Baøi giaùo lyù cuûa ÑTC
noùi veà "Maàu nhieäm cuûa Giôø" cuûa Chuùa Gieâsu
trong buoåi tieáp ñoaøn haønh höông 14/01/98

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Baøi giaùo lyù cuûa ÑTC noùi veà "Maàu nhieäm cuûa Giôø" cuûa Chuùa Gieâsu trong buoåi tieáp caùc ñoaøn haønh höông vaøo saùng thöù Tö 14/01/98.

(Vatican, 14/01/98) Buoåi tieáp kieán chung caùc ñoaøn haønh höông saùng thöù Tö vöøa qua, ngaøy 14 thaùng Gieâng, laø buoåi tieáp kieán chung ñaàu tieân cuûa Naêm môùi 1998. Ba thöù Tö tröôùc ñaây khoâng coù buoåi tieáp kieán chung: vì giaùp leã Giaùng sinh vaø ñaàu naêm môùi.

Soá ngöôøi tham döï buoåi tieáp kieán chung thöù Tö vöøa roài khoaûng boán ngaøn, trong soá naøy caùc ñoaøn haønh höông ñeán töø caùc mieàn khaùc nhau trong nöôùc YÙ chieám hôn hai ngaøn; phaàn coøn laïi laø caùc ñoaøn haønh höông ñeán töø nhieàu nöôùc khaùc nhau treân theá giôùi nhö: Phaùp, Bielorussia, Ba Lan, Coäng Hoøa Tcheøque, Ñan Maïch, Nhaät Baûn, Hoa Kyø, Taây Ban Nha, Mehico, Chile, Argentina vaø Brazil.

Trong baøi giaùo lyù chung cho caùc tín höõu, ÑTC ñaõ noùi veà "Maàu nhieäm cuûa GIÔØ" cuûa Chuùa Gieâsu.

Trong Phuùc AÂm, Chuùa Gieâsu noùi nhieàu laàn ñeán "Giôø" cuûa Ngöôøi; GIÔØ ñaây nghóa laø gì? ÑTC ñaõ giaûi thích veà GIÔØ cuûa Chuùa nhö sau:

Chuùa Gieâsu duøng danh töø "Giôø" ñeå chæ thôøi gian do Thieân Chuùa Cha aán ñònh ñeå hoaøn taát coâng vieäc Cöùu chuoäc. Trong Tieäc cöôùi Cana, luùc Ñöùc Meï xin Chuùa laøm pheùp laï giuùp ñoâi taân hoân ñang gaëp khoù khaên vì thieáu röôïu, Chuùa traû lôøi: Giôø Con chöa tôùi. Giôø ôû ñaây muoán noùi laø "giôø" cuûa vieäc bieåu loä uy quyeàn cöùu theá cuûa Ngöôøi, laø "GIÔØ" cuûa cuoäc Töû Naïn vaø Phuïc Sinh.

Pheùp laï thöù nhaát taïi CANA höôùng veà "giôø" naày cuûa Cuoäc Töû Naïn vaø cuûa Phuïc Sinh. Taïi Cana, Chuùa Gieâsu khai maïc Tieäc Cöôùi, hình aûnh cuûa Nöôùc Thieân Chuùa, vaø loan baùo veà "GIÔØø" trong ñoù nhaân loaïi seõ tham döï vaøo vieäc Phuïng Töï maø Ngöôøi daâng leân cho Chuùa Cha. Ñaây laø giôø cuûa moái lieân laïc môùi, cuûa vieäc phuïng töï môùi "trong Thaùnh Thaàn Khí vaø trong Söï Thaät" (Ga 4, 23). Trong GIÔØ ñoù, Chuùa Gieâsu ban cho taát caû nhaân loaïi söï soáng, laø chính Ngöôøi. Troïn caû cuoäc soáng traàn gian cuûa Chuùa ñeàu höôùng veà giôø naøy.

Trong luùc ñau khoå tröôùc ngaøy Töû naïn, Chuùa Gieâsu noùi: "Giôø ñaây taâm hoàn Thaày xao xuyeán; vaø Thaày bieát noùi gì ñaây? Laïy Cha, xin cöùu con khoûi giôø naøy; nhöng chính vì giôø naøy maø con ñaõ ñeán" (Ga 12, 27). Ñaây laø giôø Chuùa Cha ñaõ muoán. Vì theá tröôùc giôø naøy, khoâng moät ngöôøi naøo coù theå baét ñöôïc Ngöôøi hay leân aùn töû Ngöôøi, nhö Phuùc AÂm ñaõ ghi nhö sau "Baáy giôø hoï tìm caùch baét Ngöoøi, nhöng chaúng coù ai tra tay baét, vì giôø cuûa Ngöôøi chöa ñeán" (Ga 7, 30).

