Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Ngaøy Ñaàu Naêm 01/01/98

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyeàn Tin Tröa Ngaøy muøng 1 thaùng 1 naêm 1998.

Anh chò em raát thaân meán,
1. Trong ngaøy ñaàu tieân cuûa Naêm Môùi, Toâi vui möøng gôûi lôøi caàu chuùc chaân thaønh ñeán taát caû moïi ngöôøi: Bình an cho anh chò em. Phuïng vuï ngaøy muøng 1 thaùng Gieâng cöû haønh leã Troïng Kính Ñöùcï Maria, Meï raát thaùnh cuûa Thieân Chuùa, vöøa laøm chöùng raèng trong tình hieàn maãu Meï Thieân Chuùa cuûa Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh, ñöôïc maïc khaûi söï môùi meõ hoaøn toaøn, söï thaønh toaøn cuûa moïi nieàm hy voïng, söï baûo ñaûm cuûa moïi döï aùn canh taân ñích thöïc vaø phaùt trieån con ngöôøi.

Töø naêm 1968, ÑGH Phaoloâ VI ñaõ muoán daønh ngaøy muøng 1 thaùng Gieâng moãi naêm, ñeå suy nghó vaø caàu nguyeän cho Hoøa Bình, vöøa keøm theo nhöõng suy nghó vaø nhöõng lôøi caàu nguyeän ñoù moät söù ñieäp gôûi nhaát laø cho caùc vò quoác tröôûng vaø nhöõng vò ñaïi dieän caùc quoác gia. Toâi cuõng ñaõ tieáp tuïc saùng kieán toát ñeïp naày, vaø gôûi söù ñieäp cho ngaøy quoác teá Hoøa Bình. Vaø naêm nay, laø naêm thöù 20, vaø söù ñieäp cuûa toâi coù chuû ñeà laø: Töø söï coâng baèng cuûa moãi ngöôøi phaùt sinh Hoøa Bình cho taát caû. Toâi ñaõ choïn chuû ñeà naày, bôûi vì Naêm 1998 laø naêm kyû nieäm 50 naêm coâng boá Tuyeân Ngoân Phoå Quaùt Nhaân Quyeàn. Tuyeân ngoân naày baét ñaàu baèng nhöõng lôøi quaû quyeát ñaùng ghi nhôù nhö sau: Vieäc nhìn nhaän phaåm giaù coù saün nôi moãi thaønh phaàn cuûa gia ñình nhaân loaïi vaø nhìn nhaän nhöõng quyeàn lôïi cuûa hoï, nhöõng quyeàn lôïi baèng nhau vaø khoâng theå bò xuùc phaïm, (vieäc nhìn nhaän ñoù) laø neàn taûng cuûa töï do, coâng baèng vaø hoøa bình trong theá giôùi (HC).

2. Thöû hoûi naêm 2000 coù theå cho thaáy tieán boä coù yù nghóa trong vieäc xaây döïng hoøa bình hay khoâng? Ñaây laø lôøi caàu chuùc cuûa taát caû moïi ngöôøi. Nhöng ngoû haàu ñieàu naày coù theå xaûy ra ñöôïc, thì ñieàu caàn thieát laø moïi nguôøi phaûi daàn thaân phuïc vuï cho coâng baèng, trong vieäc toân troïng nhöõng nhaân quyeàn vaø trong vieäc chu toaøn nhöõng boån phaän töông xöùng.

Dieãn tieán toaøn caàu hoùa ñang xaûy ra trong theá giôùi, caàn ñöôïc ñònh höôùng theo yù nghóa cuûa söï coâng baèng vaø cuûa tình lieân ñôùi, ñeå traùnh sao cho söï toaøn caàu hoùa naày, trong thöïc teá, hay ít ra trong yù ñònh, khoâng loaïi ra beân leà nhöõng caù nhaân, nhöõng nhoùm ngöôøi vaø caùc daân toäc. Ngöôøi ta phaûi chaêm soùc cho "ñaïi gia ñình caùc daân toäc", maø toâi ñaõ noùi ñeán trong baøi phaùt bieåu taïi phieân hoïp khoaùng ñaïi Lieân Hieäp Quoác ngaøy 5 thaùng 10 naêm 1995. Moät böôùc tieán tích cöïc trong chieàu höôùng naày laø söï daán thaân giaûm bôùt nôï nöôùc ngoaøi moät caùch coù traät töï nôi nhöõng quoác gia ngheøo nhaát. Ngoaøi ra, trong moãi quoác gia, caàn phaûi coå voõ neàn Vaên Hoùa cuûa Luaät Phaùp vaø vieäc quaûn trò toát vaø ngöôøi ta caàn chieán ñaáu choáng naïn tham nhuõng. Ñaïi Naêm Thaùnh maø chuùng ta ñang tieán veà, laø lôøi keâu goïi maïnh meõ cho caùc ngöôøi Kitoâ soáng tinh thaàn chia seû, vaø soáng neáp soáng ñôn sô nhö laø ñieàu kieän ñeå phaân phoái moãi ngaøy moät coâng baèng hôn nhöõng hoa traùi cuûa taïo vaät.

Anh chò em raát thaân meán, höôùng veà naêm 2000, nhaân loaïi chuùng ta coù moät ngöôøi Meï ñaày quan taâm vaø trung thaønh: Ñoù laø Meï Maria, Meï cuûa Thieân Chuùa, cuûa Ñaáng ñaõ muoán chia seû thaân phaän con ngöôøi, ñeå chæ cho con ngöôùi con ñöôøng coâng baèng. Ngaøy hoâm nay, vaøo khôûi ñaàu cuûa naêm môùi, xin Meï Maria chæ cho taát caû bieát Chuùa Gieâsu vaø laëp laïi raèng: Ñaây laø con ñöôøng hoøa bình. Haõy laøm ñieàu Ngaøi truyeàn. Öôùc chi moãi ngöôøi thöïc hieän coâng baèng, vaø hoøa bình cho taát caû seõ phaùt sinh. Laïy Meï Maria, Meï Thieân Chuùa, göông soi cuûa söï coâng baèng vaø nöõ vöông hoøa bình, xin caàu nguyeän cho chuùng con.

Sau nhöõng lôøi treân, ÑTC ñoïc kinh truyeàn tin vôùi moïi tín höõu hieän dieän.

Sau lôøi kinh vaø pheùp laønh ñaëc bieät ñaàu naêm, ÑTC caàu chuùc Naêm Môùi baèng nhieàu thöù tieáng, Anh, Phaùp, Ñöùc.


Back to Radio Veritas Home Page