Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
trong buoåi tieáp kieán
Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp chung caùc giaùm muïc thuoäc nhoùm ba cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh ("Ad Limina".)

Vatican - 17.03.98 - "Trong khi rao giaûng nhöõng chaân lyù veà con ngöôøi, veà coäng ñoàng vaø veà soá phaän con ngöôøi, nhöõng chaân lyù ñöôïc bieát nhôø maïc khaûi vaø lyù trí, caùc tín höõu Kitoâ ñem ñeán söï ñoùng goùp caàn thieát vaøo vieäc naâng ñôõ moät xaõ hoäi töï do, moät xaõ hoäi trong ñoù söï töï do nuoâi ñöôõng vieäc phaùt trieån ñích thöïc cuûa con ngöôøi".

Treân ñaây laø nhöõng lôøi trong baøi dieãn vaên ÑTC trao cho caùc giaùm muïc thuoäc nhoùm thöù ba cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh ("Ad Limina"), trong buoåi tieáp kieán chung saùng thöù Ba vöøa qua, 17/03/98. Vôùi hai nhoùm tröôùc ñaây, ÑTC ñaõ noùi veà söï trung thaønh vôùi söù ñieäp cuûa Chuùa Kitoâ vaø veà hieäp thoâng vôùi Thieân Chuùa vaø vôùi anh chò em Vôùi nhoùm thöù ba, goàm caùc giaùm muïc cuûa caùc Giaùo Tænh Baltimore, Washington, Atlanta vaø Miami, ÑTC noùi tröôùc heát ñeán söù meänh rao giaûng Tin Möøng cuûa Giaùo Hoäi, vöøa nhaán maïnh ñeán traùch nhieäm rieâng cuûa ngöôøi giaùo daân trong vieäc canh taân neàn vaên hoùa. Ngöôøi giaùo daân ñöôïc môøi goïi laøm cho hieän dieän lieân læ trong moïi laõnh vöïc cuûa ñôøi soáng, (laøm cho hieän dieän) aùnh saùng maø Giaùo Huaán cuûa Chuùa Kitoâ chieáu doïi treân ñôøi soáng con ngöôøi. ÑTC cuõng nhaéc laïi raèng: "Khi söï töï do bò taùch rôøi khoûi chaân lyù veà con ngöôøi vaø khoûi leà luaät luaân lyù ñöôïc khaéc ghi nôi baûn tính con ngöôøi, thì luùc ñoù xaõ hoäi vaø hình thöùc daân chuû cuûa ñôøi soáng, seõ bò nguy hieåm. ÑTC nhaéc laïi raèng" vieäc rao giaûng Tin Möøng laø noã löïc cuûa Giaùo hoäi nhaèm loan truyeàn cho moãi moät ngöôøi tình yeâu cuûa Thieân Chuùa, tình yeâu ñöôïc ban cho chuùng ta qua Chuùa Gieâsu Kitoâ, vöøa keâu goïi chuùng ta tieán ñeán söï soáng haïnh phuùc ñôøi ñôøi. Nhöng, moät khi ñaõ chaáp nhaän Phuùc AÂm naøy nhö Tìn Möøng, Phuùc AÂm ñoøi hoûi ñöôïc chia seû vaø do ñoù, taát caû caùc tín höõu Kitoâ phaûi daán thaân trong vieäc rao giaûng Tin Möøng, vôùi yù thöùc raèng Thieân Chuùa ñaõ haønh ñoäng trong taâm trí caùc ngöôøi nghe giaûng Lôøi Ngöôøi tröôùc roài".

ÑTC caên daën theâm nhö sau: Caàn phaûi tìm moät kieåu noùi deã hieåu ñeå thuyeát phuïc caùc ngöôøi ñoàng thôøi cuûa chuùng ta: hoï laø nhöõng ngöôøi ñöôïc môøi goïi ñeán caûm nghieäm söï môùi meõ cuûa ñôøi soáng qua tình yeâu Thieân Chuùa. Vaø bôûi vì tình yeâu chæ coù theå hieåu ñöôïc bôûi nhöõng ai yeâu meán thöïc söï, thì maàu nhieäm Kitoâ chæ coù theå thoâng truyeàn caùch hieäu nghieäm maø thoâi bôûi nhöõng ai ñöôïc tình yeâu Thieân Chuùa chieám höõu thöïc söï. Sau khi nhaán maïnh raèøng: "trong khi rao giaûng Tin Möøng caùc tín höõu Kitoâ giuùp ñôõ nhöõng anh chò em mình ñöôïc thoûa maõn trong söï ñoùi khaùt veà söï sung maõn cuûa ñôøi soáng vaø chaân lyù, moät söï ñoùi khaùt vaãn coù nôi moãi moät con ngöôøi", ÑTC Gioan Phaoloâ II nhaén nhuû caùc giaùm muïc raèng: caùc giaùo xöù phaûi trôû neân trung taâm cuûa vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng, nhaèm tröôùc heát ñeán vieäc giaûng daïy giaùo lyù vaø ñeán vieäc cöû haønh ngaøy Chuùa Nhaät: ngaøy cuûa Chuùa vaø cuûa Thaùnh Theå, vaø nhaèm ñeán vieäc sieâng naêng chaïy ñeán Bí Tích Hoøa Giaûi. ÑTC coøn nhaán maïnh ñeán muïc vuï gia ñình vaø hoïc ñöôøng, vöøa nhaéc laïi raèng: tröôøng hoïc coâng giaùo phaûi coù moät caên cöôùc rieâng bieät cuûa mình, nghóa laø vì laø tröôøng coâng giaùo, neân phaûi baûo toàn vaø thoâng truyeàn caùc chaân lyù, caùc giaù trò vaø caùc lyù töôûng Kitoâ.

Keát thuùc baøi dieãn vaên, ÑTC noùi: "Trong moät neàn vaên hoùa höôùng veà vieäc coi caùc nieàm xaùc tín toân giaùo nhö moät vieäc chaáp nhaän tö rieâng, thì khôûi ñieåm duy nhaát cuûa vieäc rao giaûng Tin Möøng chæ coù theå laø Chuùa Gieâsu Kitoâ maø thoâi, Ngöôøi laø Ñöôøng Ñi, laø Chaân Lyù vaø laø Söï Soáng. Ngaøi laø lôøi ñaùp traû cho vaán ñeà cuûa moãi moät ñôøi soáng con ngöôøi. Trong khi höôùng daãn Giaùo hoäi Hoa Kyø chuaån bò Naêm Ñaïi Toaøn xaù 2000, anh em haõy giuùp moãi moät ngöôøi trong coäng ñoàng Coâng Giaùo hieåu raèng: chuùng ta hieåu bieát, yeâu meán, toân thôø vaø phuïng söï Thieân Chuùa khoâng vì moät ñoøi hoûi naøo ñoù veà taâm lyù, maø nhö laø moät boån phaän: vieäc chu toaøn boån phaän naøy bieåu loä phaåm giaù cao caû nhaát cuûa con ngöôøi vaø laø nguoàn maïch cuûa haïnh phuùc saâu xa nhaát cuûa con ngöôøi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page