Baøi Giaûng cuûa ÑTC
trong thaùnh leã an taùng
ÑHY Eduardo Francisco Pironio
(7/02/1998)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC chuû söï thaùnh leã an taùng Ñöùc Hoàng Y Eduardo Francisco Pironio.

Vatican - 7.02.98 - Luùc 11g30 saùng thöù Baåy 7/02/98, trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, ÑTC chuû söï thaùnh leã an taùng Ñöùc Hoàng Y Eduardo Francisco Pironio, qua ñôøi saùng thöù naêm vöøa qua, muøng 5/02/98, taïi Vatican. Giaûng trong thaùnh leã, ÑTC noùi: "Cuoäc ñôøi cuûa Ñöùc coá Hoàng Y laø moät baøi ca ñöùc tin daâng leân Thieân Chuùa cuûa söï soáng". Lôøi cuûa ÑTC nhö moät toång hôïp veà taát caû cuoäc ñôøi cuûa Ñöùc Coá Hoàng Y. Ngoaøi caùc vò Hoàng Y ñoàng teá vôùi ÑTC, coøn coù nhieàu vò Toång Giaùm Muïc, Giaùm Muïc thuoäc Giaùo Trieàu vaø ñoâng tín höõu döï thaùnh leã, trong ñoù coù Ñaïi Söù Argentina caïnh Toøa Thaùnh vaø caïnh Coäng Hoøa YÙ.

Roài ngaøi keå laïi moät giai thoaïi yù nghóa trong cuoäc ñôøi do chính Ñöùc Hoàng Y Pironio keå laïi nhö sau:

Meï ngaøi, goác YÙ, thuoäc tænh Friuli, sinh ngöôøi con ñaàu loøng luùc 18 tuoåi. Sau ñoù baø ñau yeáu naëng vaø caùc baùc só noùi baø khoâng theå coù theâm con khaùc, neáu baø muoân cöùu maïng soáng cuûa baø. Baø ñi ñeán Ñöùc Giaùm Muïc phuï taù Giaùo Phaän La Plata (Argentina) ñeå xin yù kieán cuûa ngaøi. Ñöùc Giaùm muïc noùi vôùi baø: Caùc baùc só coù theå sai laàm; baø cöù phoù thaùc moïi söï trong tay Chuùa vaø haõy laøm boån phaän cuûa moät ngöôøi vôï. Töø ñoù, Meï cuûa Ñöùc Hoàng Y Pironio sinh theâm 21 ngöôøi con khaùc nöõa vaø ngöôøi con cuoái cuøng laø Hoàng Y töông lai. Baø soáng tôùi 82 tuoåi.

Caâu chuyeän chöa heát. Eduardo laøm linh muïc, roài thaêng giaùm muïc phuï taù luùc 44 tuoåi, thay theá Ñöùc Giaùm Muïc ñaõ chuùc laønh vaø khuyeân meï cuûa ngaøi tieáp tuïc nghóa vuï ngöôøi vôï. Trong leã taán phong giaùm muïc, Ñöùc Toång Giaùm Muïc La Plata trao taëng vò taân giaùm muïc Pironio thaùnh giaù cuûa vò giaùm muïc ñaõ gaëp meï ngaøi tröôùc ñaây, maø khoâng bieát raèng nhôø Ñöùc Giaùm Muïc naøy maø coù Pironio ngaøy nay".

ÑTC nhaéc laïi ñöùc tính vui veû cuûa Ñöùc coá Hoàng Y, caùch rieâng laø moät vò linh hoaït khoâng bieát moûi meät cuûa caùc Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû, luùc ngaøi laøm Chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh ñaëc traùch Giaùo daân. Söï vui veû naøy phaùt xuaát bôûi vieäc bình tænh chaáp nhaän thaùnh giaù, cho deán luùc beänh naëng: côn beänh ñaõ ñöa ngaøi vaøo coõi cheát, nhöng vôùi nuï cöôøi treân moâi.

