Cuba traùnh neù lôøi keâu goïi cuûa ÑTC
ñeå cho ngöôøi daân ñöôïc töï do hôn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuba traùnh neù lôøi keâu goïi cuûa ÑTC ñeå cho ngöôøi daân ñöôïc töï do hôn.

 (Reuters 2/12/99) - Cuba (Havana) - Chính phuû Cuba vöøa leân tieáng baøy toû söï quí troïng ñoái vôùi quan heä toát cuûa mình vôùi giaùo hoäi Coâng Giaùo trong nöôùc cuõng nhö vôùi Toøa Thaùnh, tuy nhieân Cuba ñaõ traùnh khoâng tröïc tieáp ñaùp öùng lôøi keâu goïi cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II, ñeå cho ngöôøi daân nöôùc naøy ñöôïc töï do nhieàu hôn.

 Trong baøi dieãn vaên ñoïc tröôùc vò ñaïi dieän ngoaïi giao Cuba caïnh Toøa Thaùnh ñeán trình thö uûy nhieäm vaøo saùng hoâm thöù Naêm 2/12/1999, ÑTC Gioan Phaoloâ II noùi raèng Cuba seõ deã daøng laáy laïi uy tín vaø ñöôïc trôï giuùp veà maët taøi chaùnh neáu Cuba tieáp tuïc coå voõ theâm nhöõng khoaûng roäng cho söï töï do vaø tham döï cuûa taát caû moïi ngöôøi daân. Caùc quan saùt vieân cho raèng, ñaây laø lôøi coâng boá maïnh meõ nhaát cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II göûi tôùi caùc nhaø laõnh ñaïo chính phuû Cuba, keå töø sau chuyeán vieáng thaêm lòch söû cuûa ngaøi taïi Cuba caùch ñaây gaàn hai naêm. Khi ñöôïc hoûi veà lôøi pheâ bình môùi nhaát naøy cuûa ÑTC, oâng Alejandro Gonzales, phaùt ngoân vieân boä ngoaïi giao Cuba cho raèng caùc cô quan truyeàn thoâng ñaõ hieåu sai boái caûnh cuûa lôøi phaùt bieåu naøy cuûa ÑTC. Ngöôøi phaùt ngoân boä ngoaïi giao Cuba noùi, vò ñaïi söù Cuba caïnh Toøa Thaùnh, oâng Isidro Gomez, cho bieát, trong baøi dieãn vaên, ÑTC ñaõ ca ngôïi nhöõng thaønh quaû veà maët y teá vaø giaùo duïc taïi Cuba, cuõng nhö caùc noã löïc cuûa ngöôøi daân taïi ñaây nhaém ñöa ñaát nöôùc ra khoûi cuoäc khuûng hoaûng kinh teá hieän giôø. Vaø ngöôøi phaùt ngoân cuûa boä ngoaïi giao Cuba theâm raèng: "ÑTC ngoû yù raèng neân duy trì moái quan heä toát ñeïp hieän giôø giöõa giaùo hoäi Coâng Giaùo vaø chính phuû Cuba"

 Khi ñöôïc caùc kyù giaû nhaán maïnh tôùi lôøi pheâ bình cuï theå cuûa ÑTC veà vieäc chính phuû Cuba caàn phaûi thöïc thi töï do nhieàu hôn, thì ngöôøi phaùt ngoân traû lôøi nhö sau: "Moïi ngöôøi ñeàu bieát roõ laäp tröôøng vaø nhöõng öu tieân cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo lieân quan tôùi moïi khía caïnh cuûa ñôøi soáng vaø cuûa xaõ hoäi. Cuõng theá, hoï ñeàu bieát quan ñieåm cuûa chính phuû ñoái vôùi nhöõng vaán ñeà naøy laø nhö theá naøo. Ñieàu quan troïng laø giöõa Cuba vaø Toøa Thaùnh luoân luoân caàn coù söï thoâng caûm vaø moät quan heä xaây döïng".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page