Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
trong buoåi tieáp kieán
Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Y Teá

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Y Teá.

Vatican - 9.03.98 - Saùng thöù Hai 9/03/98, ÑTC tieáp caùc vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi laàn thöù boán cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà muïc vuï caùc nhaân vieân Y Teá, ñöôïc khai maïc thöù Hai moàng 9/03/98 vaø beá maïc vaøo thöù Tö tôùi ñaây 11 thaùng 3/98.

Trong dieãn vaên, ÑTC baøy toû lo laéng veà nhieàu hình thöùc vi phaïm khaùc nhau ñeán söï soáng con ngöôøi. Ngaøi noùi: "Vieäc caäy döïa vaøo theá löïc, vieäc baïo haønh, chieán tranh, naïn a phieán, nhöõng vuï baét coùc ngöôøi, vieäc khai tröø caùc ngöôøi di cö, tò naïn, naïn phaù thai, vieäc laøm cho cheát eâm dòu... laø nhöõng vi phaïm ñeán söï soáng, do saùng kieán cuûa loaøi ngöôøi. Nhöõng yù thöùc heä ñoäc taøi haï giaù con ngöôøi ñeán möùc ñoä nhö moät ñoà vaät, moät duïng cuï, baèng vieäc chaø ñaïp vaø vi phaïm caùc quyeàn caên baûn, baèng vieäc lôïi duïng söï soáng nhaân danh cuûa moät tham voïng khoâng möùc ñoä veà thoáng trò, boùp meùo nhöõng öôùc mong vaø hy voïng, baèng vieäc gia taêng nhöõng lo laéng vaø ñau khoå".

ÑTC giaûi thích quan nieäm veà söùc khoûe khoâng chæ giôùi haïn vaøo vieäc khoâng coù beänh taät hay nhöõng gì baát ñieàu hoøa cuûa caùc cô quan. Söùc khoûe bao haøm taát caû con ngöôøi: theå xaùc, taâm lyù vaø thieâng lieâng. Trong moät theå thöùc naøo ñoù, söùc khoûe goàm caû söï thích hôïp vôùi moâi tröôøng trong ñoù con ngöôøi sinh soáng vaø hoaït ñoäng. Vì theá, vieäc coå voõ thöïc hieän taát caùc muïc tieâu cuûa Cô quan coøn treû trung naøy (töùc Hoäi Ñoàng Y Teá), do chính ÑTC laäp ra caùch ñaây 13 naêm, vieäc baûo veä phaåm giaù con ngöôøi trong ñôøi soáng theå xaùc vaø tinh thaàn, vieäc thaêng tieán hoïc hoûi vaø nghieân cöùu, vieäc thuùc ñaåy tieán ñeán nhöõng ñöôøng loái chính trò töông xöùng veà Y Teá vaø vieäc linh hoaït muïc vuï taïi caùc beänh vieän... taát caû caùc muïc tieâu naøy ñeàu nhaèm "phuïc vuï söï soáng con ngöôøi".

Ngoaøi ra, ÑTC nhaán maïnh raèng "moïi haønh ñoäng giuùp ñôõ ngöôøi ñau yeáu, caû trong caùc cô caáu y teá toái taân hieän nay, cuõng nhö trong caùc cô caáu ñôn sô cuûa caùc quoâùc gia treân ñöôøng phaùt trieån, neáu ñöôïc laøm vôùi tinh thaàn ñöùc tin vaø vôùi söï teá nhò huynh ñeä, thì chuùng trôû neân moät haønh ñoäng toân giaùo".

Vieäc chöõa laønh caùc beänh nhaân, caùch rieâng, neáu ñöôïc thöïc hieän trong boái caûnh cuûa vieäc toân troïng con ngöôøi, khoâng chæ giôùi haïn vaøo trò phaùp y khoa hay giaûi phaãu, nhöng coøn nhaèm vaøo vieäc chöõa laønh toaøn dieän con ngöôøi, baèng vieäc ñem hoï trôû laïi söï ñieàu hoøa cuûa vieäc quaân bình beân trong, trôû laïi söï vui thích soáng, trôû laïi nieàm an vui cuûa tình yeâu vaø cuûa hieäp thoâng.

