Vaøi phaûn öùng
tröôùc vuï thi haønh aùn töû hình
Chò Karla Tucker taïi Texas

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

THÔØI SÖÏ: Vaøi phaûn öùng tröôùc vuï thi haønh aùn töû hình Chò Karla Tucker taïi Texas.

Chò Karla Tucker, 38 tuoåi, ñaõ bò xöû töû hình luùc 6 giôø chieàu, giôø ñòa phöông, ngaøy thöù Ba moàng 3 thaùng 2 naêm 1998 taïi nhaø tuø Hunstville Bang Texas, baèng moät muõi chích chaát ñoäc. Ñaây laø ngöôøi phuï nöõ thöù nhaát bò aùn töû hình vaø bò xöû taïi Texas, keå töø naêm 1863. Vuï xöû naøy ñaõ gaây xuùc ñoäng maïnh meõ vaø dö luaän töông phaûn nôi daân chuùng trong vaø ngoaøi nöôùc, vaø ñöôïc caùc ñaøi truyeàn hình theo doõi hôn moïi tröôøng hôïp xöû töû hình khaùc taïi Hoa kyø.

Ñôøi soáng cuûa Karla bò xaùo troän bôûi aù phieän, maõi daâm vaø sau ñoù bôûi toäi gieát hai ngöôøi baèng caùi cuoác trong naêm 1983: Jerry Dean vaø Deborah Thornton . Trong vuï xöû, Chò ñaõ thuù nhaän taát caû. Vieäc thuù toäi naøy ñaõ gaây ngaïc nhieân khoâng ít cho caùc vò thaåm phaùn tröôùc söï taøn baïo nhö vaäy cuûa moät phuï nöõ. Toøa ñaõ leân aùn töû hình vaø ñaõ keát thuùc cuoäc ñôøi cuûa Chò luùc 6 giôø chieàu thöù Ba vöøa qua (3/02/98) baèng vieäc chích lieàu thuoác ñoäc vaøo maïch maùu, maëc duø coù moät phong traøo roäng lôùn ñöôïc huy ñoäng ñeå xin aân xaù cho chò. Qua Toøa Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Washington, ÑTC Gioan Phaoloâ II cuõng xin aân xaù cho chò, caû Ñöùc Hoàng Y John O'Connor, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän New York, vaø ñaõ can thieäp. OÂng Pat Roberson, saùng laäp vieân cuûa Hieäp Hoäi Kitoâ, moät ngöôøi luoân luoân uûng hoä aùn töû hình, cuõng ñaõ thay ñoåi laäp tröôøng, ñeå xin aân xaù cho chò. OÂng tuyeân boá: "Ñaây khoâng phaûi laø coâng lyù, maø laø moät baùo oaùn. Khoâng coù yù nghóa gì nöõa. Chò Karla bò gieát ñaây, khoâng coøn nhö laø moät phuï nöõ ñaõ phaïm toäi aùc trong naêm 1983 nöõa". Nhöng nhöõng lôøi xin aân xaù vaø nhöõng aùp löïc cuûa phe höõu Ñaûng Coäng Hoøa, cuõng ñaõ khoâng thay ñoåi ñöôïc quyeát ñònh cuûa Nhaø Caàm Quyeàn Texas.

