Caùc Giaùm Muïc Guatemala
yeâu caàu ñoái thoaïi tröïc tieáp
vôùi chính phuû

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caùc Giaùm Muïc Guatemala yeâu caàu ñoái thoaïi tröïc tieáp vôùi chính phuû.

(CWN 12/05/98) - Guatemala (TP Guatemala) - Sau khi töø choái lôøi môøi tham döï vaøo uûy ban ñieàu tra vuï saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi Conedera, thöù Hai vöøa qua (11/05/98), Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Guatemala ñaõ yeâu caàu chính phuû thieát laäp moät ñöôøng giaây ñoái thoaïi tröïc tieáp giöõa chính phuû vaø Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Guatemala.

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Guatemala vöøa keát thuùc khoùa hoïp khoaùng ñaïi thöôøng nieân. Moät phaùt ngoân vieân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc giaûi thích raèng vieäc caùc Giaùm Muïc töø choái tham gia vaøo uûy ban ñieàu tra khoâng coù nghóa laø giaùo hoäi khoâng quan taâm tôùi vuï aùn, nhöng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc khuyeán khích chính phuû tieán haønh cuoäc ñieàu tra vaø tìm ra nhöõng thuû phaïm gaây neân toäi aùc ñaùng gheâ tôûm naøy.

Trong moät thoâng caùo ñöôïc coâng boá, caùc Giaùm Muïc Guatemala nghó raèng vieäc tham gia vaøo uûy ban ñieàu tra khoâng phaûi laø söù maïng cuûa giaùo hoäi. Giaùo hoäi khoâng muoán trôû thaønh moät thaåm phaùn hay laø ngöôøi xeùt xöû cung caùch hoaït ñoäng cuûa moät cô cheá daân söï. Traùi laïi, caùc Giaùm Muïc tin raèng UÛy Ban ñieàu tra caàn hoaït ñoäng ñoäc laäp vaø kieán hieäu bôûi vì ñaây laø daáu hieäu cuûa söï thaêng tieán trong neàn daân chuû.

Sau cuøng baûn thoâng caùo ghi nhaän, moái quan heä beàn vöõng maø caùc Giaùm Muïc mong ñôïi ñöôïc xaây döïng vôùi chính phuû laø caùch thöùc toát ñeïp nhöùt ñeå trao ñoåi moái quan taâm chung vaø mong ñôïi cuûa caû hai phía lieân quan tôùi vuï saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi cuõng nhö caùc vaán ñeà khaùc nöõa trong töông lai.


Back to Radio Veritas Asia Home Page