Keát thuùc tuaàn leã tu ñöùc
cuûa caùc Linh Muïc, Nam, Nöõ Tu Só
Vieät Nam haûi ngoaïi
taïi Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Keát thuùc tuaàn leã tu ñöùc cuûa caùc Linh Muïc, Nam, Nöõ Tu Só Vieät Nam haûi ngoaïi taïi Roma.

Roma - 04.02.99 - Tuaàn leã Tu Ñöùc, daønh cho caùc Linh Muïc, Nam, Nöõ Tu Só Vieät Nam Haûi Ngoaïi, ñaõ keát thuùc saùng thöù Naêm moàng 4 thaùng 2/1999 taïi Trung taâm quoác teá Linh Hoaït Truyeàn Giaùo ôû Roma, vôùi thaùnh leã do Ñöùc OÂng Vincent Traàn Ngoïc Thuï, chuû söï vaø giaûng thuyeát.

Tuaàn leã Tu Ñöùc ñaõ ñöôïc khai maïc saùng thöù Baåy vöøa qua, ngaøy 30 thaùng 1/1999, baèng baøi thuyeát trình cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Phanxico Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Coâng Lyù vaø Hoøa Bình, veà ñeà taøi: "Ñöùc tính nhaân baûn trong ñôøi soáng Linh Muïc vaø Thaùnh Hieán".

Vaøo ngaøy Chuùa Nhaät 1/02/99 coù hai baøi thuyeát trình: moät veà Maàu Nhieäm Thieân Chuùa Cha coù töïa ñeà laø: "Trong Chuùa Kitoâ, chuùng ta laø nghóa töû cuûa Ngaøi", do Ñöùc OÂng Phanxicoâ Traàn Vaên Khaû, vieân chöùc Boä Phuïng Töï vaø Kyû Luaät Bí Tích, trình baøy; vaø moät baøi veà Maàu Nhieäm Chuùa Thaùnh Thaàn, vôùi töïa ñeà laø: "Caùc con seõ laø chöùng nhaân cuûa Thaày cho ñeán taän cuøng Traùi ñaát", do Döùc OÂng J.Esquerda Bifet, Giaùm Ñoác Trung Taâm quoác teá Linh Hoaït Truyeàn Giaùo, thuyeát trình.

Ngaøy Thöù Hai muøng 1 thaùng 2/1999, laø ngaøy haønh höông, taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Giaù Gieârusalem ôû Roma. Taïi ñaây Cha Giuse Traàn Ñöùc Anh, tröôûng Ban Vieät Ngöõ Ñaøi Vatican, giuùp suy nieäm veà "Maàu nhieäm Thaùnh Giaù, con ñöôøng cöùu roãi". Ñoaøn haønh höông vieáng thaêm nhaø thôø "Quo vadis" vaø daâng thaùnh leã taïi ñaây. Nhaø thôø "Quo vadis" coù nghóa laø Con ñi ñaâu?" naèm treân ñöôøng Appia antica, nôi maø, theo truyeàn thoáng keå laïi, Chuùa gaëp Pheâroâ ñang troán ra khoûi Thaønh Roma vaø hoûi: Con ñi ñaâu vaäy?. Luùc ñoù Pheâroâ troán khoûi Roma, vì coù cuoäc baùch haïi. Hieåu ngay lôøi Chuùa hoûi, Pheâroâ trôû laïi vaø chòu töû ñaïo. Taïi nhaø thôø naøy, Ñöùc OÂng Giuse Ñinh Ñöùc Ñaïo, phoù giaùm ñoác Trung Taâm quoác teá Linh Hoaït Truyeån Giaùo vaø cuõng laø ngöôøi toå chöùc Tuaàn Leã Tu Ñöùc, noùi veà: "Nhöõng ñoøi hoûi thieâng lieâng cuûa ôn goïi toâng ñoà".

Ngaøy Thöù Ba muøng 2 thaùng 2/1999, Ñöùc OÂng Ñinh Ñöùc Ñaïo thuyeát trình veà "Ñöùc aùi muïc töû". Ban chieàu hoaøn toaøn thinh laëng: caàu nguyeän vaø laõnh Bí Tích Hoøa Giaûi.

Ngaøy Thöù Tö muøng 3 thaùng 2/1999: Buoåi tieáp kieán bò huûy boû, vì ÑTC bò caûm laïnh. Ban chieàu: Ñöùc Toång Giaùm Muïc Marcello Zago, Toång Thö Kyù Boä Phuùc AÂm Hoùa caùc daân toäc, noùi veà ñeà taøi: "Linh Muïc - Tu Só vaø söù meänh truyeàn giaùo".

Ngaøy Thöù Naêm muøng 4 thaùng 2/1999 laø Ngaøy beá maïc, Cha Agustino Nguyeãn Vaên Duï trình baøy veà Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu, theo ñeà taøi: Nhöõng neùt chính yeáu veà Tu Ñöùc vaø Muïc Vuï Truyeàn Giaùo.

Sau moãi baøi thuyeát trình, caùc tham döï vieân chia ra laøm 6 nhoùm, ñeå cuøng nhau hoïc hoûi vaø ñaøo saâu vaán ñeà ñaõ ñöôïc neâu leân, vaø ñi ñeán nhöõng ñuùc keát thöïc haønh.

Soá caùc vò xin tham döï theo danh saùch laø 82, ñeán töø caùc nöôùc: Ñöùc, Hoa Kyø, Naõ Uy, Phaùp, Thuïy Só , YÙ; nhöng giôø phuùt sau cuøng coù 13 vò vì ngaên trôõ khoâng theå ñeán ñöôïc.

Tuaàn leã Tu Ñöùc laàn thöù nhaát ñaõ ñöôïc toå chöùc vaøo thaùng Hai naêm 1998. Naêm nay (1999) soá tham döï ñoâng hôn. Vôùi söï ñaùp laïi raát tích cöïc vaø theo lôøi yeâu caàu cuûa nhieàu anh chò em Linh Muïc, Tu Só, caùc tuaàn leã nhö vaäy raát coù theå seõ ñöôïc tieáp tuïc trong töông lai. Ai cuõng nhaän thaáy raèng: ñaây laø moät ôn lôùn lao Chuùa ban cho mình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page