Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Chuùa Nhaät 04/01/98

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 4/01/98.

Vaøo ngaøy thöù Baûy vöøa qua 3/01/98, ÑTC ñaõ ñi thaêm caùc naïn nhaân cuûa traän ñoäng ñaát ôû mieàn Trung Italia, taïi ba ñòa ñieåm Annifo, Cesi vaø Assisi. Vì theá trong baøi huaán ñöùc ngaén tröôùc khi ñoïc kinh truyeàn tin Tröa Chuùa Nhaät naøy, 4/01/98, ÑTC ñaõ nhaéc laïi chuyeán vieáng thaêm ñoù, vôùi nhöõng lôøi nhö sau:

Anh chò em raát thaân meán,
Thöù Baûy vöøa qua, muøng 3/01/98, Toâi ñaõ ñi Annifo, Cesi vaø Assisi, ñeå thaêm nhöõng anh chò em bò naïn ñoäng ñaát thuoäc vuøng Umbria vaø Marche, (Mieàn Trung Italia); hieän nhöõng anh chò em naày coøn phaûi ñau khoå vì nhöõng haäu quaû cuûa traän ñoäng ñaát. Vaø muøa ñoâng laøm cho nhöõng haäu quaû naày trôû neân naëng neà hôn nöõa. Vaøo ñaàu naêm môùi 1998, toâi muoán gaëp gôõ nhöõng anh chò em chuùng ta ñang bò thöû thaùch naëng neà, ñeå chia seû nhöõng ñau khoå vaø nhöõng hy voïng cuûa hoï. Toâi caùm ôn taát caû nhöõng ai ñaõ giuùp ñôõ toâi trong chuyeán ñi thaêm muïc vuï ngaén nguûi naày: töø nhöõng thaåm quyeàn daân söï cho ñeán nhöõng thaåm quyeàn haønh chaùnh, quaân söï vaø toân giaùo, töø nhöõng anh chò em tình nguyeän cho ñeán nhöõng ngöôøi ñöôïc ñieàu ñoäng, ñeå giuùp cho cuoäc di chuyeån cuûa toâi trôû neân deã daøng vaø giuùp toâi gaëp gôõ anh chò em bò naïn. Toâi chaân thaønh caùm ôn nhöõng anh chò em taïi vuøng bò ñoäng ñaát, vì söï tieáp ñoùn noàng nhieät, vaø toâi giöõ laïi trong loøng nhöõng dung maïo cuûa hoï vaø toâi tieáp tuïc caàu nguyeän cho hoï.

Trong cuoäc haønh höông, toâi ñaõ döøng laïi beân moä cuûa thaùnh Phanxicoâ Assisi, quan thaày cuûa AÂu Chaâu. Trong thinh laëng cuûa Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng Haï, moät trong nhöõng nôi (raát ít) coøn soùt laïi khoâng bò aûnh höôûng cuûa ñoäng ñaát, toâi ñaõ caàu nguyeän cho nhöõng naïn nhaân vaø daâng cho Thieân Chuùa, nhôø lôøi khaån caàu cuûa hai thaùnh Phanxicoâ vaø thaùnh nöõ Chiara, (daâng cho Thieân Chuùa) nhöõng nieàm hy voïng vaø lo laéng cuûa taát caû.

