Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Thöù Tö Leã Tro 1985

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Suy Tö cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II nhaân ngaøy thöù Tö Leã Tro, baét ñaàu Muøa Chay.

Haèng naêm, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo baét ñaàu Muøa Chay vôùi ngaøy thöù Tö Leã Tro. Ñoaïn saùch cuûa Tieân Tri Joel noùi veà vieäc aên naên saùm hoái ñöôïc Giaùo Hoäi nhaéc laïi cho moïi tín höõu. Ñoù laø: Haõy xeù taâm hoàn chôù ñöøng xeù aùo. Vieäc aên naên trôû laïi noäi taâm laø ñieàu quan troïng hôn, vaø phaûi laø linh hoàn cho moïi vieäc laøm toát beân ngoaøi. Sau ñaây, nhaân dòp Thöù Tö Leã Tro, baét ñaàu Muøa Chay 1998, chuùng toâi kính môùi quyù vò vaø caùc baïn cuøng chia seõ vaøi suy tö cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II veà lôøi keâu goïi cuûa Tieân Tri Joel: Haõy xeù taâm hoàn, chôù ñöùng xeù aùo (Joel 2,13). Ñaây laø nhöõng suy tö ñaõ ñöôïc ÑTC chia seõ trong dòp Leã Tro, ñaàu Muøa Chay naêm 1985. Tuy ñaõ ñöôïc noùi leân caùch ñaây 13 naêm, nhöng nhöõng doøng suy tö naày vaãn coøn giaù trò thôøi söï cho moïi tín höõu trong Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ngaøy nay, vaøo luùc saép keát thuùc Ngaøn Naêm Thöù Hai, böôùc sang Ngaøn Naêm Thöù Ba. Sau ñaây laø nhöõng suy tö cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II:

Haõy xeù taâm hoàn chôù ñöùng xeù aùo (Joel 2,13). Giaùo Hoäi duøng nhöõng lôøi cuûa Tieân Tri Joel ñeå coâng boá ñieåm khôûi ñaàu cuûa Muøa Chay. Ñaõ coù moät thôøi lôøi môøi goïi aên chay caàn ñöôïc ñi keøm vôùi lôøi caûnh tænh: ñöøng xeù aùo maëc beân ngoaøi, nhöng haõy xeù taâm hoàn beân trong. Ñoù laø vaøo thôøi cuûa tieân tri Gio-el. Vaøo sau ñoù, vaøo thôøi cuûa Chuùa Gieâsu thaønh Nazareth cuõng gioáng nhö vaäy. Chuùa ñaõ caûnh tænh: Anh em haõy coi chöøng ñöøng laøm ñieàu toát moät caùch phoâ tröông tröôùc maét ngöôøi ñôøi, ñeå ñöôïc hoï khen thöôûng ngöôõng moä. Vaäy, khi anh em laøm vieäc boá thí, thì ñöøng thoåi keøn baùo hieäu, nhö nhöõng ngöôøi giaû hình thöôøng laøm. Khi anh em caàu nguyeän, thì cuõng ñöøng ñöùng nôi goùc quaûng tröôøng, coát yù cho moïi ngöôøi nhìn thaáy. Khi anh em aên chay, thì cuõng ñöøng coù veõ maët uû ruû öu saàu, ñeå cho moïi nguôøi thaáy laø mình aên chay (x. Mt 6, 1.2.5.16).

Khi coâng boá Muøa Chay baét ñaàu, Giaùo Hoäi cuõng ñaõ leân tieáng caûnh tænh caùc tín höõu haõy traùnh vieäc phoâ tröông khoe khoang, ñöøng coù thaùi ñoä giaû hình trong vieäc aên chay, caàu nguyeän vaø boá thí. Ngaøy hoâm nay, xem ra nhö khoâng coøn nguy hieåm naày nöõa, khoâng coøn caàn phaûi caûnh tænh veà thaùi ñoä soáng giaû hình naày nöõa. Nguy hieåm naèm ôû choå khaùc: ñoù laø lôøi coâng boá Muøa Chay ñaõ trôû thaønh cho nhieàu nguôøi nhö laø "tieáng keâu trong sa maïc" maø thoâi.

Ñoù laø nhöõng suy tö cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II luùc baét ñaàu Muøa Chay naêm 1985 (cf. O.R. 22/2/1985). Vaø caâu keát thuùc noùi leân moät nieàm ñau ñôùn chua cay, vì nhieàu ngöôøi ngaøy nay khoâng coøn maøng chi ñeán Muøa Chay nöõa; tinh thaàn traàn tuïc hoùa ñaõ laøm cho nhieàu ngöôøi queân maát, hoaëc soáng lô laø vôùi vieäc caàu nguyeän, aên chay, boá thí, soáng thöïc thi baùc aùi vaø lieân ñôùi vôùi anh chò em. Chính vì theá maø ÑTC noùi laø: Ngaøy nay, nguy hieåm khoâng coøn naèm ôû thaùi ñoä soáng giaû hình, bôûi vì khi noùi ñeán söï giaû hình, thì ngöôøi ta giaû thieát coøn coù nhöõng tieâu chuaån ñaïo ñöùc, ñeå bieát theá naøo laø giaû hình; Nguy hieåm naèm ôû choå khaùc, heä taïi ôû thaùi ñoä laûnh ñaïm toân giaùo, hay boû maát toân giaùo, vaø luùc ñoù, "lôøi coâng boá Muøa Chay" trôû thaønh nhö laø "tieáng keâu trong sa maïc" cho nhieàu nguôøi, nghóa laø, khoâng coøn ñöôïc nhieàu ngöôøi laéng nghe nöõa. Ñoù laø nhöõng lôøi caûnh tænh thaät nghieâm troïng cho moïi thaønh phaàn Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, vaøo luùc baét ñaàu Muøa Chay naêm 1998.


Back to Radio Veritas Asia Home Page