Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Chuùa Nhaät 01/02/98
Ngaøy Söï Soáng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 1/02/98: Ngaøy Söï Soáng.

Chuùa Nhaät muøng 1 thaùng 02, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Italia cöû haønh Ngaøy Söï Soáng. Vaø muøng 2/02/98, leã Ñöùc Meï Daâng Chuùa Gieâsu vaøo ñeàn thaùnh, Ngaøy Quoác Teá Ñôøi Taän Hieán, laàn thöù 2. Hai bieán coá quan troïng naày ñaõ ñöôïc ÑTC Gioan Phaoloâ II nhaéc ñeán trong baøi huaán ñöùc ngaén tröôùc khi ñoïc Kinh Truyeàn Tin tröa Chuùa Nhaät vöøa qua. ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

Anh chò em raát thaân meán,
Ngaøy Chuùa Nhaät 1/02/98, taïi Italia, do saùng kieán cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, ngaøy Söï Soáng ñöôïc cöû haønh vôùi chuû ñeà cho naêm nay laø: "Thoâng Truyeàn Söï Soáng". Toâi xin hieäp yù vôùi caùc anh em Giaùm Muïc cuûa toâi trong vieäc keâu môøi caùc tín höõu vaø taát caû moïi ngöôøi thieän chí, haõy suy nghó veà söï kính troïng phaûi coù ñoái vôùi söï soáng con ngöôøi, ngay töø giaây phuùt ñöôïc thuï thai cho ñeán luùc cheát töï nhieân. Töø khi thaønh laäp ngaøy cuûa Söï Soáng ñeán nay, ñaõ qua 20 naêm roài. Neáu trong nhöõng naêm gaàn ñaây, ñöôïc gia taêng, döôùi vaøi khía caïnh naøo ñoù, gia taêng caûm thöùc, söï nhaäy caûm, ñoái vôøi nhöõng giaù trò cuûa söï soáng, nhöng ngöôøi ta phaûi nhaän raèng khoâng thieáu nhöõng haêm doïa traàm troïng nhaát; vaø söï haêm doïa ñaàu tieân trong nhöõng haêm doïa ñoù laø vieäc phaù thai. Caàn phaûi tieáp tuïc caàu nguyeän vaø daán thaân laøm sao ñeå neàn vaên hoùa cuûa söï soáng ñöôïc thaéng theá treân neàn vaên hoùa cuûa söï cheát. Ñeå ñöôïc nhö vaäy. Caàn phaûi "thoâng truyeàn Söï Soáng". Nhöõng nguôøi thoâng truyeàn söï soáng ñaàu tieân laø nhöõng baäc laøm cha meï, qua vieäc truyeàn sinh vaø giaùo duïc. Nhöng moãi ngöôøi ñeàu ñöôïc môøi goïi thoâng truyeàn, phoå bieán tình thöông ñoái vôùi söï soáng. Moät caùch ñaëc bieät, toâi muoán keâu goïi taát caû nhöõng ai hoaït ñoäng trong laõnh vöïc truyeàn thoâng xaõ hoäi, xin hoï haõy phoå bieán nhöõng chöùng taù tích cöïc vaø haõy thoâng tin moät caùch khaùch quan veà nhöõng vaán ñeà heä troïng coù lieân quan ñeán söï soáng con ngöôøi vaø ñeán söï kính troïng phaåm giaù cuûa söï soáng.

Treân bình dieän thieâng lieâng, nhöõng nhaø thoâng truyeàn quan troïng cuûa söï soáng, xeùt theo ôn goïi cuûa hoï, laø nhöõng con ngöôøi taän hieán, nhöõng tu só nam nöõ, nhöõng giaùo daân daán thaân. Toâi muoán nhaán maïnh ñeán ñieàu naày, bôûi vì ngaøy mai, Thöù hai 2/02/98, ngaøy leã Daâng Chuùa Gieâsu vaøo ñeàn thaùnh, chuùng ta seõ cöû haønh laàn thöù hai, Ngaøy cuûa Ñôøi Taän Hieán, do chính toâi thieát laäp naêm qua, nhaèm muïc tieâu keâu goïi söï chuù yù cuûa caùc tín höõu ñoái vôùi ôn keâu goïi thieát yeáu naày cho ñôøi soáng cuûa giaùo hoäi vaø cho ñieàu thieän haûo cuûa xaû hoäi. Ñôøi taän hieán phaùt sinh töø taùc ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn vaø chaûy traøn trong giaùo hoäi nhö laø moät doøng soâng tuôùi maùt nhaân loaïi, cho nhaân loaïi troå sinh Ñöùc Tin, Ñöùc Caäy vaø Ñöùc Meán, vöøa keùo daøi trong theá giôùi chöùng taù cuûa Chuùa Kitoâ khoù ngheøo trinh khieát vaø vaâng lôøi. Ñaây laø moät chöùng taù ñöôïc hoaøn taát ñoâi khi baèng vieäc hy sinh ñoå maùu mình ra. Saùng nay, ñaõ coù tin cho bieát raèng, chieàu hoâm qua, taïi Kigali, beân nöôùc Rwanda, tröôùc Nhaø Thôø Thaùnh Gia, moät nhaø truyeàn giaùo thuoäc doøng anh em heøn moïn, ñaõ bò aùm saùt; ñoù laø cha Vjeco Curic, thuoäc quoác tòch Croat. Ñaây laø moät naïn nhaân nöõa theâm vaøo danh saùch daøi nhöõng nhaø truyeàn giaùo ñaõ xaùc nhaän tình yeâu cuûa hoï ñoái vôùi Chuùa Kitoâ vaø ñoái vôùi daân chuùng taïi Phi Chaâu, baèng chính hy sinh maïng soáng.

