Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
trong chuyeán thaêm Toøa Thò Saûnh Roma
15/01/1998

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm Toøa Thò Saûnh Roma cuûa ÑTC.

Saùng thöù Naêm 15/01/98, luùc 11 giôø 30, ÑTC ñeán vieáng thaêm chính thöùc Toøa Thò Chính Roma, do lôøi môøi cuûa OÂng Francesco Rutelli, Thò Tröôûng vaø UÛy Ban Haønh Chaùnh. Chôø ñôïi ñoùn tieáp ÑTC nôi cöûa vaøo, coù OÂng Thò Tröôûng, Ñöùc Hoàng Y Camillo Ruini, Toång Ñaïi Dieän giaùo phaän Roma. Trong buoåi gaëp gôõ caùc thaønh vieân cuûa Hoäi Ñoàng Thò Xaõ, ÑTC trao taëng moãi vò Cuoán Saùch Coâng Vuï Caùc Toâng Ñoà, cuoán saùch maø ngaøi trao taëng cho caùc gia ñình Roma trong naêm thöù hai cuûa Tam Nieân chuaån bò Naêm Toaøn Xaù 2000. Sau khi ñaõ kyù vaøo soå vaøng cuûa Thò Xaõ, ÑTC tieán vaøo Phoøng hoïp cuûa Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá. Taïi ñaây OÂng Thò Tröôûng ñoïc dieãn vaên chaøo möøng. Tieáp theo laø dieãn vaên ñaùp töø cuûa ÑTC.

Sau khi caûm ôn OÂng Thò Tröôûng, Ban Haønh Chaùnh vaø taát caû Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá, ÑTC noùi ñeán hai vò Giaùo Hoaøng tröôùc ngaøi ñaõ vieáng thaêm Toøa Thò Chính; tröôùc heát laø vaøo naêm 1870, Ñöùc Pio IX, trong luùc tình hình chính trò taïi YÙ vaø Roma ñang böôùc vaøo thôøi kyø khoù khaên. Sau ñoù, thaùng 4 naêm 1966, Ñöùc Phaoloâ VI ñeán vieáng thaêm Toøa Thò Chính ñeå caûm ôn ngöôøi daân Roma ñaõ daønh cho caùc Giaùm Muïc khaép theá giôùi ñeán tham döï Coâng Ñoàng chung Vatican II moät söï ñoùn tieáp lòch söï vaø quaûng ñaïi. ÑTC cuõng ñaõ giaûi thích Roma laø gì? Theo moät thi só ngöôøi Ba lan, ROMA ñoïc ngöôïc laïi laø AMOR (Tình yeâu thöông). Xöng danh naøy laø moät lôøi keâu goïi yù nghóa cho taát caû moïi ngöôøi tieán veà Naêm Ñaïi Toaøn Xaù 2000, lôøi keâu goïi veà Tình Yeâu Thöông. Ngaøi noùi: "Taïi nôi naøy, nôi gôïi laïi caùch maïnh meõ lòch söû vaø nhöõng huy hoaøng cuûa Thaønh Roma, saùng nay ñaây nhöõng ngöôøi ñaïi dieän hieän nay cuûa truyeàn thoáng ngaøn naêm gaëp nhau. Taïi ñaây Roma daân söï vaø Roma Kitoâ gaëp laïi nhau, khoâng choáng ñoái nhau, cuõng khoâng thay theá cho nhau, nhöng hieäp nhaát vôùi nhau, trong söï toân troïng caùc sôû tröôøng khaùc nhau, vaø vôùi loøng yeâu meán tha thieát ñoái vôùi Thaønh Roma naøy vaø vôùi yù muoán laøm cho noù trôû neân khuoân maët göông maãu cho taát caû theá giôùi".

