Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Thöù Naêm 26/02/98:
Muøa Chay - Muøa Ñaïi Phuùc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc cha sôû Roma nhaân dòp Ñaàu Muøa Chay.

Vatican - 26.02.98 - Saùng thöù Naêm 26/2, trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp caùc Cha sôû Roma nhaân dòp ñaàu Muøa Chay. Thoùi quen naøy ñaõ coù töø laâu ñôøi.

Vaøo ñaàu Muøa Chay moãi naêm, caùc Ñöùc Giaùo Hoaøng vaãn coù thoùi quen gaëp caùc Cha sôû Roma; vaø theo söï thöôøng thì buoåi tieáp kieán heä taïi ôû vieäc ÑTC ñoïc moät dieãn vaên veà moät ñeà taøi. Nhöng ÑTC Gioan Phaoloâ II khoâng theo theå thöùc naøy. Ngaøi ñaõ ñeå caùc linh muïc phaùt bieåu yù kieán vaø nhaát laø noùi leân nhöõng kinh nghieäm cuûa moãi vò taïi Giaùo Xöù cuûa mình, ñeå trao ñoåi kinh nghieäm muïc vuï vaø cuøng nhau tìm giaûi phaùp thích hôïp cho caùc vaán ñeà ñöôïc neâu leân. Chæ sau caùc cuoäc phaùt bieåu yù kieán, ÑTC môùi ñoïc dieãn vaên.

Trong buoåi gaëp gôõ laàn naøy, ÑTC löu yù caùc cha sôû caùch rieâng veà hai ñieåm quan troïng naøy: thöù nhaát veà Muøa Ñaïi Phuùc trong thaønh phoá Roma, nay ñi vaøo giai ñoaïn cao nhaát baèng vieäc vieáng thaêm caùc gia ñình, do chính ÑTC khai maïc ngaøy moàng moät thaùng 2 naêm 1998 vöøa qua trong luùc ngaøi vieáng thaêm muïc vuï giaùo xöù vuøng Prati (maïn baéc Roma). Vaø ñieåm thöù hai laø veà Naêm Kính Chuùa Thaùnh Thaàn, cuõng do ÑTC khai maïc ngaøy 30 thaùng 11 naêm 1997, Ñaàu Muøa Voïng, trong boái caûnh cuûa nhöõng naêm chuaån bò cho naêm Ñaïi Toaøn Xaù 2000.

ÑTC nhaán maïnh: "Muøa Ñaïi Phuùc cho thaønh phoá" caàn ñeán caùc linh muïc laø nhöõng ngöôøi rao giaûng ñích thöïc cuûa Tin Möøng vaø laø nhöõng chöùng nhaân ñaùng tin cuûa ñöùc tin; ÑTC ñaõ nhaéc laïi cho caùc linh muïc raèng caùc ngaøi ñaõ laõnh nhaän söï traøn ñaày caùch rieâng Chuùa Thaùnh Thaàn trong Bí Tích Phong Chöùc, sau hai Bí Tích Röûa Toäi vaø Theâm Söùc. ÑTC noùi: "Chính trong söùc maïnh cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn caùc moân ñeä ñaõ tìm thaáy ôn can ñaûm ñi khaép theá giôùi, nhaân danh Chuùa, ñeå rao giaûng Ngöôøi, rao giaûng ôn cöùu roãi Chuùa ñem ñeán. Nöôùc Chuùa môû roäng cöûa ñoùn nhaän caùc daân toäc; caùc moân ñeä ñaõ thöïc hieän nhöõng vieäc kyø dieäu nhaân danh Ngöôøi; ñaõ thieát laäp khaép nôi caùc Coäng Ñoàng Kitoâ. Ôn naøy cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn ngaøy nay khoâng phaûi khoâng soáng ñoäng vaø khoâng hoaït ñoäng trong chuùng ta, ôn naøy khoâng maát ñi chuùt naøo veà söùc maïnh canh taân vaø thaùnh hoùa".

ÑTC quaû quyeát raèng Chuùa Thaùnh Thaàn laøm cho chuùng ta coù khaû naêng nhìn vaøo ngöôøi anh chò em vaø nhìn vaøo chính ñôøi soáng chuùng ta vôùi con maét cuûa Thieân Chuùa, coù khaû naêng yeâu thöông anh chò em vôùi chính traùi tim maø Chuùa Gieâsu Kitoâ ñaõ yeâu thöông chuùng ta, do ñoù coù khaû naêng hieåu anh chò em, tha thöù, giuùp ñôõ vaø an uûi hoï, coù khaû naêng trôû neân gaàn guõi hoï thöïc söï trong moïi hoaøn caûnh, töø hoaøn caûnh vui nhaát ñeán hoaøn caûnh buoàn hôn caû; coù khaû naêng trôû neân nhö chöùng nhaân cuûa Chuùa Kitoâ vaø trôû neân ngöôøi cha cuûa hoï trong ñöùc tin. ÑTC noùi: "Cuøng vôùi caùc nhaø truyeàn giaùo giaùo daân, trong khi tieán ñi nhö vaäy töø nhaø naøy qua nhaø khaùc, töø gia ñình naøy qua gia ñình kia, chuùng ta seõ ñem ñeán moät daáu hieäu tín nhieäm vaø hy voïng, chuùng ta seõ ñem ñeán moät nghò löïc môùi cho caùc taâm hoàn moûi meät hoaëc khoâng ñöôïc an uûi, chuùng ta seõ coù theå thaét chaët moái lieân keát gia ñình ñaõ bò suy yeáu hoaëc saép tan raõ, chuùng ta seõ coù theå ñem ñeán moät daáu hieäu cuï theå naøy laø Thieân Chuùa khoâng queân moät ngöôøi naøo".

ÑTC coøn nhaéc laïi raèng Chuùa Thaùnh Thaàn hieän dieän caùch maàu nhieäm vaø hoaït ñoäng trong taâm hoàn, trong löông taâm vaø trong ñôøi soáng cuûa moãi ngöôøi nam, ngöôøi nöõ. Thöïc söï, Chuùa Thaùnh Thaàn "khoâng phaân bieät bieân giôùi". Vì theá, khoâng ñöôïc bi quan, vì bi quan, trong yù nghóa naøo ñoù, laø moät toäi phaïm ñeán Chuùa Thaùnh Thaàn, laø moät vieäc thieáu tín nhieäm vaøo söï hieän dieän vaø hoaït ñoäng cuûa Ngöôøi.

Trong lôøi chaøo ÑTC vaøo khôûi ñaàu buoåi gaëp gôõ, Ñöùc Hoàng Y Camillo Ruini, Toång Ñaïi Dieän Giaùo Phaän Roma, cho bieát: hieän nay coù ít ra 16 ngaøn nhaø truyeàn giaùo trong Muøa Chay naøy seõ vieáng thaêm caùc gia ñình Roma, trong soá naày coù coù 12 ngaøn giaùo daân, 3 ngaøn nöõ tu vaø khoaûng moät ngaøn linh muïc. Ngoaøi ra caùc chuûng sinh Chuûng vieän Roma seõ daønh 15 ngaøy cho "Muøa Ñaïi Phuùc Thaønh Phoá".


Back to Radio Veritas Asia Home Page