ÑTC Gioan Phaoloâ II cuõng nhaéc ñeán di chuùc thieâng lieâng cuûa Ñöùc Hoàng Y Pironio, ñöôïc coâng boá sau khi ngaøi qua ñôøi. ÑTC noùi: "Hình thöùc toát hôn caû cuûa vieäc bieåu loä di chuùc khoâng phaûi laø vieát ra, cho baèng trong luùc cheát daâng lôøi caûm taï Chuùa vì ñaõ laõnh nhaän ôn cuûa Thaàn Khí an vui trong taâm hoàn vaø giôø ñaây ôn trôû veà nhaø Cha, ñeå ñöôïc haïnh phuùc thöïc".


ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn vaø chuû söï leã an taùng Ñöùc Hoàng Y Eduardo Francisco Pironio

ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn vaø chuû söï leã an taùng Ñöùc Hoàng Y Eduardo Francisco Pironio.

Vatican - 6.02.98. Ñöùc Hoàng Y Eduardo Francisco Pironio, cöïu Boä Tröôûng Boä Tu Só vaø cöïu Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Giaùo Daân, ñaõ qua ñôøi hoâm thöù Naêm moàng 5 thaùng 2, 1998, taïi Vatican, höôûng thoï 77 tuoåi. Tröôùc ñoù ít giôø, ÑTC ñaõ noùi chuyeän baèng ñieän thoaïi vôùi Ñöùc Hoàng Y vaø laø cuoäc noùi chuyeän sau cuøng. Ñöôïc tin Ñöùc Hoàng Y taét thôû, ÑTC ñaõ göûi hai ñieän vaên chia buoàn: moät cho baø em cuûa ngaøi vaø moät cho Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Argentina.

Trong ñieän vaên göûi cho baø em hieän soáng vôùi ngaøi vaø giuùp ñôõ ngaøi trong Noäi Thaønh Vatican, ÑTC vieát: "Ñöôïc tin Ñöùc Hoàng Y Eduardo Francisco Pironio qua ñôøi, toâi muoán baøy toû vôøi Baø vaø vôùi taát caùc ngöôøi trong gia ñình söï ñau buoàn cuûa toâi. Trong khi nhôù laïi ngöôøi coù coâng cuûa Giaùo Hoäi, Vò chuû chaên xaû kyû vaø vò coäng taùc ñaéc löïc vôùi Thöøa Taùc Vuï cuûa Vò keá nghieäp Pheâroâ, toâi ñaâng leân Chuùa quyeàn naêng voâ cuøng lôøi caàu nguyeän xin Chuùa ban cho ngöôøi anh cuûa Baø ñaõ qua ñi, ñöôïc phaàn thöôûng ñôøi ñôøi, nhö ñaõ höùa cho caùc ñaày tôù trung thaønh cuûa Chuùa". Böùc ñieän vaên keát thuùc nhö sau: "Trong hoaøn caûnh ñau buoàn naøy, öôùc gì ñöùc tin nôi Thieân Chuùa trôû neân ñieåm töïa cho nieàm hy voïng; vaø toâi ban pheùùp laønh Toøa Thaùnh ñaëc bieät cho Baø vaø gia ñình Baø, bò thöû thaùch bôûi vieäc ra ñi ñau buoàn naøy".

