Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Chuùa Nhaät 15/02/98
söù ñieäp cuûa hai thaùnh Cyrilloâ vaø Meâthoñioâ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 15/02/98: söù ñieäp cuûa hai thaùnh Cyrilloâ vaø Meâthoñioâ.

Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 15/02/98: ÑTC ñaõ nhaéc ñeán söù ñieäp cuûa hai thaùnh Cyrilloâ vaø Meâthoñioâ, ñoàng quan thaày cuûa AÂu Chaâu cuøng vôùi thaùnh Bieån Ñöùc. Ñoù laø söù ñieäp cuõng coá söï hieäp nhaát giaùo hoäi vaø xaây döïng moät AÂu Chaâu bieát kính troïng nhaân quyeàn vaø thöïc thi tình lieân ñôùi vôùi caùc daân toäc cuûa caùc ñaïi luïc khaùc nöõa.

Môû ñaàu baøi ngoû vôùi caùc tín höõu hieän dieän taïi quaûng tröôøng thaùnh Pheâroâ ôû Roma, tröôùc khi ñoïc kinh truyeàn tin vaøo tröa chuùa nhaät 15/02/98, ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

Thöù Baûy 14/02/98, chuùng ta ñaõ möøng leã kính hai thaùnh Cyrilloâ vaø Meâtoâdioâ, ñoàng quan thaày cuûa AÂu Chaâu cuøng vôùi thaùnh Bieån Ñöùc. Hai thaùnh anh em ngöôøi Hy Laïp cuûa theá kyû thöù 9, sinh quaùn taïi thaønh Tessalonica vaø ñöôïc huaán luyeän taïi Tröôøng cuûa Toøa Giaùo Chuû Costantinopoli. Caùc ngaøi ñaõ daán thaân rao giaûng Tin Möøng cho caùc daân toäc mieàn Ñaïi Moravia, thuoäc mieàn trung soâng Ñanuùp.

Hai thaùnh anh em Cyrilloâ vaø Meâtoâdio ñaõ chu toaøn coâng vieäc phuïc vuï truyeàn giaùo trong söï hieäp nhaát vôùi giaùo hoäi Costantinopoli cuõng nhö vôùi Ngai Toøa cuûa Nguôøi Keá Vò Thaùnh Pheâroâ, vaø nhö theá noùi leân söï hieäp nhaát cuûa Giaùo Hoäi, moät söï hieäp nhaát vaøo thôøi ñoù chöa bò thöông toãn bôûi söï chia reõ giöõa Ñoâng vaø Taây.

Toâi muoán trao phoù cho lôøi baàu cöû cuûa hai vò thaùnh naày öôùc muoán tieán ñeán söï hieäp nhaát hoaøn toaøn giöõa taát caû nhöõng ngöôøi tin vaøo Chuùa Kitoâ, ñaëc bieät trong luùc chuaån bò cho ñaïi naêm thaùnh 2000. Söï khaån thieát phaûi coá gaéng tieáp tuïc cuoäc ñoái thoaïi ñaïi keát, ñaõ ñöôïc nhaán maïnh thaät roõ raøng trong cuoäc hoïp cuûa UÛy Ban Trung Öông Naêm Thaùnh vôùi nhöõng vò ñaïi dieän cuûa caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc khaép nôi, trong nhöõng ngaøy qua. Nguyeän xin Chuùa laøm cho mau ñeán nhöõng böôùc tieán tôùi söï hoøa giaûi hoaøn toaøn, ngoû haàu luùc bình minh cuûa Ngaøn Naêm Thöù Ba nhìn thaáy nhöõng ngöôøi Kitoâ, neáu khoâng ñöôïc hieäp nhaát vôùi nhau hoaøn toaøn, thì ít ra ñöôïc gaàn vôùi muïc tieâu söï hieäp nhaát naày nhieàu hôn.

Ngoaøi ra, Leã möøng kính hai thaùnh Cyrillo vaø Meâtodio cho toâi coù dòp nhaéc laïi cho nhöõng ngöôøi Kitoâ vaø taát caû nhöõng con ngöôøi thieän chí cuûa ñaïi luïc AÂu Chaâu, ñieàu maø chuùng ta coù theå goïi laø "thaùch thöùc AÂu Chaâu, nghóa laø söï ñoøi hoûi phaûi xaây döïng moät AÂu Chaâu, bieát nhôù laïi roõ raøng lòch söû rieâng cuûa mình vaø bieát daán thaân nghieâm chænh vaøo vieäc thöïc thi nhöõng nhaân quyeàn, vaø lieân ñôùi vôùi nhöõng daân toäc cuûa caùc ñaïi luïc khaùc nöõa, trong coâng vieäc coå voõ Hoøa Bình vaø söï Phaùt Trieån treân bình dieän theá giôùi. Ñaây laø nhöõng muïc tieâu cao caû, nhöng khoâng phaûi vì theá maø khoâng theå thöïc hieän ñöôïc, vôùi ñieàu kieän laø khoâng thieáu moät söï thuùc ñaåy thieâng lieâng saâu xa vaø lieân læ; nghò löïc thieâng lieâng ñoù, caùc coâng daân vaø caùc quoác gia AÂu Chaâu coù theå muùc laáy töù phaàn gia taøi vaên hoùa heát söùc phong phuù cuûa AÂu Chaâu, trong söï ñoái thoaïi nhieàu keát quaû vôùi nhöõng doøng tö töôûng lôùn, nhö ñaõ luoân xaûy ra nhö vaäy vaøo nhöõng luùc ñeïp nhaát cuûa hai ngaøn naêm Vaên Minh AÂu Chaâu.

Möøng leã kính hai thaùnh toâng ñoà vó ñaïi cuûa AÂu Chaâu, coù nghóa laø canh taân söï daán thaân phuïc vuï cho coâng vieäc taùi rao giaûng Phuùc AÂm cho ñaïi luïc AÂu Chaâu, ngoû haàu trong giaây phuùt lòch söû töø ngaøn naêm thöù hai sang ngaøn naêm thöù ba, nhöõng nguoàn goác Kitoâ cuûa AÂu Chaâu ñoùn nhaän ñöôïc nhöïa soáng môùi, laøm lôïi cho taát caû moïi daân toäc AÂu Chaâu, cho neàn vaên hoùa vaø cho söï chung soáng hoøa bình cuûa caùc daân toäc AÂu Chaâu.

Xin Meï Maria raát thaùnh, Ñaáng ñöôïc yeâu meán vaø toân kính khoâng nhöõng taïi Ñoâng Phöông maø coøn taïi Taây Phöông nöõa, xin Meï caàu cuøng Chuùa ban cho nhöõng ngöôøi Kitoâ hoâm nay ôn bieát coäng taùc trong söï hoøa hôïp vôùi nhau ñeå phuïc vuï cho coâng cuoäc taùi rao giaûng Phuùc AÂm, vaø ban cho taát caû caùc quoác gia AÂu Chaâu ñöôïc gaëp nhau trong moät Caên Nhaø Chung, vöøa mang ñeán söï ñoùng goùp cuûa moãi ngöôøi ñeå phuïc vuï cho taát caû.

Sau nhöõng lôøi treân, ÑTC ñoïc kinh truyeàn tin vaø ban pheùp laønh chotaát caû caùc tín höõu hieän dieän.


Back to Radio Veritas Asia Home Page