Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
trong buoåi tieáp kieán
Caùc ñoaøn haønh höông 18/03/98

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp chung caùc ñoaøn haønh höông ngaøy thöù Tö taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ.

Vatican - 18.03.98. Nhôø trôøi Muøa Xuaân raát toát ñeïp, vaø vì soá caùc ñoaøn haønh höông raát ñoâng, buoåi tieáp kieán chung saùng thöù Tö haèng tuaàn hoâm 18/03/98, ñaõ dieãn ra taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ vaøo luùc 10 giôø. Caùc ñoaøn haønh höông ñeán töø 20 quoác gia khaùc nhau.

YÙ chieám tôùi 66 ñoaøn, trong ñoù coù hai ñoaøn thuoäc caùc giaùo phaän Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino; Grosseto; Chiusi-Pienza-Montepulciano; Pitigliano-Sovana-Orbetello; Massa Marittima-Piombino... goàm hôn 5 ngaøn, do caùc giaùm muïc höôùng daãn vaø ñoaøn haønh höông khaùc goàm 2,000 thanh thieáu nieân saép laõnh Pheùp Theâm Söùc cuûa Giaùo Phaän Ascoli-Piceno, cuõng do Ñöùc Giaùm Muïc höôùng daãn; Ba Lan (hôn moät ngaøn, vöøa ñeå tham döï buoåi tieáp kieán chung haèng tuaàn, vöøa ñeå döï thaùnh leã phong chöùc giaùm muïc cuûa Ñöùc Cha Stanislav Dziwisz, thö kyù rieâng cuûa Ñöùc Thaùnh Cha, vaøo ngaøy leã Thaùnh Giuse 19.03.98; roài caùc ñoaøn haønh höông töø Lituani; Coäng Hoøa Tcheøque; Coäng Hoøa Slovask; Coäng Hoøa Croat; Phaùp (goàm 5 ñoaøn); Anh; AÙi Nhó Lan; Ñan Maïch; Nigeria (ôû Roma, ñeán baùi chaøo ÑTC tröôùc khi leân ñöôøng vieáng thaêm queâ höông cuûa hoï); Canada; Hoa Kyø (13 ñoaøn); Ñöùc; AÙo; Hoøa Lan; Taây Ban Nha; Mexico vaø Argentina.

Trong baøi giaùo lyù, ÑTC noùi veà "Ñöùc Tin nôi Chuùa Kitoâ". "Ñöùc Tin nôi Chuùa Kitoâ laø nguoàn maïch duy nhaát cuûa ôn cöùu roãi vaø ñöùc tin gaây aûnh höôûng treân caùc bieán coá". Ñieàu naøy ñöôïc thaáy caùch laï luøng trong ñôøi soáng cuûa Ñöùc Trinh Nöõ Maria, göông maãu cuûa ñöùc tin can ñaûm, vöôït ñöôïc moïi caûn trôû.

ÑTC noùi: "Sau khi giaûi thích, trong caùc baøi giaùo lyù tröôùc daây, nhöõng neùt chính cuûa ôn cöùu roãi do Chuùa Kitoâ ñem ñeán, chuùng ta suy ngaém veà ñöùc tin maø Chuùa Kitoâ chôø ñôïi nôi chuùng ta. Thöïc ra, nhö Coâng Ñoàng chung Vatican 2 daïy, chuùng ta caàn tuøng phuïc kính tin Thieân Chuùa, Ñaáng maïc khaûi chính mình cho con ngöôøi". ÑTC coøn noùi tieáp nhö sau: "Taát caû ñeàu coù theå ñöôïc ñoái vôùi nhöõng ai tin. Ñaây laø chính lôøi Chuùa Gieâsu noùi leân ngaøy xöa vôùi moät ngöôøi cha ñeán xin Chuùa chöõa con mình bò beänh ñoäng kinh, nhö ñaõ ñöôïc keå laïi trong phuùc aâm theo thaùnh Marcoâ. Ñaây chính laø söùc maïnh cuûa ñöùc tin. Söùc maïnh naøy ñaõ ñöôïc Phuùc AÂm chöùng minh trong nhieàu tröôøng hôïp khaùc nhau, nhö tröôøng hôïp ngöôøi phuï nöõ Cananea. Baø ta ñaùp laïi lôøi vaán naïn cuûa Chuùa vôùi taát caû söùc maïnh cuûa ñöùc tin vaø do ñoù baø ñaõ ñöôïc pheùp laï. Chuùa noùi vôùi baø: "Ñöùc tin cuûa baø thaät lôùn lao. Baø ñöôïc nhö baø öôùc mong" (Mt 15, 21). Trong nhieàu tröôøng hôïp, Phuùc AÂm nhaéc laïi söùc maïnh cuûa ñöùc tin. Chuùa Gieâsu bieåu loä söï caûm phuïc cuûa Nguôøi tröôùc ñöùc tin cuûa vieân só quan: "Ta noùi thaät vôùi caùc ngöôøi, trong Israel Ta khoâng gaëp thaáy ngöôøi naøo vôùi ñöùc tin lôùn lao nhö vaäy" (Mt 8, 10). Vôùi anh muø Bartimeo, Chuùa noùi: "Haõy ra ñi, ñöùc tin cuûa anh ñaõ cöùu chöõa anh" (Mc 10. 32). Vai troø cuûa ñöùc tin laø coäng taùc vôùi quyeàn naêng cuûa Thieân Chuùa, moät söï coäng taùc quyeát lieät. Chuùng ta thaáy Chuùa, khi trôû veà Nagiaret, haàu nhö khoâng laøm pheùp laï naøo caû bôûi vì daân cö cuûa xaõ naøy khoâng tin Ngöôøi".