Nöõ tu Heùlleøne Preùjean, ôû New Orleans, ngöôøi ñöôïc noåi tieáng nhôø Cuoán Phim "Nguôøi Cheát bieát ñi (Dead man walking), töø 14 naêm nay vaãn lo giuùp ñôõ caùc tuø nhaân bò aùn töû hình, ñaõ tuyeân boá veà caùi cheát cuûa Chò Karla nhö sau: "Caâu chuyeän cuûa Karla cho chuùng ta thaáy caùi phi lyù cuûa aùn töû hình: leân aùn moät ngöôøi vaø gieát theâm moät ngöôøi nöõa". Nöõ Tu Heùleøne ñaõ gaëp chò Karla trong tuø thaùng 11 naêm ngoaùi (1997). Nöõ Tu cho bieát caûm töôûng cuûa mình nhö sau: "Toâi ñaõ ñöùng tröôùc moät ngöôøi hoaøn toaøn thay ñoåi bôûi cuoäc gaëp gôõ vôùi Chuùa Kitoâ. Chò Karla khoâng sôï cheát nöõa, nhôø ñöùc tin cuûa chò". Coù ngöôøi khoâng tin laø Karla thaønh thöïc trôû laïi. Ñöôïc Ñaøi Phaùt Thanh Vatican (3.02.98) phoûng vaán, Linh muïc Luigi Ciotti, saùng laäp Nhoùm Abele ôû Torino (YÙ) traû lôøi thaúng thaén nhö sau: "Dó nhieân, con ngöôøi coù theå thay ñoåi hoaøn toaøn. Chuùng ta ñaõ coù bieát bao kinh nghieäm, bieát bao chöùng taù veà moät vieäc trôû laïi cuûa moät ngöôøi nhö vaäy. Ñaây laø moät lyù do theâm vaøo ñeå chuùng ta coù theå noùi laø aùn töû hình laø baát coâng, vì phuû nhaän khaû naêng thay ñoåi nôi moät ngöôøi vaø taïo neân moät söï baùo oaùn... Chuùng ta phaûi xaùc nhaän moät coâng lyù oân hoøa hôn vöøa ñoàng thôøi laø moät coâng lyù baûo veä nhöõng naïn nhaân, baûo ñaûm neàn an ninh xaõ hoäi, moät coâng lyù cuõng bieát tröøng phaït vôùi möùc ñoä naøo ñoù, khoâng laøm xæ nhuïc vaø khoâng gieát cheát nieàm hy voïng cuûa baát cöùù ai, voâ toäi hay coù toäi".

Veà vieäc can thieäp cuûa ÑTC, Linh muïc Ciotti nhaän xeùt nhö sau: "ÑTC luoân laøm nhö vaäy trong moïi boái caûnh, trong moïi thöïc taïi; nhöng moät mình ngaøi khoâng ñuû. Chính coäng ñoàng Coâng Giaùo theá giôùi phaûi ñöôïc giuùp ñôõ ñeå suy tö. Chuùng ta khoâng theå ñeán tröôùc maët Chuùa, vaøo ngaøy Chuùa Nhaät ñeå keâu leân "Laïy Chuùa toâi, laïy Chuùa toâi", roài khoâng coù moät coá gaéng naøo hay coá gaéng khoâng ñuû ñeå coù theå laät moät trang saùch môùi, ñeå coù theå thay ñoåi taâm traïng con ngöôøi. Chuùng ta phaûi cuûng coá nhieàu hôn nöõa chieàu kích doïc: töùc moái töông quan giöõa ta vaø Thieân Chuùa, qua söï yeân laëng, vieäc caàu nguyeän, soáng bí tích Thaùnh Theå... vöøa ñoàng thôøi cuûng coá chieàu ngang cuûa ñöùc tin Kitoâ, töùc laø moái töông quan giöõa ta vaø anh chò em xung quanh, töùc laø daán thaân haèng ngaøy soáng tình yeâu thöông, vaø daán thaân thöïc hieän coâng lyù nöõa".

