Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Chuùa Nhaät 15/03/98
Toân Phong ba vò taân Chaân Phöôùc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 15/03/98: Leã Toân phong ba vò taân chaân phöôùc.

(RG 15/3/98) Chuùa Nhaät vöøa qua 15/03/98, ÑTC ñaõ cöû haønh thaùnh leã toân phong ba vò taân Chaân Phöôùc, moät giaùm muïc töû ñaïo, ngöôøi Bulgari, vaø hai nöõ tu, moät ngöôøi Italia, vaø moät ngöôøi Taây Ban Nha. Sau ñoù, ñeán giôø Kinh Truyeàn Tin, ÑTC ñaõ nhaéc laïi nhöõng ñieåm chính cuûa cuoäc ñôøi ba vò taân Chaân Phöôùc, vôùi nhöõng lôøi nhö sau:

Anh chò em raát thaân meán,
Vöøa môùi keát thuùc thaùnh leã troïng theå trong ñoù Cha ñaõ toân phong ba vò taân Chaân Phöôùc. Cha heát loøng chaøo chuùc taát caû anh chò em haønh höông ñeán töø nhieàu quoác gia khaùc nhau, ñeå toân vinh nhöõng anh huøng cuûa ñöùc tin, nhöõng vò maø hoâm nay chuùng ta chieâm ngaém trong vinh quang cuûa Thieân Chuùa.

Chuùng ta haõy caûm taï Thieân Chuùa, vì chöùng taù saùng choùi maø ba ngöôøi anh chò em chuùng ta ñaõ laøm cho Phuùc AÂm, vaø laø nhöõng vò maø hoâm nay ñöôïc ñaët ra cho daân Chuùa möøng kính vaø baét chöôùc. Trong ñôøi soáng cuûa ba vò Chaân Phöôùc, caùc ngaøi ñaõ maïnh meõ vaø lieân læ chaïy ñeán khaån xin loøng hieàn maåu cuûa Meï Maria trôï giuùp; caùc ngaøi ñaõ luoân luoân tuyeân boá mình laø nhöõng ngöôøi con moä meán vaø phoù thaùc cuûa Meï Maria.

Nöõ Tu Brigida Morello ñaõ gaëp thaáy nôi Meï Voâ Nhieãm cuûa Thieân Chuùa, nieàm höùng khôûi vaø söï naâng ñôõ cho coâng vieäc huaán luyeän Kitoâ vaø cho vieäc coå voõ phaåm giaù cuûa ngöôøi nöõ, cho coâng vieäc rao giaûng Phuùc AÂm vaø möu tìm söï hieäp nhaát Giaùo Hoäi.

Meï Carmen Salles, trong coâng vieäc giaùo duïc, ñaõ noi göông Meï Maria, Ñaáng laø moät taïo vaät troïn haûo, bôûi vì ñaày aân suûng, vaø tuyeät ñoái ñöôïc giaûi phoùng khoûi söï döõ. Vì theá, doøng ñöôïc Meï saùng laäp, töùc laø doøng caùc nöõ tu truyeàn giaùo lo vieäc giaûng daïy, ngaøy nay coù maët taïi 12 quoác gia treân theá giôùi.

Vaø Chaân Phöôùc Vincenzo Eugenio Bossilkov, tu só doøng Thöông Khoù, giaùm muïc vaø töû ñaïo, ñaõ soáng trong troïn caû cuoäc soáng mình loøng khieâm toán gaén boù vaø vaâng phuïc theo Meï cuûa Chuùa. Trong nhöõng phuùt khoù khaên chòu thöû thaùch naëng neà, vöøa nhaán maïnh ñeán loøng toát vaø khaû naêng bao la cuøng chòu ñau khoå vôùi Meï Maria, taân Chaân Phöôùc giaùm muïc Bossilkov ñaõ vieát nhö sau: "Thaät vaäy, nguôøi ta khoâng theå naøo soáng döõng döng thôø ô tröôùc bieát bao söï dòu daøng vaø trinh trong cuûa Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh, tröôùc bieát bao tình thöông vaø loøng phoù thaùc cho Meï, vaø tröôùc söï kieân nhaãn vaø an phaän cuûa Ngöôøi Nöõ cuûa söï ñau khoå." (Esercizi Spirituali, trg 52).

Nhöõng lôøi noùi vaø nhaát laø cuoäc soáng cuûa ba vò taân Chaân Phöôùc laøm chöùng moät laàn nöõa raèng, nôi ñaâu con ngöôøi nam nöõ chaïy ñi treân con ñöôøng thaùnh thieän, thì Meï Maria hieän dieän, ñeå laëp laïi lôøi môøi goïi moät ngaøy kia ñaõ vang leân trong tieäc cuôùi Cana: Haõy laøm ñieàu ngaøi truyeàn. (Gn 2,5).

Xin ba vò taân chaân phöôùc giuùp chuùng ta thu nhaän giaùo huaán cuûa caùc vò, ñaëc bieät laø trong thôøi gian Muøa Chay chuùng ta ñang traûi qua, giai ñoaïn thuaän tieän cho söï canh taân con tim vaø cuoäc soáng.

Sau nhöõng lôøi treân, ÑTC ñoïc kinh truyeàn tin vôùi moïi ngöôøi hieän dieän. Sau ñoù ÑTC ngoû lôøi chaøo caùc nhoùm haønh höông, baèng tieáng Taây Ban Nha, tieáng YÙ, vaø tieáng Ñöùc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page