Trong böùc dieän vaên göûi cho Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giaùo Phaän Paranaø, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Argentina, ÑTC vieát: "Nhaän ñöôïc tin buoàn veà vieäc Ñöùc Hoàng Y Eduardo Francisco Pironio qua ñôøi, sau côn beänh ñau ñôùn, ñaõ ñöôïc daâng cho Chuùa ñeå caàu cho Giaùo Hoäi, toâi xin daâng leân Chuùa lôøi caàu nguyeän cuûa toâi ñeå xin Ngöôøi ban söï nghæ ngôi ñôøi ñôøi cho vò Chuû Chaên ñaày coâng phuùc naøy, ngöôøi luoân hoaït ñoäng vì trung thaønh vôùi Chuùa Kitoâ vaø vôùi Vò keá nghieäp Thaùnh Pheâroâ. Trong giôø phuùt naøy toâi caûm ñoäng nhôù laïi söï lo laéng muïc vuï trong thöøa taùc giaùm muïc cuûa Ñöùc Coá Hoàng Y taïi Argentina vaø coâng vieäc laøm caàn cuø ñoái vôùi Chaâu Myõ Latinh, caùch rieâng trong chöùc vuï Toång Thö Kyù, roài Chuû Tòch cuûa CELAM. Trong nhöõng naêm phuïc vuï taïi Toøa Thaùnh, ngaøi ñaõ laø ngöôøi linh hoaït cuûa con ñöôøng tu ñöùc veà ñôøi soáng taän hieán, luùc ngaøi ñöùng ñaàu Boä caùc Tu Só vaø caùc Tu Hoäi Ñôøi, vaø nhö Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch giaùo daân, ngaøi ñaõ coå voõ nhieàu hoaït ñoäng muïc vuï khaép nôi vaø ñaõ ñem laïi nhieàu ôn ích, caùch rieâng cho giôùi treû treân caû 5 chaâu". Phaàn cuoái ñieän vaên, ÑTC vieát: "Trong hoaøn caûnh ñau ñôùn naøy, toâi xin baøy toû taâm tình ñau buoàn cuûa toâi vôùi Ñöùc Cha vaø vôùi taát caû caùc Giaùm Muïc, Haøng Giaùo Só, caùc coäng ñoàng Tu Só nam, nöõ vaø giaùo daân Argentina, queâ höông maø Ñöùc coá Hoàng Y yeâu meán taän tình. Toâi ban pheùp laønh Toøa Thaùnh cho heát thaûy, nhö daáu hieäu ñöùc tin, ñöùc caäy Kitoâ trong Chuùa phuïc sinh".


Lôøi cuûa Ñöùc Hoàng Y Pironio noùi vôùi Cha Angelo Saporti trong moät cuoäc phoûng vaán xaûy ra tröôùc khi ngaøi qua ñôøi ít thaùng

Lôøi cuûa Ñöùc Hoàng Y Pironio noùi vôùi Cha Angelo Saporti trong moät cuoäc phoûng vaán xaûy ra tröôùc khi ngaøi qua ñôøi ít thaùng.

Vaø sau ñaây laø chính lôøi cuûa Ñöùc Hoàng Y Pironio noùi vôùi Cha Angelo Saporti trong moät cuoäc phoûng vaán caùch ñaây ít thaùng, nhöõng lôøi ñôn sô, ñaày ñöùc tin vaø nhö lôøi baùo tröôùc vieäc töø giaõ theá gian, töø giaõ Giaùo Hoäi maø ngaøi yeâu meán vaø phuïc vuï suoát caû cuoäc ñôøi. Ñöùc Hoàng Y ñaõ noùi nhö sau:

"Toâi luoân luoân coù ba söï hieän dieän naøy:

Ngöôøi ta coù theå nghó raèng: "Nhöng ngöôøi naøy, vò Hoàng Y naøy, vui möøng, bôûi vì oâng ta laø Hoàng Y". Khoâng phaûi vaäy. Toâi caûm thaáy Thaùnh Giaù, Toâi ñaõ vaùc Thaùnh Giaù nhieàu, nhöng toâi cuõng caûm thaáy söï hieän dieän cuûa Chuùa Cha, söï hieän dieän cuûa Meï Maria. Ñoái vôùi toâi, nieàm vui cuûa vieäc khaùm phaù laø: khaùm phaù Thieân Chuùa laø Cha, Thieân Chuùa luoân luoân hieän dieän ôû ñoù, vaø Ñöùc Maria ñoàng haønh vôùi chuùng ta treân con ñöôøng chuùng ta ñi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page