Giôø cuûa Cuoäc Töû naïn laø giôø cuûa Ngöôøi, giôø yeâu thöông caùc moân ñeä ñeán cuøng. Phuùc aâm theo thaùnh Gioan ñaõ ghi nhö sau: "Tröôùc leã Vöôït qua, Chuùa Gieâsu bieát giôø Ngöôøi ñaõ ñeán, giôø phaûi boû theá gian maø veà vôùi Chuùa Cha. Ngöôøi vaãn yeâu thöông nhöõng keû thuoäc veà mình coøn ôû theá gian vaø Ngöôøi yeâu thöông hoï ñeán cuøng" (Ga 13, 1). Ñoù laø Giôø cuûa Tình yeâu: Tình yeâu cho ñeán cuøng, nghóa laø ñeán hy sinh sau cuøng. Trong hy sinh cuûa Ngöôøi, Chuùa Kitoâ maïc khaûi cho chuùng ta bieát Tình yeâu hoaøn toaøn: Ngöôøi khoâng theå yeâu thöông chuùng ta saâu xa hôn nöõa ñöôïc.

Giôø Töû naïn cuõng laø giôø vinh quang. Theo Thaùnh Gioan , ñaây laø giôø Chuùa ñöôïc treo cao leân khoûi maët ñaát (Ga 12, 32). Vieäc treo leân cao treân Thaùnh Giaù laø daáu hieäu cuûa vieäc naâng leân cao trong vinh quang treân trôøi. Luùc ñoù, Chuùa Vinh Quang trôû veà vôùi Chuùa Cha; leã hy sinh cuûa Ngöôøi ñaõ hoaøn taát. Vaø nhaân loaïi ñöôïc môøi goïi keát hieäp vôùi Ngöôøi ñeå trôû veà vôùi Chuùa Cha.

Ñoù laø noäi dung chính cuûa Baøi Giaùo Lyù cho caùc tín höõu trong buoåi tieáp kieán chung saùng thöù tö vöøa qua, taïi Vatican. Tröôùc khi keát thuùc buoåi tieáp kieán, ÑTC noùi veà tình hình bi thaûm taïi Algeùrie vaø Rwanda nhö sau: "Thuø gheùt vaãn tieáp tuïc gaây ñaãm maùu treân maõnh ñaât yeâu quí Chaâu phi. Taïi Algeùrie vaãn khoâng ngöøng nhöõng vuï taøn saùt, lieân luïy ñeán caû phuï nöõ, ngöôøi giaø vaø treû em. Taïi Rwanda naêm Nöõ Tu truyeàn giaùo cuûa Tu Hoäi Nöõ Töû Chuùa Phuïc Sinh vaø hai ngöôøi coäng taùc giaùo daân ñaõ bò saùt haïi trong Giaùo phaän Nyundo. Hai Nöõ Tu khaùc bò thöông naëng. Söï khieáp sôï vaø ñau ñôùn traøn ngaäp taâm hoàn taát caû chuùng ta vì nhöõng vuï theâ thaûm naøy; nhöõng vuï taøn saùt naøy khoâng theå khoâng chaát vaán löông taâm taát caû nhaân loaïi Chuùng ta daâng leân Chuùa lôøi caàu nguyeän cho caùc naïn nhaân cuûa nhöõng vuï taøn saùt ñoäc aùc naøy. Toâi xin baøy toû tình lieân ñôùi vaø söï gaàn guõi thieâng lieâng vôùi taát caû nhöõng ai ñang soáng trong buoàn phieàn vaø ñau khoå vaø toâi taän tình caàu chuùc cho caùc ngöôøi bò thöông choùng bình phuïc. Öôùc gì hy sinh cuûa bieát bao ngöôøi voâ toäi ñaãn ñöa ñeán vieäc hoái caûi, vieäc tha thöù vaø sau cuøng ñeán hoøa bình".

Sau Algeùrie vaø Rwanda, ÑTC cuõng baøy toû vôùi nhoùm haønh höông Taây ban nha söï ñau ñôùn vaø lo laéng cuûa Ngaøi veà nhöõng vuï khuûng boá môùi ñaây, ñi ngöôïc laïi vôùi yù chí hoøa bình luoân luoân ñöôïc bieåu loä coâng khai baèng caùc cuoäc bieåu tình khoång loà. ÑTC noùi: "Nhöõng haønh ñoäng baïo löïc naøy, bieåu loä neàn vaên hoùa söï cheát, khoâng coù moät lyù do naøo ñeå bieän minh cho, vaø gaây toån thöông cho töông lai cuûa taát caû moät daân toäc. Toâi öôùc mong nhöõng haønh ñoäng nhö vaäy chaám döùt, ñeå taát caû ñöôïc höôûng moät töông lai soáng trong khoan dung, söï toân troïng vaø töï do".


Back to Radio Veritas Home Page