Anh chò em raát thaân meán, chuùng ta haõy xin meï Maria, Ñaáng ñoùn nhaän vaø sinh ra trong xaùc theå Ngoâi Lôøi Söï Soáng, xin Meïhaõy naâng ñôõ taát caû nhöõng ai tieâu hao chính mình ñeå baûo veä con ngöôøi, nhaát laø nhöõng ngöôøi khoâng gì töï veä, bò loaïi ra ngoaøi leà, bò choái töø. Chuùng ta haõy nguyeän xin Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh raát thaùnh, maãu göông cuûa ñôøi taän hieán cho Thieân Chuùa vaø cho anh chò em, xin Meï haõy ñoàng haønh beân caïnh nhöõng ngöôøi vaø nhöõng tu vieän ñôøi taän hieán, ngoû haàu hoï bieát ñaùp traû moät caùch luoân hoaøn toaøn saün saøng, ñaùp traû lôøi môøi goïi cuûa Chuùa, song trung thaønh vôùi ôn ñoaøn suûng nguyeân thuûy vaø chuù taâm ñeán nhöõng ñoøi hoûi saâu xa nhaát cuûa con ngöôøi.

Sau nhöõng lôøi treân vaø kinh truyeàn tin, ÑTC ñaõ noùi theâm vaøi lôøi chaøo Ñöùc Hoàng Y vaø Tín Höõu giaùo phaän Roma ñang tham döï vaøo buoåi ñoïc kinh truyeàn tin vôùi ngaøi ñeå laøm chöùng cho söï daán thaân phuïc vuï Söï Soáng. ÑTC ñaõ cho bieát laø trong suoát moät tuaàn leã, töø Chuùa Nhaät muøng 1 thaùng Gieâng cho ñeán thöù Baûy 7/02, giaùo phaän Roma cöû haønh Tuaàn Leã Gia Ñình. Vaø ÑTC môøi goïi taát caû caùc gia ñình haõy ñeán gaëp ngaøi taïi Thính Ñöôøng Phaoloâ VI, vaøo thöù Baûy tôùi naày (7/02/98). ÑTC cuõng nhaéc ñeán söï kieän laø vaøo saùng Chuùa Nhaät 01/02/98, Ngaøi ñaõ ñi thaêm moät giaùo xöù trong giaùo phaän Roma, giaùo xöù Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu ôû vuøng Prati; nhaân dòp naày, ÑTC ñaõ vaøo thaêm moät gia ñình Coâng Giaùo vaø trao cho gia ñình naày moät quyeån saùch Toâng Ñoà Coâng Vuï, vaø nhö theá ÑTC khai maïc cho moät chieán dòch môùi trong giaùo phaän Roma ñeå chuaån bò cho Naêm Thaùnh 2000. Ñoù laø chieán dòch vieáng thaêm caùc gia ñình trong thaønh Roma, ñeå xin hoï ñöøng sôï ñoùn nhaän Chuùa Kitoâ vaø cuøng ñi vôøi Ngaøi treân con ñöôøng Söï Soáng. ÑTC caàu chuùc cho taát caû caùc gia ñình Roma coù ñöôïc cuoäc gaëp gôõ toát ñeïp vôùi nhöõng nhaø truyeàn giaùo tình nguyeän cuûa Giaùo Phaän Roma, seõ ñeán thaêm hoï trong thôøi gian saép tôùi.

Ñoù laø nhöõng taâm tình ÑTC ñaõ boäc loä trong dòp ñoïc kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 1/02/98.


Cöû Haønh Ngaøy cuûa Ñôøi Taän Hieán laàn thöù hai

Cöû Haønh Ngaøy cuûa Ñôøi Taän Hieán laàn thöù hai.

Tin Vatican (VIS 2/2/98): Vaøo luùc 5 giôø 30 phuùt chieàu thöù hai, muøng 2/02/98, trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Ñöùc Hoàng Y Eduardo Martinez Somalo, ñaõ chuû söï Thaùnh Leã Ñöùc Meï Daâng Chuùa Gieâsu Vaøo Ñeàn Thaùnh, vaø cuõng laø Ngaøy cuûa Ñôøi Taän Hieán laàn thöù hai, tröôùc söï hieän dieän cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II.

