Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Chuùa Nhaät 18/01/98

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huaán Ñöùc cuûa ÑTC vaøo Giôø Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 18/01/98: Chuùa Nhaät thöù II Muøa Thöôøng Nieân, Ngaøy ñaàu tieân cuûa Tuaàn Leã caàu nguyeän cho söï Hieäp Nhaát Kitoâ.

Tröôùc khi ñoïc kinh truyeàn tin vôùi caùc tín höõu taïi quaûng tröôøng thaùnh Pheâroâ, Roma, ÑTC tröôùc heát noùi vaøi lôøi veà yù nghóa cuûa Tuaàn Leã caàu nguyeän cho söï hieäp nhaát Kitoâ, roài sau ñoù ÑTC coâng boá danh saùch 20 vò Taân Hoàng Y, cuøng vôùi 2 vò "ñöôïc giöõ kín" (in pectore). Thaät ra thì coù 21 vò, nhöng ñeán khi ñöôïc coâng boá, thì vò thöù 21 ñoù ñaõ qua ñôøi. Ñoù laø Ñöùc Cha Uhac, Toång Thö kyù Boä Truyeàn Giaùo, vöøa qua ñôøi saùng Chuùa Nhaät hoâm qua.

Tröôùc heát veà yù nghóa tuaàn leã caàu nguyeän cho söï hieäp nhaát Kitoâ, ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

Anh chò em raát thaân meán,
Chuùa Nhaät hoâm nay, ñöôïc baét ñaàu tuaàn leã haèng naêm caàu nguyeän cho söï hieäp nhaát Kitoâ, vôùi chuû ñeà laø: Chuùa Thaùnh Thaàn ñeán trôï giuùp cho söï yeáu heøn cuûa chuùng ta (Rom 8,26). Thaùch thöùc ñaïi keát, xuaát hieän tröôùc taát caû moïi ñoà ñeä cuûa Chuùa Kitoâ, vaø ñoøi buoäc chuùng ta phaûi caàu nguyeän thaät nhieàu. Moät lôøi caàu nguyeän chung vaø lieân læ ñeå xin Thaùnh Thaàn cuûa Chuùa Gieâsu, maëc cho nhöõng yeáu ñuoái vaø nhöõng giôùi haïn con ngöôøi, (xin Ngaøi) trôï giuùp cho nhöõng ngöôøi Kitoâ böôùc qua ngöôõng cöûa cuûa ngaøn naêm môùi, "neáu khoâng ñöôïc troïn veïn hieäp nhaát vôùi nhau, thì ít ra ñöôïc gaàn nhau hôn, ñeå vöôït qua nhöõng chia reõ cuûa ngaøn naêm thöù hai" (Toâng Thö ngaøn naêm thöù ba, soá 34). Chuùng ta khoâng ñöôïc baèng loøng vôùi nhöõng chia reõ. Caàn phaûi thöû vôùi loøng gan daï cuûa keû tin töôûng vaøo söï trôï giuùp cuûa Thieân Chuùa, vaø caàn, vôùi moïi caùch theá, caàn ñi qua con ñöôøng ñoái thoaïi thaønh thaät vaø trong tinh thaàn kính troïng laãn nhau. Chuùng ta ñang soáng naêm thöù hai cuûa vieäc chuaån bò cho Naêm Thaùnh. Ñaây laø Naêm daønh cho Chuùa Thaùnh Thaàn, taùc vieân chính cuûa moïi coá gaéng tieán ñeán söï hieäp nhaát troïn veïn. Thaät vaäy, chính Ngaøi laø Ñaáng thöïc hieän trong moïi thôøi ñaïi vieäc Maïc khaûi duy nhaát maø Chuùa Kitoâ ñaõ laøm cho con ngöôøi, baèng caùch laøm cho maïc khaûi ñoù trôû neân soáng ñoäng vaø höõu hieäu trong taâm hoàn cuûa moãi ngöôøi vaø trong toaøn theå Giaùo Hoäi. Vì theá, trong phaàn cuoái cuøng coøn laïi cuûa ngaøn naêm thöù hai naày, Giaùo Hoäi caèn phaûi khaån thieát caàu xin Chuùa Thaùnh Thaàn, xin Ngaøi ban cho ôn hieäp nhaát nhöõng ngöôøi Kitoâ.