ÑTC nhaéc ñeán nhöõng thay ñoåi, nhöõng bieán chuyeån saâu xa trong caùc theá kyû taïi Roma naøy. Beân caïnh nhöõng bieán ñoåi naøy coù nhöõng aùnh saùng hy voïng, nhöng khoâng thieáu nhöõng boùng toái. Roài ngaøi caàu chuùc nhö sau: "Lôøi caàu chuùc cuûa toâi laø, cuõng nhôø vaøo nhöõng naêm ñaïi phuùc chuaån bò Toaøn Xaù, Thaønh Roma höôùng veà noäi taâm vaø ñöôïc canh taân moät caùch cuï theå ñeå tieán veà Naêm Ñaïi Toaøn Xaù, ngoõ haàu coù theå coáng hieán cho caùc khaùch haønh höông boä maët Kitoâ cuûa mình, nhö vieäc loan baùo veà moät thôøi kyø hoøa bình vaø hy voïng cho taát caû nhaân loaïi".

"Roma vaø Naêm Ñaïi Toaøn Xaù laø hai thöïc taïi nhaéc nhôû nhau vaø laøm veû vang cho nhau". Vì theá ÑTC nhaén nhuû roõ raøng raèng: "Roma haõy xöùng ñaùng vôùi quaù khöù huy hoaøng cuûa ngöôi, xöùng ñaùng vôùi Phuùc AÂm ñaõ ñöôïc rao giaûng cho ngöôi, xöùng ñaùng vôùi caùc Vò Töû Ñaïo vaø Caùc Vò Thaùnh ñaõ laøm löøng danh ngöôi. Haõy môû caùc kho taøng cuûa taâm hoàn ngöôi vaø lòch söû ngaøn naêm cuûa ngöôi cho Chuùa Kitoâ. Ñöøng sôï, Ngöôøi khoâng haï giaù töï do vaø söï cao caû cuûa ngöôi. Ngöôøi yeâu thöông ngöôi vaø öôùc muoán laøm cho ngöôi xöùng ñaùng ôn goïi daân söï vaø toân giaùo cuûa ngöôi, ñeå ngöôi tieáp tuïc ban phaùt kho taøng quí baùu ñöùc tin, vaên hoùa vaø tình nhaân ñaïo cho caùc con caùi ngöôi vaø cho ngöôøi cuûa thôøi ñaïi ta".

Vaø ñeå bieåu loä loøng bieát ôn ñoái vò Giaùm Muïc Roma veà giaùo huaán vaø caùc hoaït ñoäng cuûa ngaøi vaø ñoàng thôøi ñeå ghi nhôù muoân ñôøi chuyeán vieáng thaêm lòch söû ngaøy 15 thaùng Gieâng naêm 1998, Ban Haønh Chính ñaõ ñöïng moät bia ghi kyû nieäm trong Phoøng Hoäi Thò Xaõ.

Ngoaøi ra, Thò Xaõ coøn taëng ÑTC moät taûng ñaù laáy töø Hí Tröôøng Coliseum, vaø töø Hí tröôøng Flavio, hai nôi lòch söû vaãn coøn ôû trong trí töôûng töôïng cuûa moïi ngöôøi vaø cuõng laø nôi truyeàn thoáng cuûa "Via Crucis" (Ñöôøng Thaùnh Giaù) do ÑTC höôùng daãn vaøo Ngaøy Thöù saùu Tuaàn Thaùnh, ñeå kính nhôù cuoäc Töû Naïn Chuùa Gieâsu . Ñaây coøn laø di tích lòch söû nhaéc laïi cuoäc Töû Ñaïo cuûa caùc tín höõu Kitoâ nhöõng theá kyû ñaàu Giaùo Hoäi.

Sau caùc leã nghi tieáp ñoùn taïi Phoøng Hoäi Ñoàng Thò Xaõ, ÑTC tieán sang phoøng beân caïnh ñeå chaøo thaêm ñaïi dieän anh em thôï thuyeàn, ñaïi dieän caùc ñoaøn theå Thaønh Phoá vaø moät nhoùm treû em, con caùi cuûa caùc ngöôøi di daân, khaùch troï taïi caùc trung taâm tieáp ñoùn cuûa Thò Xaõ.

