Nhöõng con soá
veà ngaøy leã cuûa Cha Pio

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng con soá veà ngaøy leã cuûa Cha Pio.

Roma - 01.05.99 -Tröôùc ngaøy Leã Phong Chaân Phöôùc cuûa Cha Pio, Nhaät baùo Töông Lai (Avvenire), soá ra ngaøy 01.05.99, ghi laïi nhöõng con soá sau ñaây:

- 2,187 nhoùm caàu nguyeän, chính thöùc ñöôïc ghi soå, raûi raéc treân caû theá giôùi, trong soá naøy coù 370 nhoùm ngoaøi nöôùc YÙ.

- 250 giöôøng beänh taïi Nhaø Thöông do cha Pioâ thaønh laäp, mang teân laø Nhaø Naâng Ñôõ Söï Ñau Khoå (Casa del Solievo della sofferenza) ñöôïc khaùnh thaønh naêm 1956.

- 60 ngaøn beänh nhaân moãi naêm ñöôïc chöõa beänh taïi Beänh Vieän cuûa Cha Pioâ (Casa del sollievo della sofferenza).

- 4 thöù tieáng khaùc nhau cuûa taïp chí do "Casa del sollievo della sofferenza", phaùt haønh.

- 5,128 xe ca - 19 chuyeán xe löûa ñaëc bieät chôû caùc ñoaøn haønh höông ñeán Roma döï leã Phong Chaân Phöôùc, khoâng keå caùc ngöôøi ñeán baèng xe tö vaø baèng maùy baùy.

- Theo öôùc tính cuûa cô quan Doxa (thaêm doø dö luaän), thì coù 637 ngaøn ngöôøi ñeán Roma trong dòp Phong Chaân Phöôùc.

- 256 xe bus cuûa Thò Xaõ Roma ñöôïc duøng chuyeân chôû khaùch haønh höông ñeán hai Quaûng Tröôøng. Taát caû caùc xe haønh khaùch khaùc bò caám ñi vaøo nhöõng con ñöôøng chung quanh hai Quaûng Tröôøng.

- 100 xe bus daønh ñeå chôû caùc ngöôøi taøn taät töø caùc xe ca ñeán Quaûng Tröôøng.

- 17 traïm ñaäu xe daønh cho caùc xe ca, caùch xa thaønh phoá.

- 1,000 phoøng veä sinh nhoû löu ñoäng ñöôïc ñaët taïi nhieàu ñòa ñieåm chung quanh hai Quaûng Tröôøng ôû Roma.

- 300 nhaân vieân y taù thöôøng tröïc taïi hai Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ vaø Thaùnh Gioan Laterano (50 baùc só, 150 y taù vaø 100 nhaân vieân chuyeân chôû).

- 12 ñòa ñieåm caáp cöùu.

- 24 xe cöùu thöông.

- 30 maùy truyeàn hình cuûa Ñaøi Truyeàn Hình YÙ ñöôïc ñöôïïc ñaët taïi hai Quaûng Tröôøng vôùi nhieàu maøn aûnh côõ böï.

- Leã nghi phong Chaân Phöôùc ñöôïc truyeàn ñi treân heä thoáng Mondovision.

- 200 aán baûn khaùc nhau veà tieåu söû cuûa Chaân Phöôùc, khoâng keå baùo chí, phim aûnh, video...

- 20 tæ lire thu trong dòp naøy seõ ñöôïc goùp vaøo vieäc xaây caát Ñeàn Thôø daâng kính Chaân Phöôùc môùi taïi San Giovanni Rotondo. Coâng vieäc xaây caát coù theå hoaøn taát vaøo naêm 2000.


Back to Radio Veritas Asia Home Page