Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Chuùa Nhaät 11/01/98

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huaán Ñöùc cuûa ÑTC vaøo giôø kinh Truyeàn Tin tröa Chuùa Nhaät 11/01/98: Leã Chuùa Gieâsu Chòu Pheùp Röûa.

Ngôïi Khen Chuùa Gieâsu Kitoâ,
Anh chò em raát thaân meán,
Giaùo Hoäi cöû haønh Chuùa Nhaät Leã Chuùa Gieâsu Chòu Pheùp Röûa vaø nhö theá keát thuùc Muøa Giaùng Sinh. Phuùc AÂm keå laïi laø Chuùa Gieâsu baét ñaàu ñôøi soáng coâng khai cuûa ngaøi baèng vieäc ñeán laõnh Pheùp Röûa cuûa Gioan Tieàn Hoâ nôi soâng Giodan. Laøm nhö vaäy, Chuùa Gieâsu muoán lieân keát mình vôùi nhöõng ngöôøi ñoàng höông ñeán chu toaøn cöû chæ thanh taåy vaø chuaån bò ñoùn Vöông Quoác cuûa Ñaáng Thieân Sai. Quyeát ñònh cuûa Chuùa Gieâsu xem ra gaây ngaïc nhieân, ñeán ñoä chính thaùnh Gioan Tieàn Hoâ khoâng hieåu ñöôïc vaø nhaát thôøi töø choái laøm pheùp Röûa cho Chuùa Gieâsu. Ngaøi chæ laøm sau ñoù do lôøi yeâu caàu cuûa Chuùa Gieâsu, Ñaáng muoán chu toaøn ñieàu coâng chính tröôùc maët Thieân Chuùa Cha (x. Mt 3,15), vöøa lieân keát mình vôùi nhöõng keû toäi loãi, nhö laø Chieân Thieân Chuùa ñeán ñeå gaùnh laáy vaø caát ñi toäi loãi cuûa traàn gian (Gn 1,29). Vaø ñaây, Chuùa Thaùnh Thaàn ngöï xuoáng treân Nguôøi trong luùc caàu nguyeän, vaø trong giaây phuùt ñoù, "coù tieáng töø trôøi phaùn raèng: Con laø Con yeâu daáu cuûa Ta, ñeïp loøng ta moïi ñaøng" (Lc 3,22).

Naêm nay nöõa, hoài saùng naày, trong nhaø nguyeän Sixtine, Cha ñöôïc vui möøng ban bí tích Röûa Toäi cho moät nhoùm nhöõng treû em môùi sinh, 10 treû nam vaø 9 treû nöõ, ñeán töø Italia, Meâhicoâ, Brazile, vaø BaLan.

Cuøng vôùi anh chò em, Cha caûm taï Thieân Chuùa vì nhöõng treû môùi sinh vaø vì söï soáng môùi ñöôïc trao ban cho töøng em. Moãi treû em ñöôïc sinh ra laø söï "hieån linh cuûa Thieân Chuùa", laø Hoàng aân söï soáng, nieàm hy voïng vaø nieàm vui. Trong moãi em ñöôïc Röûa toäi, Giaùo Hoäi nhìn thaáy ñöôïc thöïc hieän maàu nhieäm Ñöùc Tin, cuøng vôùi hoàng aân söï soáng; Giaùo Hoäi nhìn thaáy ñöùc tin troå sinh nôi nhöõng con caùi mình vaø nhìn thaáy maàu nhieäm ôn cöùu roãi ñöôïc trao ban cho taát caû moïi ngöôøi. Cha caàu nguyeän cho nhöõng treû em saép ñöôïc sinh ra vaø cho taát caû nhöõng treû em cuûa moïi quoác gia treân theá giôùi: öôùc chi moïi treû em ñeàu coù theà ñöôïc ñoùn nhaän vaø ñöôïc yeâu thöông. Vaø cha caàu nguyeän cho nhöõng ngöôøi lôùn ñoà ñeä cuûa Chuùa Kitoâ, ngoû haàu vôùi yù thöùc veà giaù trò cuûa bí tích röûa toäi vaø bí tích theâm söùc maø hoï ñaõ laõnh nhaän, hoï vun troàng Ñöùc tin laõnh nhaän töø cha oâng vaø caûm thaáy mình nhö laø nhöõng vieân ñaù soáng ñoäng cuûa toøa nhaø thieâng lieâng laø Giaùo Hoäi.

Chuùng ta haõy trao phoù nhöõng treû em maø Cha vöøa röûa toäi vaø gia ñình cuûa caùc em, cho Meï Maria, Meï cuûa nhöõng ai sinh vaøo ñôøi soáng môùi nhôø Chuùa Thaùnh Thaàn. Chuùng ta haõy trao phoù cho Meï, Meï cuûa Giaùo Hoäi, nhöõng anh chò em döï toøng, khaép nôi treân theá giôùi ñang chuaån bò laõnh nhaän bí tích röûa toäi, ngoû haàu hoï coù theå laõnh laáy nhöõng daán thaân cuûa bí tích röûa toäi vôùi loøng can ñaûm vaø trung thaønh; vaø öôùc chi hoï neâu göông moät ñôøi soáng ngay chính vaø quaûng ñaïi theo tinh thaàn tin möøng. Vaøo cuoái muøa Giaùng Sinh vaø khôûi ñaàu Naêm Môùi, cha xin caàu chuùc cho taát caû moïi ñieàu toát ñeïp, nhôø lôøi khaån caàu cuûa Meï Maria, Meï Thieân Chuùa.

Ñeán ñaây, ÑTC ñaõ ñoïc kinh truyeàn tin vaø ban pheùp laønh cho moïi ngöôøi hieän dieän.


Back to Radio Veritas Asia Home Page