Vai troø cuûa toân giaùo
taïi Ñoâng AÂu

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vai troø cuûa toân giaùo taïi Ñoâng AÂu.

Berlin [Zenit 1/03/99] - Chuû nghóa duy vaät voâ thaàn ñaõ taùc haïi naëng neà ñoái vôùi toân giaùo taïi caùc nöôùc cöïu coïng saûn Ñoâng AÂu.

Trong 40 naêm, cheá ñoä coïng saûn ñaõ taän löïc ñeå tieâu dieät toân giaùo khoûi Ñoâng AÂu: caùc nhaø thôø bò ñoùng cöûa, giaùo daân bò coâng khai kyø thò vaø baùch haïi, caám ngaët moïi thoâng tin vaø giaùo duïc veà toân giaùo. Ngaøy nay, 10 naêm sau khi böùc maøn saét suïp ñoã, böùc tranh toaøn caûnh cuûa toân giaùo taïi caùc nöôùc chö haàu cuûa Lieân Xoâ vaãn coøn khoù khaên vaø phöùc taïp.

Môùi ñaây, moät thaàn hoïc gia thuoäc ñaïi hoïc Vienne, AÙo Quoác vaø moät chuyeân gia veà toân giaùo nguôøi Hungari, ñaõ cho coâng boá keát quaû cuûa moät cuoäc nghieân cöùu vôùi töïa ñeà "Thieân Chuùa sau chuû nghóa coïng saûn: toân giaùo taïi caùc nöôùc ñang bieán chuyeån taïi Trung vaø Ñoâng AÂu".

Keát quaû cuoäc nghieân cöùu cho thaáy nhö sau: 72 phaàn traêm ngöôøi daân taïi cöïu Coïng Hoøa Lieân Bang Ñöùc tuyeân boá khoâng thuoäc baát cöù toân giaùo naøo. Tyû leä naøy leân ñeán 73 phaàn traêm taïi Coïng Hoøa Tieäp vaø 68 phaàn traêm taïi Ukraine. Tuy nhieân, trong nhöõng nöôùc khaùc, ña soá daân chuùng vaãn coøn tuyeân boá coù nieàm tin toân giaùo. Ñoù laø tröôøng hôïp caùc nöôùc Rumani, Ba Lan, Croatia, Lituani vaø Slovenia. Rieâng taïi Hungary soá nguôøi coù nieàm tin toân giaùo laø 57 phaàn traêm vaø voâ thaàn laø 40 phaàn traêm.

Nhìn chung, khoaûng duôùi 10 phaàn traêm nhöõng nguôøi thuoäc löùa tuoåi töø 18 ñeán 30 noùi raèng cha meï cuûa hoï khoâng thuoäc Giaùo Hoäi naøo.

Caùi nhìn veà Giaùo Hoäi cuõng khaùc nhau tuøy moãi nöôùc. Ña soá nguôøi daân taïi Rumani, Lituani, Ukraine, Tieäp tin raèng toân giaùo coù theå mang laïi söï cöùu roãi vaø haïnh phuùc cho con nguôøi. Ñoái laïi taïi Cöïu Ñoâng Ñöùc, caùc Giaùo Hoäi bò xem nhö moät moái ñe doïa khoâng coù söùc mang laïi moät giaûi ñaùp naøo.

Hieän nay, trong taát caû caùc nöôùc Ñoâng AÂu, tin hay khoâng tin, ña phaàn ñeàu muoán ñöôïc laõnh nhaän caùc bí tích röûa toäi, hoân phoái vaø ñöôïc toáng taùng theo nghi thöùc toân giaùo.

Cuoäc nghieân cöùu cuõng cho thaáy raèng nhöõng khoù khaên veà kinh teá xaõ hoäi ñaõ haï giaûm söï phaán khôûi maø söï suïp ñoã cuûa chuû nghóa coïng saûn ñaõ mang laïi. Tuy nhieân, taïi moät soá nöôùc nhö Ba Lan, Rumani vaø Lituani, coù nhöõng daáu hieäu roõ reät cho thaáy giôùi treû ngaøy caøng quan taâm ñeán toân giaùo. Vaø laàn ñaàu tieân, taïi Cöïu Ñoâng Ñöùc vaø Ukraine, con soá tín höõu ñaõ gia taêng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page