Thieân Chuùa ñang tieán tôùi ñoái dieän vôùi cuoäc Thöông Khoù cuûa Ngöôøi, vaø ñang laëp laïi vôùi chuùng ta raèng: Haõy ñi, vaø töø nay ñöøng phaïm toäi nöõa. (Gn 8,11). Treân ñoài Golgotha, ñöôïc hoaøn taát lôøi xeùt xöû phoå quaùt cuûa Thieân Chuùa Tình Yeâu, bôûi vì moãi ngöôøi chuùng ta ñeàu coù theå nhìn nhaän raèng Chuùa Kitoâ chòu ñoùng ñinh ñaõ traû giaù ñeå cöùu chuoäc chuùng ta. Xin Meï Maria giuùp chuùng ta tieáp nhaän vôùi nieàm vui ñaõ ñöôïc canh taân, (tieáp nhaän) hoàng aân cöùu roãi, ngoû haàu chuùng ta gaëp laïi ñöôïc söï tin töôûng vaø nieàm hy voïng ñeå böôùc ñi treân con ñöôøng môùi.

Sau nhöõng lôøi treân, ÑTC ñaõ ñoïc kinh truyeàn tin vôùi coäng ñoaøn tín höõu hieän dieän. Roài sau khi ñaõ ban pheùp laønh, ÑTC nhaéc ñeán cuoäc gaëp gôõ giôùi treû Roma vaøo ngaøy thöù Naêm muøng 2 thaùng Tö naêm 1998, ñeå chuaån bò cöû haønh Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû taïi caùc giaùo hoäi ñòa phöông vaøo Chuùa Nhaät Leã Laù. ÑTC ñaõ cho bieát laø cuoäc gaëp gôõ seõ dieãn ra taïi Quaûng Tröôøng Tröôùc Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Lateâranoâ. Ñaây laø cuoäc gaëp gôõ quan troïng vaø ñaày yù nghóa, vì trong dòp naày, Caây Thaùnh Giaù cuûa Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû, ñaõ rôøi Roma vaøo naêm 1985, ñaõ ñi qua 6 ñòa ñieåm cöû haønh Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû vôùi ÑTC, vaø nay trôû veà laïi Roma, ñeå chuaån bò cöû haønh Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû naêm 2000. Saùu ñòa ñieåm ñaõ qua laø caùc thaønh phoá sau ñaây:

Cuoäc gaëp gôõ cuûa ÑTC vôùi giôùi treû Roma vaø töø beân Phaùp sang, ñeå mang Thaùnh Giaù veà laïi Roma, vaøo chieàu thöù Naêm muøng 2 thaùng 4/1998, keùo daøi töø 3 giôø ñeán 6 giôø chieàu, vaø ñöôïc keát thuùc vôùi söù ñieäp cuûa ÑTC cho dòp ñaëc bieät naày. Chuùng toâi seõ coù dòp keå laïi trong moät chöông trình khaùc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page