Trong phaàn cuoái baøi noùi chuyeän, ÑTC nhaéc laïi: "Muïc ñích chung laø vieäc toân troïng söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi: con ngöôøi naøy, duø coù nhöõng khuyeát ñieåm veà cô theå hay veà söï toaøn veïn cuûa theå xaùc, vaãn giöõ nguyeân veïn phaåm giaù con ngöôøi, moät phaåm giaù rieâng cuûa hoï".


Keát thuùc Khoùa Hoïp Khoaùng Ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà muïc vuï caùc nhaân vieân Y Teá

Keát thuùc Khoùa Hoïp Khoaùng Ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà muïc vuï caùc nhaân vieân Y Teá.

Vatican - 13.03.98 - Trong tuaàn vöøa qua, Khoùa Hoïp Khoaùng Ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà muïc vuï caùc nhaân vieân Y Teá ñaõ dieãn ra trong Noäi Thaønh Vatican vaø keát thuùc saùng thöù Saùu 13.03.98. Trong Khoùa Hoïp Khoaùng Ñaïi naøy, caùc vò tham döï ñaõ ñaùnh giaù 13 naêm ñaàu veà caùc hoaït ñoäng cuûa Cô Quan ñöôïc thaønh laäp ngaøy 11 thaùng 2 naêm 1983. Caùc vò tham döï cuõng phaùc hoïa chöông trình vôùi caùi nhìn höôùng veà töông lai. Trong khoùa hoïp, caùc vò tham döï baøy toû yù chí coå voõ hoaït ñoäng cuûa caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông ñoái vôùi theá giôùi ñau khoå, theo giaùo huaán cuûa ÑTC vaø cuõng coå voõ vieäc hoaït ñoäng treân caáp baäc caùc chính phuû vaø caùc toå chöùc coâng coäng, ñeå nhöõng ai giaàu coù, nhöõng ai maïnh khoûe toû tình lieân ñôùi vôi nhöõng ngöôøi ngheøo khoå, beänh taät.

Vaø sau ñaây laø lôøi tuyeân boá cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Javier Lozano Barragan, chuû tòch Hoäi Ñoàng phuï traùch muïc vuï nhaân vieân Y Teá, treân ñaøi phaùt thanh Vatican ngaøy beá maïc Khoùa hoïp khoaùng ñaïi:

"Caùc nöôùc giaàu thònh phaûi laéng nghe tieáng cuûa caùc nöôùc ngheøo naøn vaø khoâng phaûi ñeå boá thí cho hoï, nhöng ñaây laø moät boån phaän cuûa tình lieân ñôùi . Trong luùc naøy ñaây, coù moät soá quoác gia giaàu thònh coi theá giôùi y teá nhö thò tröôøng truïc lôïi, chæ chuù troïng ñeán laõnh vöïc kinh teá. Vaø ñaây dó nhieân khoâng phaûn chieáu phaåm giaù con ngöôøi vaø phaûn chieáu caùi goïi laø muïc ñích cuûa muïc vuï vaø cuûa hoaït ñoäng y teá. Thöïc ra, muïc ñích dó nhieân khoâng phaûi truïc lôïi, laøm giaàu, nhöng laø phaåm giaù vaø söï toân troïng con ngöôøi, ñöôïc nhìn trong toång hôïp quoác teá, trong ñoù phaûi noùi ñeán "lôïi ích chung quoác teá veà söùc khoûe". Vì theá chuùng ta coù theá noùi ích lôïi cuûa söùc khoûe laø moät quyeàn ñöông nhieân cuûa xaõ hoäi cho moïi quoác gia treân theá giôùi, nhöng caùch rieâng cho caùc quoác gia giaàu thònh hôn, vì coù taøi saûn vaø phöông tieän nhieàu coù theå vaø phaûi khôûi söï vieäc chieán ñaáu choáng laïi beänh taät treân caû theá giôùi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page