Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Chuùa Nhaät 01/03/98
Chuùa Nhaät I Muøa Chay

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 1/03/98: Chuùa Nhaät I Muøa Chay.

Ngaøy muøng 1 thaùng 3 naêm 1998, tröôùc khi ñoïc kinh truyeàn tin vôùi caùc tín höõu taïi quaûng tröôøng thaùnh Pheâroâ, ÑTC tröôùc heát nhaéc ñeán yù nghóa cuûa Muøa Chay vöøa baét ñaàu vôùi thöù Tö Leã Tro, vöøa ñoàng thôøi baøy toû söï uûng hoä cuûa ngaøi ñoái vôùi thoûa hieäp maø OÂng Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác ñaït ñöôïc vôùi toàng thoáng Iraq, ñeå traùnh ñi cuoäc chieán. ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

Anh chò em raát thaân meán,
Thöù Tö vöøa qua, vôùi nghi thöùc truyeàn thoáng xöùc tro, chuùng ta ñaõ böôùc vaøo trong baàu khí thöïc haønh khoå haïnh vaø thoáng hoái cuûa Muøa Chay. Thôøi gian phuïng vuï naày nhaéc laïi boán möôi ngaøy Chuùa Gieâsö ñaõ traûi qua trong sa maïc, vaø laø lôøi môøi goïi maïnh meõ gôûi ñeán moïi ngöôøi ñaõ laõnh nhaän bí tích Röûa Toäi, haõy thöïc haønh vieäc aên naên trôû laïi, ñeå chuaån bò cöû haønh maàu nhieäm Vöôït Qua, chöùng tích cuûa ôn cöùu roãi, vôùi moät taâm hoàn ñaõ ñoåi môùi.

Trong naêm nay, naêm ñaëc bieät daønh cho Chuùa Thaùnh Thaàn, toâi muoán nhaéc laïi raèng, nhö ñöôïc nhaán maïnh trong caùc baûn vaên Phuùc AÂm, chính Chuùa Thaùnh Thaàn laø Ñaáng daãn ñöa Chuùa Kitoâ vaøo trong sa maïc (Lc 4,1) ñeå chòu ma quyû caùm doã. Cuõng theá cuoäc soáng Kitoâ ñöôïc höôùng daãn bôûi cuøng moät Chuùa Thaùnh Thaàn, ñaõ ñöôïc laõnh nhaän trong bí tích Röûa Toäi vaø Theâm Söùc. Vaø ngöôøi Kitoâ ñöôïc môøi goïi ñöông ñaàu vôùi cuoäc chieán ñaáu haèng ngaøy cuûa ñöùc tin, nhôø aân suûng cuûa Chuùa Kitoâ naâng ñôõ. Muøa Chay laø thôøi gian thuaän tieän cho söï kieåm ñieåm saâu xa veà cuoäc soáng mình, theo aùnh saùng cuûa Lôøi Chuùa.

Rieâng ñoái vôùi giaùo phaän Roma, Muøa Chay naêm nay coù moät yù nghóa ñaëc bieät. Ñoù laø Muøa cuûa Chieán Dòch Ñaïi Phuùc. Nhö Cha ñaõ coù dòp nhaéc laïi hoâm thöù Naêm 26/02/98 vöøa qua, khi gaëp haøng giaùo só Roma theo truyeàn thoáng haèng naêm, raèng Naêm Ñaïi Phuùc cho Tín Höõu giôø ñaây böôùc vaøo trong cao ñieåm cuûa noù. Taïi nhieàu giaùo xöù, ñang ñöôïc thöïc hieän cuoäc vieáng thaêm caùc gia ñình, ñeå chuaån bò tieán ñeán Naêm Thaùnh 2000. Ngaøy hoâm nay, cha muoán laëp laïi cho moãi ngöôøi daân cuûa thaønh Roma naày raèng: "Haõy môû cöûa ñoùn nhaän Chuùa Kitoâ, Ñaáng cöùu chuoäc!" Chính nhöõng lôøi naày keát thaønh chuû ñeà cuûa Chieán Dòch Ñaïi Phuùc cho Tín Höõu Roma. Cha mong öôùc sao cho moïi gia ñình trong giaùo phaän Roma laéng nghe ñöôïc nhöõng lôøi môøi goïi naày.

Ñeán ñaây, ÑTC baøy toû söï uûng hoä ñoái vôùi thoûa öôùc vöøa ñaït ñöôïc taïi thuû ñoâ Iraq, nhö sau:

Cuoái cuøng, cha muoán môøi goïi anh chò em haõy cuøng vôùi Cha maø caûm taï Thieân Chuùa vì keát quaû toát ñeïp cuûa söï ñoàng yù taïi BAGHDAD, vôùi hy voïng raèng laø nhôø söï ñoàng yù naày maø nguy hieåm xöû duïng vuõ khí ñöôïc hoaøn toaøn deïp boû. Moät lôøi ñaùnh giaù ñaëc bieät xin ñöôïc gôûi ñeán oâng Toång Thö Kyù cuûa Lieân Hieäp Quoác vaø ñeán taát caû nhöõng ai, trong cuoäc khuûng hoaûng khoù khaên naày, ñaõ muoán tin töôûng vaøo thieän chí cuûa con ngöôøi. Söï thaønh coâng cuûa hoï treân bình dieän ngoaïi giao thaät laø moät chieán thaéng cuûa coäng ñoàng quoác teá. Vaán ñeà coøn teá nhò vaø phöùc taïp, nhöng nieàm hy voïng vaãn maïnh meõ: Nguyeän xin Thieân Chuùa tieáp tuïc soi saùng taát caû nhöõng ai löu taâm ñeàn soá phaän cuûa daân chuùng Iraq vaø ñeán neàn hoøa bình taïi Trung Ñoâng. Chuùng ta haõy trao phoù nhöõng nguyeän öôùc naày cho Meï Maria raát thaùnh, Nöõ Vöông Hoøa Bình, vaø khaån xin tình hieàn maãu cuûa Meï baàu cöû cho chuùng ta taát caû.

Sau kinh truyeàn tin vaø pheùp laønh Toøa Thaùnh, ÑTC chaøo chuùc caùc tín höõu, vaø ñaëc bieät chaøo chuùc nhöõng ai uûng hoä chieán dòch cuûa caùc Hoïc Vieän Truyeàn Giaùo taïi Italia nhaèm giaûi quyeát nhöõng moùn nôï nöôùc ngoaøi cuûa caùc quoác gia ngheøo. Ñaây laø vaán ñeà heä troïng, vaø ÑTC ñeà nghò haõy giaõm nôï cho caùc nöôùc ngheøo, neáu khoâng theå hoaøn toaøn xoùa boû haún moùn nôï. Vaø ÑTC cuõng ñaõ khoâng queân xin caùc tín höõu haõy caàu nguyeän cho ngaøi vaø nhöõng coäng söï vieân cuûa ngaøi trong tuaàn caám phoøng Muøa Chay haèng naêm. ÑTC cuõng keâu goïi moïi ngöôøi, tuøy theo hoaøn caûnh gia ñình vaø vieäc laøm, haõy daønh ra thôøi gian soáng trong thinh laëng vaø suy nieäm, ñeå laéng nghe tieáng Chuùa noùi vôùi mình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page