Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
trong buoåi tieáp kieán
caùc Giaùm Ñoác Ñaïi Chuûng Vieän

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc vò giaùm ñoác ñaïi chuûng vieän caùc nöôùc noùi tieáng Ñöùc.

Vatican - 17.03.98 - Cuõng saùng thöù Ba 17.03.98, trong Phoøng Khaùch Clementina, ÑTC tieáp 50 vò giaùm ñoác caùc ñaïi chuûng vieän thuoäc caùc nöôùc noùi tieáng Ñöùc. Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc vò traùch nhieäm veà vieäc huaán luyeän caùc linh muïc töông lai, ÑTC noùi: "Boån phaän cuûa anh em laø coå voõ nôi caùc thanh nieân ñaõ ñöôïc phuù thaùc cho anh em vieäc phaùt trieån vaø tröôûng thaønh veà moät söï hieäp nhaát thaân maät vôùi Chuùa Kitoâ".Nhöõng phöông theá ñeå giuùp caùc chuûng sinh trôû neân linh muïc laø vieäc caàu nguyeän vaø cöû haønh Phuïng Vuï, laø vieäc suy gaãm Lôøi Chuùa trong Thaùnh Kinh vaø vieäc minh chöùng baèng ñôøi soáng göông maãu". ÑTC nhaän xeùt raèng: ngaøy nay bôûi vì Giaùo hoäi thöôøng ñöôïc ñònh nghóa nhö "söï hieäp thoâng - Communio", neân chuùng ta phaûi suy tö veà söï kieän naøy, laø vieäc hieäp thoâng ñöôïc thöïc hieän caùch saâu xa hôn caû trong vieäc cöû haønh Thaùnh Theå. Vì theá vieäc tham döï haèng ngaøy Thaùnh Leã vaø vieäc toân thôø lieân læ Thaùnh Theå phaûi chieám moät choã chính trong vieäc huaán luyeän linh muïc.

Moät khía caïnh khaùc cuûa vieäc hieäp thoâng laø hieäp thoâng trong tình huynh ñeä. Vì theá, Chuûng vieän coù boån phaän laøm cho caùc sinh vieân hieåu raèng, duø coù nhöõng khaùc bieät , moät ngaøy naøo ñoù hoï seõ ñöôïc Giaùm Muïc trao phoù traùch nhieäm hoaït ñoäng chung vôùi nhau cho cuøng moät coâng vieäc. Trong caùc nhieäm vuï khaùc nhau, hoï seõ thi haønh cuõng moät thöøa taùc vuï linh muïc phuïc vuï cho caùc linh hoàn.

ÑTC quaû quyeát raèng: Thôøi ñaïi chuùng ta caàn ñeán nhöõng linh muïc bieát daïy cho con nguôøi tieán treân ñöôøng ñi töø taâm traïng bò thoáng trò quaù ñoä bôûi lyù trí ñeán ñöùc tin vaøo maïc khaûi cuûa Thieân Chuùa, ñi töø hieåu bieát ñeán söï khoân ngoan, ñi töø lyù luaän trieát hoïc ñeán suy nieäm. Caùch ñaây hai theá kyû, nhaø thaàn hoïc vaø giaùm muïc Johann Michael Sailer ñaõ ñeå laïi moät caâu noùi vaén taét veà ñöùc tin, caâu noùi naøy raát quan troïng trong luùc böôùc vaøo Ngaøn Naêm thöù ba. Ñoù laø caâu: "Thieân Chuùa trong Ñöùc Kitoâ laø söï cöùu roãi cuûa theá giôùi toäi loãi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page