Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
trong dòp leã phong Chaân Phöôùc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc ñoaøn haønh höông deán Roma döï leã Phong Chaân phöôùc.

Vatican - 16.03.98 - Saùng thöù Hai,16/03/98, trong Thính Ñöôøng Phaoloâ VI, ÑTC tieáp caùc ñoaøn haønh höông ñeán Roma döï leã Phong Chaân phöôùc cho Ba Ñaày Tôù Chuùa: Ñöùc Cha Eugenio Bossilkov, ngöôøi Bulgari, töû ñaïo 1952, döôùi cheá ñoä coäng saûn; Nöõ Tu Brigida di Gesuø Morello, ngöôøi YÙ, saùng laäp Doøng Nöõ Orosline chuyeân veà giaùo duïc vaø Nöõ Tu Carmen Salleùs y Barangueras, saùng laäp Doøng Nöõ Ñöùc Meï voâ nhieãm truyeàn Giaùo, chuyeân veà giaùo duïc. Caû hai Nöõ Chaân phöôùc laø nhöõng ngöôøi tieân phong trong vieäc thaêng tieán con ngöôøi vaø vaên hoùa ngöôøi phuï nöõ.

Ngoû lôøi vôùi ñoaøn haønh höông Bulgari , ÑTC nhaéc laïi chöùng taù cuûa Chaân Phöôùc Bossilkov, bò baén cheát trong nhaø giam ôû Sophia naêm 1952. Chaân phöôùc yù thöùc roõ raøng veà nhöõng khoù khaên traàm troïng do cheá ñoä coäng saûn gaây neân, nhöng ngaøi cöông quyeát trung thaønh vôùi baát cöù giaù naøo vôùi söù meänh vò chuû chaên cuûa ñoaøn chieân Chuùa Kitoâ, caû luùc phaûi lieàu ñi ñeán vieäc töû ñaïo. ÑTC noùi: "Vieäc ngaøi bò giam tuø, nhöõng cuoäc ñaáu toá chöa töøng thaáy, vuï xöû troø heà, vieäc leân aùn töû hình vaø cuoäc töû ñaïo... taát caû ñaõ laøm cho ngaøi neân gioáng hoaøn toaøn vôùi Chuùa Kitoâ, Ñaáng Chaên Chieân Nhaân Laønh, saün saøng hieán maïng soáng ñeå cöùu roãi ñaøn chieân".

Noùi veà Nöõ Chaân Phöôùc Brigida di Gesuø Morello, saùng laäp Doøng Nöõ Orsoline Ñöùc Maria voâ nhieãm, ÑTC nhaéc laïi: ñaây laø lôøi keâu goïi neân thaùnh trong vieäc tuaân theo trung thaønh Phuùc AÂm, moät vieäc tuaân theo, ñöôïc soáng vôùi möùc ñoä maïnh meõ, trong moät thôøi ñaïi vaø nhöõng hoaøn caûnh khaùc nhau. ÑTC noùi: "Soáng trong moät theá kyû, trong ñoù vai troø cuûa ngöôøi phuï nöõ ñöôïc coâng nhaän raát ít, Chaân Phöôùc Brigida di Gesuø Morello laø chöùng nhaân veà caùc giaù trò ñích thöïc cuûa ngöôøi phuï nöõ vaø chieáu saùng caû trong thôøi ñaïi chuùng ta nhö taám göông choùi loïi cuûa vieäc goùp coâng rieâng bieät maø ngöôøi phuï nöõ, caû trong dôøi soáng daân söï, cuõng nhö trong ñôøi soáng tu doøng, coù theå ñem ñeán cho coäng ñoàng Kitoâ vaø cho xaõ hoäi".

Gôïi laïi hình aûnh Nöõ Chaân Phöôùc Carmen Salleùs y Barangueras, saùng laäp Doøng Nöõ Voâ Nhieãm Truyeàn Giaùo, lo veà giaùo duïc, ÑTC nhaán maïnh ñeán söï quan troïng veà "ñaëc suûng giaùo duïc" cuûa Chaân Phöôùc ñeå ñoái phoù vôùi vieäc loaïi tröø vaên hoùa cuûa tuoåi treû vaø caùch rieâng cuûa caùc ngöôøi phuï nöõ. Ñaëc suûng naøy ngaøy nay vaãn giöõ nguyeân veïn söùc maïnh cuûa noù nhö moät duïng cuï höõu hieäu cuûa vieäc toâng ñoà trong vieäc thaêng tieán con ngöôøi vaø vaên hoùa ngöôøi phuï nöõ. ÑTC noùi vôùi ñoaøn haønh höông, caùch rieâng vôùi caùc Nöõ Tu, caùc cöïu hoïc sinh vaø caùc hoïc sinh cuûa Chaân Phöôùc nhö sau: "Cha môøi goïi caùc con chieâm ngöôõng hình aûnh cuûa taân Chaân Phöôùc vaø theo göông ngaøi cuøng vôùi chöông trình giaùo duïc cuûa ngaøi. Cha khuyeán khích taát caû haõy minh chöùng, baèng ñôøi soáng cuûa mình, (haõy laøm chöùng cho) neàn giaùo duïc ñaõ laõnh nhaän, baèng caùch coäng taùc vaøo vieäc xaây döïng moät xaõ hoäi döïa treân neàn vaên minh cuûa Tình Yeâu".


Back to Radio Veritas Asia Home Page