ÑTC noùi: "Thaùnh Phaoloâ seõ khai trieån giaùo huaán cuûa Chuùa Kitoâ, khi Thaùnh Nhaân, trong söï ñoái nghòch vôùi nhöõng ngöôøi muoán xaây döïng nieàm hy voïng veà ôn cöùu roãi treân söï tuaân giöõ leà luaät Do Thaùi, quaû quyeát raèng: ñöùc tin nôi Chuùa Kitoâ laø nguoàn maïch duy nhaát cuûa ôn cöùu roãi. Nhöng khoâng ñöôïc queân raèng: Thaùnh Phaoloâ, khi noùi nhö vaäy, ñaõ nghó ñeán moät ñöùc tin ñích thöïc vaø ñaày ñuû moät "ñöùc tin hoaït ñoäng qua ñöùc aùi". Ñöùc tin ñích thöïc ñöôïc linh hoaït bôûi tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa, tình yeâu naøy khoâng theå taùch lìa khoûi tình yeâu ñoái vôùi anh chò em".

Sau ñoù, ÑTC ñaõ toùm laïi baøi giaùo lyù baèng tieáng Phaùp, Anh, Ñöùc, Taây Ban Nha vaø Boà Ñaøo Nha. Roài ngaøi chaøo thaêm moät soá ñoaøn haønh höông ñaëc bieät coù maët trong buoåi tieáp kieán.

ÑTC chaøo thaêm caùch rieâng caùc thaønh vieân cuûa UÛy Ban Giaùm Muïc Hoa Kyø veà caùc quan heä ñaïi keát vaø lieân toân vaø caùc thaønh vieân cuûa Hoäi Ñoàng Do Thaùi ñaëc traùch ngoaïi vuï, cuøng haønh höông chung taïi Israel vaø Roma, do Ñöùc Hoàng Y William Keeler, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Baltimore, höôùng daãn. ÑTC noùi: "Toâi caàu nguyeän vaø hy voïng raèng cuoäc ñoái thoaïi lieân toân cuûa chuùng ta seõ tieáp tuïc trong baàu khí côûi môû vaø tín nhieäm nhieàu hôn maõi".

ÑTC chaøo thaêm Coäng Ñoàng Coâng Giaùo Nigeria ôû Roma ñeán kính chaøo ÑTC, tröôùc khi Ngaøi leân ñöôøng vieáng thaêm queâ höông cuûa hoï vaøo thöù Baåy tôùi ñaây 21/03/98. Trong nhöõng ngaøy vieáng thaêm, ÑTC seõ toân phong leân baäc Chaân Phöôùc Ñaày Tôù Chuùa Cypriam Michael Iwene Tansi, linh muïc Doøng Trappist. Ñaây laø Chaân phöôùc ñaàu tieân cuûa Nigeria vaø cuõng laø Chaân Phöôùc hieån tu thöù hai cuûa Chaâu Phi. Tröôùc ñaây ñaõ coù moät Nöõ Chaân Phöôùc ngöôøi Sudan. Caùc thaùnh vaø aù thaùnh töû ñaïo thì ñaõ coù roài. Ñoù laø caùc Thaùnh Töû Ñaïo Uganda vaø hai aù thaùnh (chaân phöôùc) töû ñaïo cuûa Zaire, moät Nöõ Tu vaø moät giaùo lyù vieân.

