ÑTC Gioan Phaoloâ II
laø moät trong 10 vò Giaùo Hoaøng
cai trò laâu nhaát

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC Gioan Phaoloâ II laø moät trong 10 vò Giaùo Hoaøng cai trò laâu nhaát.

Tin Vatican (CNS 5 April 99): Baét ñaàu thaùng 4/1999 naày, ÑTC Gioan Phaoloâ II trôû thaønh moät trong soá 10 vò Giaùo Hoaøng cai trò laâu nhaát trong lòch söû Giaùo Hoäi, trong voøng 20 naêm vaø 5 thaùng.

Töø thaùnh Pheâroâ Toâng Ñoà, cho ñeán nay, giaùo hoäi Coâng Giaùo coù 264 vò Giaùo Hoaøng; vaø vò Giaùo Hoaøng ñaõ cai trò Giaùo Hoäi laâu nhaát laø Ñöùc Pioâ IX, vôùi trieàu Giaùo Hoaøng keùo daøi trong voøng 31 naêm, töø naêm 1846 cho ñeán naêm 1878. Ñöùc Leâoâ XIII, laø vò cai trò laâu ñôøi vaøo haøng thöù hai, trong voøng 25 naêm.

Neáu coøn soáng cho ñeán cuoái naêm 1999, thì Ñöùc Gioan Phaoloâ II seõ laø ngöôøi thöù 7, trong danh saùch 10 vò Giaùo Hoaøng cai trò laâu nhaát trong Giaùo Hoäi.

Trong danh saùch 10 vò Giaùo Hoaøng naày, caùc söû gia khoâng keå ra trieàu ñaïi cuûa thaùnh Toâng Ñoà Pheâroâ, vì khoâng theå bieát ñöôïc chính xaùc thaùnh nhaân ñaõ laøm Giaùo Hoaøng trong thôøi gian bao laâu. Theo truyeàn thoáng keå laïi, thì thaùnh Pheâroâ ñaõ höôùng daãn Giaùo Hoäi trong voøng 34 naêm.

Vò Giaùo Hoaøng cai trò ngaén nhaát, laø Ñöùc Urbanoâ VII; Ngaøi qua ñôøi vì beänh soát reùt, chæ môùi 12 ngaøy sau khi ñöôïc choïn leân keá vò thaùnh Pheâroâ.

Ñöôïc bieát, Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ ñöôïc choïn leân keá vò thaùnh Pheâroâ, vaøo thaùng 10 naêm 1978, luùc ñoù môùi 58 tuoåi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page