Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Chuùa Nhaät 22/02/98
ÑTC chaøo chuùc caùc taân Hoàng Y

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Sau leã nghi taán phong 20 vò Hoàng Y môùi vaøo saùng thöù Baûy 21/02/98, Chuùa Nhaät 22.02.98, Leã Kính Toøa Thaùnh Pheâroâ, caùc Taân Hoàng Y daâng thaùnh leã ñoàng teá vôùi ÑTC vaøo luùc 9g30 saùng, cuõng taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ. Trong Thaùnh Leã naày, ÑTC trao nhaãn Hoàng Y, "daáu chæ phaåm chöùc cuûa caùc ngaøi" vaø "cuûa söï hieäp thoâng chaët cheõ vôùi Toøa Pheâroâ".

Sau Thaùnh Leã ñoàng teá vôùi ÑTC taïi quaûng tröôøng thaùnh Pheâroâ ngaøy 22/02/98, ÑTC Gioan Phaoloâ II chaøo chuùc caùc taân Hoàng Y, tröôùc khi ban pheùp laønh cuoái leã. ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

Anh chò em raát thaân meán,
Chuùa Nhaät hoâm nay, leã Kính Toøa cuûa Thaùnh Pheâroâ, toâi ñöôïc vui möøng daâng thaùnh leã ñoàng teá moät caùch long troïng vôùi caùc vò Taân Hoàng Y, vöøa ñöôïc toân phong trong Coâng Nghò vöøa qua, vaø trao cho caùc ngaøi chieác nhaån, bieåu hieäu cho moái giaây lieân keát ñaëc bieät vôùi Ñaáng Keá Vò thaùnh Pheâroâ. Ngaøy leã Kính Toøa Thaùnh Pheâroâ cho chuùng ta dòp ñaëc bieät ñeå caûm taï Thieân Chuùa, vì ñaõ ban cho Giaùo Hoäi, trong taùc vuï cuûa thaùnh Pheâroâ, moät trung taâm hieäp nhaát trong söï thaät vaø trong baùc aùi.

Anh chò em raát thaân meán, toâi luoân caàu nguyeän cho caùc vò taân Hoàng Y, töø quaûng tröôøng thaùnh Pheâroâ naày ñi ra khaép nôi treân theá giôùi. Cuøng vôùi anh chò em, toâi khaån xin Meï Maria, Nöõ Vöông Caùc Toâng Ñoà, xin Meï haõy che chôû caùc ngaøi vaø baûo veä taùc vuï cuûa caùc ngaøi.

Toâi cuõng trao phoù cho Meï cuoäc haønh trình thoáng hoái cuûa Muøa Chay, baét ñaàu töø thöù Tö leã Tro, vôùi nghi thöùc xöùc tro. Chuùng ta haõy caàu nguyeän sao cho moãi ngöôøi Kitoâ vaø moãi coäng ñoaøn giaùo hoäi bieát chu toaøn cuoäc haønh trình aên naên trôû laïi ñích thöïc, ñeå chuaån bò cho Ñaïi Naêm Thaùnh 2000.

Sau nhöõng lôøi treân, ÑTC ngoû lôøi chaøo chuùc caùc khaùch haønh höông ñeán Roma tham döï leã phong töôùc hieäu Hoàng Y, baèng nhieàu thöù tieáng khaùc nhau, Anh, Phaùp, Taây Ban Nha, Boà Ñaøo Nha, Ba Lan. Cuoái cuøng ÑTC ñoïc Kinh Truyeàn Tin cuøng taát caû caùc tín höõu hieän dieän vaø Ban Pheùp Laønh cho taát caû.


Back to Radio Veritas Asia Home Page