ÑTC ñeà cao
hình aûnh cuûa Ñöùc Sylvestre II
nhaân dòp möøng kyû nieäm moät ngaøn naêm
ngaøi ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC ñeà cao hình aûnh cuûa Ñöùc Sylvestre II nhaân dòp möøng kyû nieäm moät ngaøn naêm ngaøi ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng.

Vatican - 12.04.99 - Trong thö göûi cho Ñöùc Cha Reneù Seùjourneù, Giaùm Muïc giaùo phaän Saint-Flour, nhaân dòp möøng kyû nieäm moät ngaøn naêm Ñöùc Gerbert, ngöôøi Phaùp ñaàu tieân ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng vôùi teân hieäu Sylvestre ñeä nhò, ÑTC ñeà cao hình aûnh Vò Tieàn Nhieäm cuûa ngaøi vaø hieäp thoâng trong lôøi caàu nguyeän vôùi giaùo phaän Saint-Flour, caùch rieâng vôùi thaønh phoá Aurillac, nôi coù Ñan Vieän Bieån Ñöùc, do Thaùnh Geùrard saùng laäp. Ñan Vieän naøy ñaõ tieáp ñoùn Linh Muïc treû trung Gerbert vaø coù coâng huaán luyeän thaønh moät vó nhaân trong lòch söû Giaùo Hoäi.

Böùc thö ñöôïc kyù ngaøy moàng 7.04.1999 vaø ñöôïc coâng boá thöù Hai 12.04.99, trong ñoù ÑTC vieát: Tröôùc theàm cuûa Ngaøn Naêm thöù ba, trong luùc chieán tranh vaø baïo haønh tieáp dieãn, caùc tín höõu Kitoâ chia reõ nhau, hình aûnh cuûa Ñöùc Gerbert D’Aurillac, ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng caùch ñaây moät ngaøn naêm, vôùi teân hieäu laø Sylvestre II, môøi goïi chuùng ta ñöøng bao giôø meät moõi tìm kieám bình vaø hieäp nhaát, qua cuoäc ñoái thoaïi, lo laéng ñeán chaân lyù vaø tha thöù".

Ñöùc Sylvestre II ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng ngaøy 2.04.999 vaø quaûn trò Giaùo Hoäi ñeán naêm 1003. Nhö vaäy ngaøi keát thuùc theá kyû thöù 10 vaø böôùc sang theá kyû 11 cuûa Ngaøn Naêm thöù hai, cuõng nhö Ñöùc Karol Wojtyla keát thuùc theá kyû 20 vaø böôùc sang theá kyû 21 cuûa Ngaøn Naêm thöù ba Kyû Nguyeân Kitoâ.

Caùc leã möøng kyû nieäm bieán coá lòch söû quan troïng naøy do Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard, Ñaëc söù cuûa ÑTC, chuû toïa vaø ñöôïc keát thuùc troïng theå hoâm Chuùa Nhaät 11.04.99 vöøa qua taïi chính Aurillac, sinh quaùn cuûa Ñöùc Sylvestre II.

Trong Söù Ñieäp, ÑTC nhaéc laïi Vò Tieàn Nhieäm cuûa ngaøi nhö "moät nhaø nhaân baûn khoân ngoan vaø trieát gia loãi laïc, ngöôøi coã voõ nhieät thaønh neàn vaên hoùa, ngöôøi ñaõ bieát ñaët taát caû trí thoâng minh cuûa mình ñeå phuïc vuï Giaùo Hoäi vaø nhaân loaïi trong thôøi ñaïi cuûa ngaøi". Caû tröôùc khi ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng, nhieàu Vua Chuùa vaø caùc Vò Giaùo Hoaøng cuõng caàn ñeán nhöõng lôøi khoân ngoan cuûa ngaøi. Khi leân ngoài Toøa Thaùnh Pheâroâ, Ñöùc Sylvestre II laø moät ngöôøi cuûa hieäp nhaát vaø cuûa hoøa bình, ñaày nhieät thaønh toâng ñoà vaø tinh thaàn truyeàn giaùo, vaø coå voõ vieäc thieát laäp Giaùo Hoäi taïi Hungari vaø Ba Lan.

ÑTC vieát theâm: Ngaøy nay caùc vaán ñeà dó nhieân khaùc vôùi caùc vaán ñeà maø Ñöùc Sylvestre II phaûi ñoái phoù trong thôøi ñaïi cuûa ngaøi, nhöng caùch xöû söï thoâng minh vaø ñaïo ñöùc cuûa ngaøi laø moät lôøi keâu goïi cho caùc vò chuû chaên vaø caùc tín höõu cuûa thôøi nay "ñi tìm kieám chaân lyù, tìm kieám söùc maïnh thieâng lieâng trong caàu nguyeän, lo laéng tìm kieám con ñöôøng luaân lyù, ñaïo ñöùc vaø chuù troïng ñeán vieäc phuïc vuï con ngöôøi. Öôùc gì caùc vò chuû chaên cuõng nhö caùc tín höõu coù moät öôùc muoán haêng say nhö ngaøi, khoâng phaûi ñeå phoâ tröông tröôùc maét ngöôøi ñôøi, nhöng ñeå neâu göông vaø trôû neân maãu möïc minh chöùng Chuùa Kitoâ, nguoàn haïnh phuùc thaät. Söï lo laéng veà hieäp nhaát vaø hoøa hôïp giöõa caùc daân toäc phaûi luoân luoân höôùng daãn hoaït ñoäng cuûa Giaùo Hoäi vaø caùc vò traùch nhieäm veà ñôøi soáng xaõ hoäi.

ÑTC keát thuùc: Hoøa Bình, trong caùc laõnh vöïc khaùc nhau, coù theå thöïc hieän ñöôïc, neáu con ngöôøi bieát höôùng veà giaùo huaán Phuùc AÂm, veà caùc giaù trò caên baûn cuûa con ngöôøi vaø luaân lyù trong söï toân troïng moãi moät con ngöôøi. Öôùc gì hình aûnh cuûa Ñöùc Sylvestre II, vò Giaùo Hoaøng ñaàu tieân ngöôøi Phaùp, höôùng daãn chuùng ta trong phuïc vuï Giaùo Hoäi, phuïc vuï anh chò em chuùng ta, cho vinh danh Chuùa vaø cho vieäc cöùu roãi theá gian.


Back to Radio Veritas Asia Home Page