Chuû tòch Palestine
vieáng thaêm ÑTC taïi Castelgandolfo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chuû tòch Palestine vieáng thaêm ÑTC taïi Castelgandolfo.

Vatican - 03.09.99 - Saùng thöù Saùu 3/09/99, Tieán Só Navarro Valls, phaùt ngoân vieân vaø Giaùm Ñoác Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh loan tin: Chuùa Nhaät tôùi ñaây 05.09.99, taïi Castelgandolfo, sau buoåi ñoïc Kinh Truyeàn Tin, ÑTC seõ tieáp oâng Yasser Arafat, chuû tòch Palestine. Sau ñoù, Chuû Tòch seõ vieáng thaêm Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh. Ñaây laø laàn thöù taùm, Chuû tòch Arafat vieáng thaêm Vatican. Caùc laàn vieáng thaêm tröôùc kia laø: thaùng 6 naêm 1998; thaùng 12 naêm 1996; thaùng 9 naêm 1995 taïi Castekgandolfo; thaùng Tö naêm 1992; thaùng 12 naêm 1988; thaùng 9 naêm 1982 cuõng taïi Castelgandolfo; vaø laàn thöù baûy laø vaøo ngaøy 19.02 naêm nay (1999).


Back to Radio Veritas Asia Home Page