Ngöôøi Coâng Giaùo cuøng ñinh AÁn Ñoä
ñe doïa seõ theo AÁn Giaùo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngöôøi Coâng Giaùo cuøng ñinh AÁn Ñoä ñe doïa seõ theo AÁn Giaùo.

(UCANIB2643.1026 4/05/99) - AÁn Ñoä (Vellore) - Caùc laõnh tuï ngöôøi giai caáp cuøng ñinh taïi moät giaùo xöù Coâng Giaùo ôû bang Tamil Nadu thuoäc mieàn Nam AÁn vöøa leân tieáng caûnh caùo raèng, khoaûng 3,000 ngöôøi Coâng Giaùo cuøng ñinh seõ theo AÁn Giaùo neáu giaùo hoäi khoâng baûo veä hoï khoûi söï ñaøn aùp cuûa caùc thaønh phaàn laõnh ñaïo giaùo hoäi, maø ngöôøi cuøng ñinh ñaõ gaùn vaøo giai caáp cao hôn.

Lôøi ñe doïa naøy ñöôïc ñaêng treân caùc tôø baùo lôùn ôû AÁn Ñoä vaø moät vaøi nhoùm AÁn Giaùo khuynh höõu ñaõ ñeà nghò baûo veä nhöõng ngöôøi cuøng ñinh noùi treân vaø cho hoï ñöôïc höôûng nhöõng quyeàn lôïi khaùc. Caùc tín höõu Coâng Giaùo cuøng ñinh taïi giaùo xöù Thaùnh Anne ôû Pathiavaram, thuoäc giaùo phaän Vallore, ra haïn choùt laø ngaøy 16/05/99 ñeå hoï boû ñaïo vaø theo AÁn Giaùo. Giôùi chöùc thaåm quyeàn cuûa giaùo hoäi taïi Vallore ñaõ goïi ñaây laø nhöõng lôøi ñe doïa troáng roãng. Caùc laõnh tuï ngöôøi cuøng ñinh noùi raèng hoï ñaõ meät moûi vôùi Kitoâ giaùo bôûi vì tuy giaùo hoäi rao giaûng laø seõ giaûi thoaùt hoï khoûi caûnh cuøng cöïc do söï phaân chia giai caáp, nhöng treân thöïc teá thì nhöõng gì giaùo hoäi laøm laïi ñi ngöôïc vôùi lôøi giaùo hoäi rao giaûng. Hoï than phieàn veà söï cö xöû naëng tay cuûa Ñöùc Cha Malayappan Chinnappa, Giaùm Muïc Vallore vaø caùc Tu Huynh doøng Thaùnh Taâm, ñieàu khieån tröôøng trung hoïc cuûa giaùo phaän. Ngöôøi Coâng Giaùo cuøng ñinh caùo buoäc caùc Tu Huynh cuûa Doøng Thaùnh Taâm ñaøn aùp hoï töø 25 naêm qua, vaø ñoøi caùc Tu Huynh phaûi rôøi giaùo xöù ngay laäp töùc. Cuï theå laø caùc Tu Huynh luoân coi thöôøng caùc em hoïc sinh thuoäc giai caáp cuøng ñinh, khoâng muoán giaùo duïc caùc em vì sôï raèng caùc em seõ quay laïi chaát vaán caùc Tu Huynh.

Tu Huynh Swaminathan, 66 tuoåi, Beà Treân cuûa doøng vaø laø Hieäu Tröôûng cuûa tröôøng, ñaõ baùc boû nhöõng lôøi caùo buoäc noùi treân laø voâ caên cöù, vaø caùc Tu Huynh cuõng khoâng e ngaïi ñoái vôùi nhöõng lôøi ñe doïa cuûa caùc tín höõu Coâng Giaùo trong giaùo xöù. Tu Huynh Swamninathan noùi raèng vieäc theo ñaïo AÁn Giaùo laø quyeàn cuûa ngöôøi cuøng ñinh vaø hoï coù theå theo baát cöù toân giaùo naøo hoï muoán. Veà phaàn mình, trong cuoäc phoûng vaán vôùi haõng thoâng taán UCAN ngaøy 29/04/99 vöøa qua, Ñöùc Cha Chinnappa khaúng ñònh raèng, nhöõng lôøi caùo buoäc cuûa caùc laõnh tuï cuøng ñinh laø moät chieán thuaät ñeå gaây aùp löïc caùc Tu Huynh chaáp nhaän nhöõng yeâu saùch voâ lyù cuûa hoï. Theo Ñöùc Cha Chinappa, nhöõng ngöôøi cuøng ñinh ñöa ra nhöõng caùo buoäc vaø ñe doïa treân ñaây thuoäc thaønh phaàn thöôøng gaây ra nhöõng chuyeän phieàn nhieãu trong giaùo xöù. Vôùi 86% trong soá khoaûng 130 ngaøn tín höõu Coâng Giaùo cuûa giaùo phaän thuoäc giai caáp cuøng ñinh, Ñöùc Cha Chinappa xaùc ñònh raèng taát caû caùc chöông trình cuûa Giaùo Hoäi taïi ñaây ñeàu nhaém tôùi vieäc phaùt trieån ñôøi soáng cuûa ngöôøi cuøng ñinh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page