Ñöùc Toång Giaùm Muïc Denver, Hoa Kyø
leân aùn neàn vaên hoùa baïo ñoäng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Denver, Hoa Kyø, leân aùn neàn vaên hoùa baïo ñoäng.

Denver [Zenit 20/04/99] - Trong laù thö chia buoàn gôûi ñeán gia ñình caùc naïn nhaân cuûa vuï baén gieát taïi moät tröôøng trung hoïc ôû thaønh phoá Littleton, Colorado, khieán cho 15 hoïc sinh bò thieät maïng vaø nhieàu nguôøi khaùc bò thöông, Ñöùc Cha Charles Chaput, Toång Giaùm Muïc Denver, ñaõ leân aùn "neàn vaên hoùa baïo ñoäng" taïi Hoa Kyø.

Trích daãn laù thö muïc vuï coù töïa ñeà "ñöông ñaàu vôùi moät neàn vaên hoùa baïo ñoäng", ñöôïc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø coâng boá hoài thaùng 11 naêm 1994, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Denver noùi raèng "lieàu thuoác toát nhöùt ñeå choáng laïi baïo ñoäng laø hy voïng".

Trong laù thö muïc vuï noùi treân, caùc Ñöùc Giaùm Muïc Hoa Kyø ñaõ phaân taùch nhöõng nguyeân nhaân vaø haäu quaû cuûa ñieàu maø caùc ngaøi goïi laø "moät neàn vaên hoùa baïo ñoäng". Caùc ngaøi vieát nhö sau: "Baïo ñoäng trong neàn vaên hoùa cuûa chuùng ta ñöôïc nuoâi döôõng baèng nhieàu söùc maïnh. Ñoù laø söï tan raû cuûa ñôøi soáng gia ñình, aûnh höôûng cuûa caùc phöông tieän truyeàn thoâng, söï laïm duïng ngaøy caøng gia taêng, vieäc naém giöõ trong tay nhieàu vuõ khí vaø söï gia taêng cuûa caùc baêng ñaûng vaø baïo ñoäng nôi giôùi treû".

Caùch naøy hay caùch khaùc, nhöõng yeáu toá treân ñaây ñaõ goùp phaàn trong moät loaït nhöõng bieán coá ñaõ gaây thieät maïng cho caùc naïn nhaân voâ toäi trong caùc tröôøng hoïc taïi Myõ trong nhöõng naêm vöøa qua.

Taøi lieäu cuûa caùc Ñöùc Giaùm Muïc Hoa Kyø khaúng ñònh raèng chính söï baïo ñoäng ñöôïc ca ngôïi trong truyeàn thoâng, aâm nhaïc vaø caùc troø chôi ñieän töû ñang ñaàu ñoäc treû em. Caùc ngaøi vieát: "moät xaõ hoäi tieâu dieät treû em, boû rôi ngöôøi giaø vaø döïa vaøo söï baùo thuø, seõ khoâng ñöùng vöõng tröôùc nhöõng traéc nghieäm neàn taûng veà ñaïo ñöùc. Baïo ñoäng khoâng phaûi laø giaûi phaùp. Noù laø daáu hieäu roõ raøng nhöùt cuûa nhöõng thaát baïi cuûa chuùng ta. Chuùng ta ñang ñaùnh maát söï toân troïng ñoái vôùi söï soáng con ngöôøi. Laøm sao chuùng ta coù theå daïy cho giôùi treû töø boû baïo ñoäng khi chuùng ta xem baïo ñoäng nhö giaûi phaùp cho caùc vaán ñeà xaõ hoäi cuûa chuùng ta?"


Back to Radio Veritas Asia Home Page