Sau Phuùc AÂm, ÑTC ñaõ leân tieáng giaûng. Ngaøi giaûi thích veà nghi thöùc Röôùc Ñeøn, ñöôïc cöû haønh tröôùc thaùnh leã, nhö laø vieäc con ngöôøi tieán leân gaëp Chuùa Kitoâ, aùnh saùng muoân daân, nhö OÂng Simon vaø baø Anna, ngaøy xöa leân ñeàn thaùnh Gieârusalem ñeå gaëp Chuùa Gieâsu, aùnh saùng maïc khaûi cho caùc daân toäc. ÑTC cuõng ñaõ nhaéc ñeán truyeàn thoáng BaLan hieåu veà nhöõng caây ñeøn thaùnh ñöôïc laøm pheùp trong thaùnh leã Daâng Chuùa vaøo Ñeàn Thaùnh. Ñeøn naày ñöôïc caùc tín höõu BaLan ñoát leân trong nhöõng luùc gaëp gian nan thöû thaùch, nhö laø moät daáu hieäu cho loøng tín thaùc cuûa con ngöôøi, cuûa toaøn moät gia ñình, vaøo söï che chôû baûo veä cuûa Thieân Chuùa. ÑTC cuõng ñaõ khoâng queân nhaéc ñeán yù nghóa cuûa vieäc cöû haønh laàn thöù hai Ngaøy cuûa Ñôøi Taän Hieán, ngaøy môøi goïi nhöõng keû taän hieán haõy baøy toû loøng yeâu meán vaø söï kính troïng ñoái vôùi ôn goïi cuûa mình. ÑTC ñaõ noùi nhö sau: Trong thôøi ñaïi chuùng ta hoâm nay, thôøi chòu aûnh höôûng thoáng trò cuûa chuû thuyeát duy vaät vaø traàn tuïc, anh chò em, vôùi söï hieán daâng troïn veïn vaø vónh vieãn ñôøi soáng mình cho Chuùa Kitoâ, anh chò em laø daáu chæ cho moät ñôøi soáng luoân luoân nghòch laïi taâm thöùc vaø loái suy nghó cuûa theá gian. Anh chò em haõy luoân luoân trung thaønh vôùi ôn goïi ñaëc bieät rieâng cuûa mình.


ÑTC coâng boá Toâng Hieán canh taân cô caáu cuûa giaùo phaän Roma

ÑTC coâng boá Toâng Hieán canh taân cô caáu cuûa giaùo phaän Roma.

Tin Vatican (VIS 3/2/98) : Saùng thöù Hai vöøa qua, muøng 2/02/98, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ coâng boá toâng hieán coù töïa ñeà laø "Giaùo Hoäi taïi Roma", gôûi cho Ñöùc Hoàng Y Camillo RUINI, toång ñaïi dieän cuûa ÑTC chaêm soùc muïc vuï cho giaùo phaän Roma, ñeå canh taân nhöõng cô caáu toå chöùc cuûa giaùo phaän, ñuùng theo nhöõng chó daãn cuûa boä giaùo luaät môùi. Vaên Kieän ñaõ ñöôïc kyù nhaän ngaøy muøng 1 thaùng Gieâng vöøa qua, nhöng maõi ñeán thöù hai, muøng 2/02/98, môùi ñöôïc coâng boá. ÑTC ñaõ ghi nhaän raèng hoaøn caûnh xaõ hoäi vaø Giaùo Hoäi trong giaùo phaän Roma ñaõ thay ñoåi. Con soá nhöõng nguôøi ngheøo taïi Roma ñaõ taêng leân vì nhöõng khoù khaên kinh teá maø thaønh Roma ñang traûi qua. Hieän töôïng di daân cuõng gia taêng. Do bôûi ôn goïi ñaëc bieät cuûa thaønh Roma, giaùo hoäi taïi Roma phaûi ñeå taâm löu yù ñeán phong traøo ñaïi keát, ñeán cuoäc ñoái thoaïi lieân toân vôùi nhöõng anh chò em Do Thaùi Giaùo, vaø ñeán vieäc thöïc thi tình lieân ñôùi xaõ hoäi vôùi nhöõng anh chò em Hoài Giaùo hay thuoäc caùc toân giaùo khaùc, ñang sinh soáng taïi Roma. Trong toâng hieán, ÑTC cuõng lieät keâ nhöõng thaùch thöùc khaån thieát ñang chôø ñôïi söï daán thaân cuûa giaùo hoäi taïi Roma; ñoù laø vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng, muïc vuï gia ñình, muïc vuï giôùi treû, vieäc daán thaân trong laõnh vöïc vaên hoùa vaø truyeàn thoâng xaõ hoäi; daán thaân laøm chöùng cho tình thöông baùc aùi, ôn goïi linh muïc vaø tu só, vieäc huaán luyeän caùc giaûng vieân giaùo lyù vaø caùc coäng taùc vieân giaùo daân, vaø cuoái cuøng vieäc thieát laäp theâm nhöõng giaùo xöù môùi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page