Tröôùc khi trôû veà Vatican, ÑTC ra bao lôn maët tieàn Toøa Thò Chính ñeà chaøo daân chuùng tuï hoïp taïi quaûng tröôøng. ÑTC noùi: ngaøi thoâng phaàn vôùi caùc nieàm vui, caùc ñau khoå, caùc chôø ñôïi vaø caùc thöïc hieän cuûa Thaønh Phoá huy hoaøng naøy. Ngaøi chaøo thaêm caùch rieâng thanh nieân nam, nöõ, vì hoï laø töông lai cuûa Roma. Ngaøi khuyeân hoï haõy haõnh dieän veà lòch söû vaø veà ôn goïi thieâng lieâng cuûa Roma vaø haõy saün saøng xaây döïng moät töông lai xöùng ñaùng quaù khöù vinh quang cuûa Thaønh Phoá naøy. Ngaøi khoâng queân chaøo thaêm taát caû nhöõng ai ñau khoå theå xaùc vaø tinh thaàn. Ngaøi öôùc mong tình lieân ñôùi veà phía toaøn daân, nhaát laø ñoái vôùi ngöôøi daân Roma thuoäc caùc truyeàn thoáng toân giaùo khaùc: Do Thaùi, caùc anh chò em thuoäc caùc giaùo hoäi Kitoâ khaùc, caùc tín höõu Hoài Giaùo vaø taát caû nhöõng ai xaùc nhaän coù moät caùi nhìn toân giaùo veà ñôøi soáng vaø nhöõng ai ñang ñi tìm yù nghóa cuûa cuoäc ñôøi. ÑTC noùi: "Loøng yeâu meán ñoái vôùi chaân lyù, kyû luaät luaân lyù vaø vieäc ñoái chaát bình thaûn vôùi caùc tín höõu goùp phaàn vaøo vieäc laøm cho Roma trôû neân kieåu maãu cuûa cuoäc chung soáng toân troïng nhau giöõa moïi ngöôøi nam nöõ, thuoäc caùc toân giaùo vaø caùc caên cöôùc khaùc nhau". ÑTC nhôù ñeán caùch rieâng nhöõng anh chò em ñeán töø caùc nöôùc xa vaø ñaõ hoøa ñoàng trong ñôøi soáng thaønh phoá, "ñaây laø söï hieän dieän laøm phong phuù khuoân maët hieáu khaùch vaø hoøa bình cuûa Thaønh Roma". Sau cuøng vôùi taát caû ngöôøi daân Roma, ÑTC khuyeân haõy "trung thaønh vôùi caùc giaù trò baát dieät cuûa neàn vaên minh Kitoâ cuûa chuùng ta, moät neàn vaên minh ñöôïc soáng ñoäng hoùa bôûi ñöùc tin Coâng Giaùo". Daân chuùng voã tay hoan hoâ caùch noàng nhieät, nhö daáu hieäu ñoùn nhaän vaø daán thaân thi haønh nhöõng lôøi caên daën cuûa Vò Chuû chaên ñaày lo laéng vaø yeâu thöông. Chuyeán vieáng thaêm lòch söû taïi Toøa Thò saûnh keát thuùc vaøo luùc 13g30, theo ñuùng chöông trình. Tröôùc khi leân xe ra veà, ÑTC coøn noùi khoâi haøi nhö sau:

"Sau chuyeán vieáng thaêm naøy, ñeán chuyeán vieáng thaêm Cuba, chæ coøn moät tuaàn nöõa". Vaø ÑTC xin caàu nguyeän cho chuyeán vieáng thaêm quan troïng naøy ñöôïc thaønh coâng toát ñeïp.


Back to Radio Veritas Asia Home Page