Khi chaøo ñoaøn haønh höông Lituani, ÑTC noùi: "Anh chò em raát thaân meán, öôùc gì Muøa Chay, muøa cuûa ôn thaùnh vaø cuûa vieäc trôû laïi thaønh thöïc, chuaån bò moïi taâm hoàn cho vieäc ñoái thoaïi vôùi Chuùa, qua vieäc suy tö, thoáng hoái vaø caùc cöû chæ cuûa tình lieân ñôùi huynh ñeä".

Vôùi ñoaøn thanh nieân thuoäc Phong Traøo Thanh Nieân Saleùsien ñeán töø Praha (Thuû ñoâ Coäng Hoøa Tcheøque), ÑTC nhaéc ñeán ngaøy Leã Thaùnh Giuse nhö sau: "Ngaøy mai (töùc thöù naêm 19/03/98), leã troïng kính Thaùnh Giuse, ngöôøi cuûa Thieân Chuùa, ñaõ soáng beân caïnh Chuùa Gieâsu vaø Ñöùc Maria vôùi söï saün saøng luoân luoân vaø chuù yù quaûng ñaïi. Chuùng ta haõy baét chöôùc Nguôøi!.

Chaøo thaêm ñoaøn haønh höông Slovak, ÑTC cuõng noùi ñeán leã troïng kính Thaùnh Giuse: "Ngaøy leã kính Thaùnh Giuse, toâi muoán khuyeân anh chò em caûm phuïc ñöùc tin cuûa Thaùnh Caû. Ngöôøi coù chöông trình cho cuoäc soáng mình, nhöng Ngöôøi phuù thaùc chöông trình ñoù cho thaùnh yù Chuùa. Vì theá Ngöôøi ñaõ trôû neân ngöôøi chuû cuûa Thaùnh gia ñình Nazareth. Caû anh chò em nöõa, anh chò em haõy tín nhieäm vaøo Lôøi Chuùa. Öôùc gì lôøi Chuùa trôû neân luaät leä cuûa ñôøi soáng anh chò em. Nhö vaäy gia ñình cuûa anh chò em seõ thaùnh thieän vaø quoác gia cuûa anh chò em seõ laønh maïnh".

Baèng tieáng YÙ, ÑTC chaøo thaêm caùch rieâng caùc ñoaøn haønh höông cuûa caùc giaùo phaän keå treân ñaây do caùc Giaùm Muïc höôùng daãn ñeán haønh höông Roma, ñeå phuù thaùc cho Chuùa nhöõng thaønh coâng cuûa vieäc chuaån bò Naêm Ñaïi Toaøn Xaù 2000. ÑTC noùi: "Anh chò em raát thaân meán, toâi vui möøng veà söï hieän dieän ñoâng ñaûo nhö vaäy cuûa anh chò em. Toâi vui möøng veà saùng kieán cuûa anh chò em. Trong khi toâi öôùc mong raèng vieäc rao giaûng Lôøi Chuùa vôùi möùc doä saâu roäng nhö vaäy cuûa caùc tuaàn ñaïi phuùc trong caùc giaùo phaän cuûa anh chi em, taïo neân cho caùc tín höõu cuûa caùc coäng ñoàng giaùo phaän, cô hoäi do Chuùa Quan Phoøng, ñeå taùi xaùc nhaän vieäc trung thaønh vôùi giaùo huaán cuûa Phuùc AÂm vaø ñeå tieán ñeán moät daán thaân môùi veà chöùng taù Kitoâ, tröôùc theàm cuûa Ngaøn Naêm thöù ba, toâi khaån xin ôn Chuùa xuoáng doài daøo treân anh chò em heát thaûy".

Vôùi caùc thanh thieáu nieân raát ñoâng trong buoåi tieáp kieán chung naøy, ÑTC chaøo thaêm caùch rieâng hai ngaøn thanh thieáu nieân thuoäc giaùo phaän Ascoli-Piceno saép laõnh Bí tích Theâm söùc, do Ñöùc Giaùm Muïc höôùng daãn, vaø caùc hoïc sinh cuûa nhieàu tröôøng vaø thanh nieân caùc giaùo xöù, muoán ñeán Roma ñeå hun noùng laïi ñöùc tin, ÑTC noùi: "Trong Muøa Chay naøy, caùc con haõy bieát laøm cho vieäc gaén boù cuûa caùc con vôùi Chuùa Gieâsu lôùn maïnh vaø tröôûng thaønh, ñeå trôû neân, nhö Ngöôøi muoán, nhöõng toâng ñoà cuûa Tin Möøng giöõa caùc baïn cuøng tuoåi cuûa caùc con".

Buoåi tieáp kieán chung keát thuùc vaøo luùc 11g30 vôùi kinh Laïy Cha tieáng Latinh vaø Pheùp laønh cuûa ÑTC.


Back to Radio Veritas Asia Home Page