Liban: trung taâm cuûa nhieàu cuoäc gaëp gôõ
Coâng Giaùo quoác teá quan troïng
trong naêm 1999

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

THÔØI SÖÏ: Liban: trung taâm cuûa nhieàu cuoäc gaëp gôõ Coâng Giaùo quoác teá quan troïng trong naêm 1999.

Trong hai ngaøy moàng 10 vaø 11, thaùng 5 naêm 1997, ÑTC Gioan Phaoloâ II vieáng thaêm Liban sau nhieàu naêm chieán tranh. Tröôùc chuyeán vieáng thaêm, vaø ñeå haøn gaén nhöõng veát thöông, nhöõng chia reõ, do chieán tranh gaây neân, ÑTC cho trieäu taäp Khoùa hoïp ñaëc bieät Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Liban. Vì theá chuyeán vieáng thaêm Liban sau ñoù cuõng nhaèm theâm muïc tieâu coâng boá nhöõng thaønh quaû cuûa Khoaù Hoïp. Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Liban vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC, ñoù laø hai bieán coá aân phuùc, khoâng nhöõng cho Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi ñaây, maø coøn cho caû Quoác Gia Liban nöõa. Töø ngaøy ñoù ñeán nay, Liban töông ñoái ñöôïc soáng trong an bình, daàn daàn trôû laïi ñôøi soáng bình thöôøng, tröø mieàn nam, giaùp giôùi giôùi Israel coøn bò phaùo kích hoaëc oanh taïc. Chính quyeàn vaø Giaùo Hoäi ñang cuøng nhau noã löïc ñeå taùi thieát Ñaát Nöôùc. Nhieàu laàn ÑTC tuyeân boá: Liban khoâng phaûi chæ laø quoác gia, coøn hôn nöõa, Liban laø moät söù ñieäp cho mieàn Trung Ñoâng vaø cho caû theá giôùi, söù ñieäp cuûa vaên minh, söù ñieäp cuûa gaëp gôõ, cuûa ñoái thoaïi, cuûa vaên hoùa; Liban laø moät ñaát nöôùc cuûa ñoùn tieáp, cuûa tình thaân maät, cuûa tính hieáu khaùch, cuûa loøng khoan dung. Tieác thay Liban cuõng laø ñaát cuûa khoùi löûa, cuûa chieán tranh, vì taát caû chuùng ta ñeàu bieát Liban ñaõ ñau khoå bieát bao vaø hieän nay ngöôøi daân Liban vaãn coøn ñau khoå vì haäu quaû tai haïi cuûa chieán tranh. ÑTC coøn xem Liban nhö laø "Thaùnh Ñòa", nôi Chuùa Gieâsu ñaõ ñeán rao giaûng Tin Möøng vaø laøm pheùp laï; hai ñòa ñieåm ñöôïc nhaéc ñeán trong caùc Phuùc AÂm Nhaát Laõm laø Tyroâ vaø Sidon, ñeàu naèm trong laõnh thoå Liban ngaøy nay. Liban ñaõ ñöôïc nhaéc ñeán nhieàu laàn trong Thaùnh Kinh. Liban ñaõ cung caáp nhöõng loaïi goã quí ñeå Vua Salomon xaây caát Ñeàn Thôø Gieârusalem (x. 1V 5, 20-24; 2 V 19, 23). Caùc Ngoân Söù loan baùo Chuùa Cöùu Theá seõ coù söï vinh quang vaø huy hoaøng cuûa Liban, (x. Is. 35, 2).

Trong naêm 1999, coù nhieàu cuoäc gaëp gôõ Coâng Giaùo quoác teá quan troïng taïi Liban. Sau Ñaïi Hoäi cuûa: Lieân Hieäp Coâng Giaùo quoác teá veà baùo chí (UCIP, Union Catholique Internationale de la presse), trong nhöõng ngaøy naøy, ÑTC ñaõ choïn Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï ôû Harissa, khoâng xa thuû ñoâ Beyrouth cuûa Liban, ñeå cöû haønh Ngaøy Quoác Teá Beänh Nhaân laàn thöù baûy, ñaõ ñöôïc khai maïc hoâm moàng 8 vöøa qua, do Ñöùc Toång Giaùm Muïc Javier Lozano Barragan, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà muïc vuï Y Teá, ñaëc söù cuûa ÑTC vaø ñöôïc beá maïc vaøo ngaøy 11 thaùng 2 , Leã Ñöùc Meï hieän ra taïi Loä Ñöùc, do Ñöùc Hoàng Y Fiorenzo Angelini, cöïu chuû tòch Hoäi Ñoàng Y Teá, cuõng laø ñaëc söù cuûa ÑTC cho bieán coá beá maïc.

ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ giaûi thích veà vieäc löïa choïn Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Harissa, laøm nôi toå chöùc Ngaøy Quoác Teá Beänh Nhaân, nhö sau: "Ngaøy nay coù xöù sôû naøo coù theå töôïng tröng caùch toát ñeïp hôn cho söï hieäp nhaát caùc tín höõu Kitoâ vaø cho cuoäc gaëp gôõ giöõa con ngöôøi vôùi nhau trong söï hieäp thoâng tình yeâu, nhö ñaát nöôùc Liban?". ÑTC ñaõ ñeà cao vai troø cuûa Liban trong vieäc xaây döïng töông lai cuûa cuoäc chung soáng vaø coäng taùc giöõa caùc daân toäc taïi Trung Ñoâng, sau nhöõng taøn phaù, chia reõ cuûa chieán tranh.