Trong nhaø tuø, nhôø ñoïc Kinh Thaùnh, chò Karla ñaõ ñöôïc ôn trôû laïi. Theo nhaän xeùt cuûa Nöõ Tu Heùleøne: Tröôøng hôïp cuûa Karla laøm cho chuùng ta vaø daân chuùng Hoa Kyø suy tö nhieàu. Nieàm an vui, tö caùch lòch söï cuûa Karla laøm cho vieäc gieát cheát chò trôû neân khoù xöû hôn nhieàu. Vì theá vieäc gieát cheát Karla ñang gaây neân trong daân chuùng Hoa Kyø moät tranh luaän veà luaân lyù maø nhieàu ngöôøi khoâng muoán bieát ñeán; thöïc söï ngöôøi ta khoâng hieåu söï coù theå chuoäc laïi nhöõng con ngöôøi ñaõ moät thôøi sa ñoïa. Nöõ Tu Heùleøne xaùc tín laø con ngöôøi coù theå ñöôïc bieán ñoåi, ñöôïc "chuoäc laïi" sau nhöõng loãi laàm. Nöõ Tu ñaõ noùi nhö sau: "Phuùc AÂm noùi roõ: chuùng ta heát thaûy thuoäc veà Thaân Theå Chuùa Kitoâ vaø taát caû chuùng ta nhôø Chuùa maø ñöôïc cöùu roãi. Nhöng, chuùng ta laïi coù thaùi ñoä cöùng loøng khi quyeát ñònh cho raèng moät soá ngöôøi trong chuùng ta laø nhöõng quaùi vaät vaø chuùng ta ñoàng hoùa hoï vôùi toäi aùc hoï ñaõ laøm. Nhö vaäy, thöû hoûi chuùng ta coù theå noùi mình laø tín höõu Kitoâ hay khoâng?

Nöõ Tu Heùleøne keát luaän: "Chò Karla ñaõ phaïm moät toäi aùc kinh khuûng, nhöng ngaøy nay Karla laø moät con ngöôøi maø taát caû muoán coù beân caïnh mình. Tröôùc khi cheát, Karla ñaõ xin tha thöù, vaø noùi lôøi töø giaõ gia ñình vaø ngöôøi choàng Dana Brown. Karla noùi laø chò chôø ñôïi hoï ôû nôi maø caùi cheát ñöa chò ñeán. Chò noùi:"Toâi ñi gaëp maët vôùi Chuùa Gieâsu". Ñoù laø Lôøi sau cuøng cuûa chò Karla.


ÑTC xin khoan hoàng cho moät nuõ tuø nhaân

ÑTC xin khoan hoàng cho moät nuõ tuø nhaân.

(Reuters 2/02/98) - Vatican - Thöù Hai 2/02/98, giaùm ñoác phoøng baùo chí Toøa Thaùnh, tieán só Navarro Valls, xaùc nhaän raèng ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ leân tieáng xin thoáng ñoác Tieåu Bang Texas, Hoa Kyø, aân xaù cho moät nöõ tuø nhaân, theo döï truø seõ bò töû hình vaøo ngaøy thöù Ba 3/02/98 giôø ñòa phöông. Neáu aùn leänh ñöôïc thi haønh thì coâ Karla Faye Tucker, 38 tuoåi, seõ laø ngöôøi phuï nöõ ñaàu tieân bò töû hình taïi bang Texas keå töø sau cuoäc Noäi Chieán taïi Hoa Kyø keát thuùc vaøo naêm 1864, vaø tính treân toaøn nöôùc, coâ laø ngöôøi phuï nöõ ñaàu tieân bò töû hình trong voøng 14 naêm qua. Coâ Karla Tucker bò keát aùn töû hình veà toäi saùt haïi moät caëp vôï choàng vaøo naêm 1983.

Tieán só Navarro Valls cho bieát, qua Ñöùc Söù Thaàn Toaø Thaùnh taïi Hoa Kyø, ÑTC ñaõ xin thoáng ñoác George Bush, Jr. haõy aân xaù cho coâ Tucker vì lyù do nhaân ñaïo vaø cuõng baøy toû tinh thaàn toân troïng söï soáng. Chính coâ Tucker cuõng ñaõ noäp ñôn xin aân xaù vaø giaûm toäi cuûa coâ xuoáng thaønh tuø chung thaân vôùi lyù do laø coâ ñaõ trôû laïi ñaïo vaø khoâng coøn laø moái ñe doïa cho xaõ hoäi. Caùc toå chöùc toân giaùo taïi Hoa Kyø cuõng ñaõ baøy toû söï uûng hoä ñôn xin giaûm aùn cho coâ. Luaät sö cuûa coâ cuõng ñaõ yeâu caàu Toái Cao Phaùp Vieän can thieäp ñeå ngöng thi haønh aùn töû hình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page