Roài ÑTC coâng boá danh saùch caùc taân Hoàng Y, nhö sau:

Giôø ñaây cha vui möøng coâng boá raèng ngaøy 21 thaùng 2 tôùi, ngaøy aùp leã kính Toøa Thaùnh Pheâroâ, cha seõ hoïp Coâng Nghò Hoàng Y, trong ñoù cha seõ goïi leân 20 vò taân Hoàng Y. Sau ñaây laø danh saùch caùc ngaøi:

Vöôït qua khoûi con soá giôùi haïn do vò tieàn nhieäm toâi, Ñöùc Coá Giaùo Hoaøng Phaoloâ VI, ñaët ra, trong toâng hieán "Choïn Giaùo Hoaøng" (x. soá 33), toâi muoán naâng leân haøng Hoàng Y ba vò Giaùm Muïc nöõa, vaø nhö theá noùi leân söï ñaùnh giaù cuûa toâi ñoái vôùi söï taän tuïy cuûa caùc vò trong coâng taùc phuïc vuï Toøa Thaùnh.

Ñeán töø nhieàu nôi khaùc nhau treân theá giôùi, caùc vò taân Hoàng Y phaûn aûnh moät caùch huøng hoàn ñaëc tính phoå quaùt cuûa Giaùo Hoäi: Trong caùc ngaøi coù nhöõng vò ñaõ daøy coâng trong vieäc phuïc vuï Toøa Thaùnh cuõng nhö trong coâng taùc muïc vuï, vöøa quaûng ñaïi tieâu hao söùc löïc trong nhöõng laõnh vöïc hoaït ñoäng khaùc nhau.

Cha xin trao phoù caùc vò vöøa ñöôïc choïn leân töôùc Hoàng Y cho söï baûo veä cuûa Meï Maria raát thaùnh, vöøa khaån xin Meï trôï giuùp cho caùc vò vaø coâng vieäc cuûa caùc vò trong Giaùo Hoäi. Xin Meï caàu cuøng Chuùa ban cho caùc ngaøi ñöôïc ôn bieát luoân laøm chöùng moät caùch can ñaûm vaø vôùi tinh thaàn phuø hôïp vôùi Phuùc aâm, laøm chöùng cho tình yeâu ñoái vôùi Chuùa Kitoâ vaø ñoái vôùi Giaùo Hoäi.

Nhö chuùng ta coù theå nhaän thaáy, trong danh saùch 20 vò taân Hoàng Y vöøa ñöôïc ÑTC coâng boá, thì ñaõ coù 8 vò hoaït ñoäng phuïc vuï Toøa Thaùnh ôû Roma. Vò cao nieân nhaát laø 86 tuoåi, vaø vò treû nhaát 52 tuoåi, Laø Ñöùc Taân Hoàng Y Christoph Shoenborn, Toång Giaùm Muïc Wiena, AÙo Quoác. Vôùi caùc vò taân Hoàng Y treân, thì con soá nhöõng vò Hoàng Y duôùi 80 tuoåi, ñöôïc vaøo Maät Vieän ñeå baàu Giaùo Hoaøng, laø 123 vò, töùc coù 3 vò cao hôn con soá 120 vò theo luaät cuûa Ñöùc Phaoloâ VI.

Ñeán ñaây, ÑTC ñaõ ñoïc kinh truyeàn tin vaø ban pheùp laønh cho moïi ngöôøi hieän dieän.


Back to Radio Veritas Asia Home Page