Cuoäc gaëp gôõ quoác teá quan troïng khaùc ñöôïc aán ñònh töø ngaøy muøng 9 ñeán 22 thaùng 5/1999 tôùi ñaây laø: Ñaïi hoäi Coâng Giaùo Trung Ñoâng laàn thöù nhaát. Tham döï cuoäc gaëp gôõ naøy coù 7 bò giaùo chuû, vaø taát caû caùc giaùm muïc trong mieàn; ngoaøi ra coøn coù ñaïi bieåu cuûa caùc Nöôùc coù ngöôøi di cö, cuûa Thoå Nhó Kyø, Iran vaø Baéc Phi.

Ñaïi hoäi seõ baøn thaûo veà nhöõng ñeà taøi sau ñaây: (1) Moái quan heä giöõa caùc coäng ñoàng toân giaùo khaùc nhau - (2) loøng trung thaønh vôùi gia taøi lòch söû vaø toân giaùo - (3) vieäc tham döï vaøo truyeàn thoáng cuûa caùc Giaùo Hoäi khaùc - (4) söï coäng taùc muïc vuï - (5) söï coäng taùc cuûa caùc Giaùo Hoäi haûi ngoaïi vôùi caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông - (6) moái quan heä vôùi caùc Giaùo Hoäi Chính Thoáng vaø caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh.

Ngoaøi ra, caùc vaán ñeà sau ñaây cuõng seõ ñöôïc thaûo luaän: (1) vieäc ñoái thoaïi vôùi caùc tín höõu Hoài Giaùo vaø Do Thaùi Giaùo - (2) vieäc caùc ngöôøi Kitoâ rôøi boû ñaát nöôùc cuûa mình di daân ra nöôùc ngoaøi; - (3) vaán ñeà Thaønh thaùnh Gieârusalem - (4) caùc quyeàn con ngöôøi vaø vai troø ngöôøi phuï nöõ.

Tham döï Ñaïi Hoäi, veà phía Toøa Thaùnh, coù caùc phaùi ñoaøn cuûa Boä caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông - cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà ñoái thoaïi lieân toân - cuûa Vaên Phoøng Trung Öông Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi - vaø cuûa UÛy Ban Trung Öông chuaån bò Naêm Thaùnh 2000. Trong buoåi khai maïc vaø beá maïc, caùc ñaïi dieän cuûa caùc nhoùm Hoài Giaùo khaùc nhau cuõng seõ ñöôïc môøi tham döï.

Trong chuyeán vieáng thaêm vöøa qua taïi Liban, Ñöùc Cha Angelo Scola, Vieän Tröôûng Ñaïi Hoïc Giaùo Hoaøng Lateranoâ ôû Roma, ñaõ tuyeân boá nhö sau: Thuû Ñoâ Beyrouth seõ coù moät phaân Khoa veà Giaùo Luaät daønh cho mieàn Trung Ñoâng. Lyù do cuûa vieäc löïa choïn Liban cho Phaân Khoa naøy - theo Ñöùc Cha Scola giaûi thích - laø vì Liban laø göông maãu cuûa vieäc ñoái thoaïi giöõa caùc neàn vaên hoùa vaø caùc toân giaùo khaùc nhau vaø Liban laø daáu hieäu tuyeät haûo cho töông lai cuûa Giaùo Hoäi trong theá giôùi AÛ Raäp. Ñöùc Giaùm Muïc Vieän Tröôûng cho bieát: Phaân Khoa naøy seõ lieân keát vôùi Ñaïi Hoïc Lateranoâ ôû Roma vaø seõ ñöôïc xaây caát treân khu ñaát cuûa Vieän Cao Hoïc "Ñöùc Khoân Ngoan" (La Sagesse), thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa Toång Giaùo Phaän Coâng Giaùo Maronite ôû Beyrouth.

Taïi Thuû Ñoâ Beyrouth, vieäc thieát laäp Vieän Muïc Vuï chuyeân veà Giaùo Lyù Xaõ Hoäi cuûa Giaùo Hoäi cuõng ñaõ ñöôïc döï tính. Ngoaøi ra, Ñöùc Cha Scola cuõng thaûo luaän vôùi Ñöùc Cha Bechara Rai, Giaùm Muïc Maronite giaùo phaän Biblos, veà vieäc thaønh laäp moät chi nhaùnh cuûa Hoïc Vieän Gioan Phaoloâ II ôû Roma, thuoäc Ñaïi Hoïc Lateranoâ, ñeå huaán luyeän caùc sinh vieân muoán coù baèng tieán só veà "caùc Khoa Hoïc veà Gia Ñình".

Töông lai toát ñeïp cuûa Liban seõ aûnh höôûng lôùn lao ñeán mieàn Trung Ñoâng, töø nhieàu naêm vaãn phaûi soáng trong chieán tranh giöõa Khoái AÛ Raïp vaø Do Thaùi. Liban seõ coù theå laø göông maãu cuûa vieäc chung soáng hoøa bình giöõa caùc toân giaùo, caùc chuûng toäc vaø caùc neàn vaên hoùa khaùc nhau taïi Trung Ñoâng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page