Thaùnh Phanxicoâ ñöôïc khaép moïi nôi nhìn nhaän nhö laø vò thaùnh cuûa hoøa bình, vaø vuøng ñaát nôi ngaøi sinh ra laø moät lôøi goïi ñaày yù nghóa cho tình huynh ñeä, söï hoøa giaõi vaø hoøa bình. Chuùng ta haõy caàu xin thaùnh Phnaxicoâ, coù bieät hieäu laø "nguôøi ngheøo heøn cuûa thaønh Assisi", haõy naâng ñôõ söï daán thaân cuûa taát caû nhöõng ai ñang hoaït ñoäng phuïc vuï cho tình lieân ñôùi vaø hoøa bình. Nhö toâi ñaõ vieát trong söù ñieäp hoøa bình cuûa naêm nay 1998, Hoøa Bình ñích thöïc ñöôïc lieân keát chaët cheõ vôùi söï coâng baèng cuûa moãi moät ngöôøi. Hoøa bình caàn ñöôïc naâng ñôõ bôûi heä thoáng luaät phaùp vaø ñoøi buoäc ta bieát kính troïng nhöõng quyeàn lôïi cuûa moïi ngöôøi. Veà vaán ñeà naày, toâi muoán nhaéc laïi, nhö toâi coù thoùi quen laøm vaøo ngaøy chuùa nhaät ñaàu naêm môùi, (nhaéc laïi) söï baát coâng maø nhöõng ngöôøi bò baét coùc phaûi gaùnh chòu. Trong tình lieân ñôùi, Toâi caàu nguyeän cho nhöõng ai bò baét coùc vaø cho nhöõng thaân nhaân gia ñình hoï. Vaø toâi cuõng keâu goïi nhaân tính cuûa nhöõng keû ñaõ loãi phaïm vaø coù traùch nhieäm trong nhöõng vuï baét coùc, xin hoï haõy traû töï do cho caùc con tin, vaø nhö theá, hoï giaûi thoaùt chính mình hoï ra khoûi vieäc laøm noâ leä cho söï döõ, vöøa hoaùn caûi con tim trôû veà vôùi tình yeâu thöông.

Moái lo laéng cuûa toâi caøng trôû thaønh soáng ñoäng vaø ñau khoå hôn nöõa, vì nhöõng baïo löïc vaø nhöõng taøn saùt coøn xaûy ra treân theá giôùi. Trong ñeâm toái thöù Ba saùng thöù Tö tuaàn vöøa qua, moät cuoäc taøn saùt chöa töøng coù ñaõ xaûy ra taïi Algerie, gaây ra thaät nhieàu naïn nhaân bò gieát cheát moät caùch heát söùc taøn baïo. Ngoaøi ra, trong ngaøy ñaàu naêm môùi, ñaõ xaûy ra cuoäc ñuïng ñoä döõ doäi taïi Burundi, laøm cho nhieàu thöôøng daân bò gieát, gieo raéc söï cheát choùc vaø lo sôï giöõa nhöõng keû voâ toäi. Moät laàn nöõa, toâi xin noùi leân söï ñau buoàn saâu xa ñoái vôùi nhöõng vuï gieát haïi ñaåm maùu nhö vaäy; ñaây laø nhöõng ñieàu khoâng theå naøo khoâng ñaùnh ñoäng löông taâm cuûa moïi nguôøi. Treân con ñöôøng cuûa baïo löïc, ngöôøi ta khoâng theå naøo ñi ñeán moät töông lai toát ñeïp hôn ñaâu.

Toâi xin trao phoù cho Meï Maria, Meï Thieân Chuùa vaø laø Nöõ Vöông cuûa Hoøa Bình, laø Ñaáng chuùng ta ñaõ caàu khaån vaøo ngaøy ñaàu naêm môùi, toâi xin trao phoù caùc naïn nhaân vaø nhöõng gia ñiønh cuûa hoï, cuøng vôùi nhöõng ngöôøi voâ toäi bò cheát vì nhöõng cuoäc chieán huynh ñeä töông taøn voâ nghóa. Vaø toâi khaån xin nhöõng ai coù traùch nhieäm, xin hoï haõy laéng nghe lôøi keâu goïi khaån thieát, haõy chaám döùt naïn baïo löïc vaø haõy thi haønh nhöõng bieän phaùp hoøa bình, trong söï kính troïng phaåm giaù vaø quyeàn lôïi cuûa töøng ngöôøi.

Ñeán ñaây, ÑTC ñaõ ñoïc kinh truyeàn tin vaø ban pheùp laønh cho taát caû moïi ngöôøi.


Back to Radio Veritas Home Page