ÑTC ñeán kính vieáng
Ñaøi Ñöùc Maria voâ nhieãm
vaø Ñeàn Thôø Ñöùc Baø Caû

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC ñeán kính vieáng Ñaøi Ñöùc Maria voâ nhieãm vaø Ñeàn Thôø Ñöùc Baø Caû.

 Roma - 08.12.99 - Chieàu ngaøy moàng 8 thaùng 12/1999, Leã troïng Ñöùc Trinh Maria voâ nhieãm, ÑTC ñeán kính vieáng vaø ñaët voøng hoa tröôùc Ñaøi Ñöùc Meï ôû Quaûng Tröôøng Taây Ban Nha, naèm ôû trung taâm Roma. Sau ñoù, ngaøi ñeán Ñeàn Thôø Ñöùc Baø caû kính vieáng vaø caàu nguyeäïn tröôùc aûnh Ñöùc Meï ñöôïc toân kính vôùi töôùc hieäu "Ñöùc Baø Söï Cöùu Roãi cuûa Daân Roma" (Salus populi Romani). Ñaøi Ñöùc Meï ôû Quaûng Tröôøng Taây Ban Nha, ñaõ ñöôïc xaây caát ñeå ghi nhôù Tín ñieàu "Ñöùc Maria voâ nhieãm nguyeân toäi", ñöôïc Ñöùc Pio IX (1846-1878) tuyeân boá ngaøy moàng 8 thaùng 12 naêm 1854. Sau ñoù boán naêm, khi hieän ra ôû Loä Ñöùc vôùi Coâ Bernardette Soubirous 18 laàn töø ngaøy 11.2.1858 ñeán ngaøy 16.7.1858 (ñuùng vaøo ngaøy leã kính Ñöùc Meï Carmeloâ) Ñöùc Trinh Nöõ ñaõ xöng mình laø "Ñaáng khoâng heà maéc tì oá toäi toå toâng". Lôøi naøy nhö vieäc xaùc nhaän coâng khai tín ñieàu ñaõ ñöôïc Quyeàn Giaùo Huaán cuûa Giaùo Hoäi tuyeân boá. Coøn Ñeàn Thôø Ñöùc Baø Caû treân ñoài Esquilino, trung taâm Roma, ñöôïc coi laø Ñeàn Thôø coå kính nhaát maø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Taây Phöông daâng kính Ñöùc Trinh Nöõ Maria. Ñöùc Sixto III (432-440) xaây caát laïi Ñeàn Thôø naøy treân neàn cuõ vaø daâng kính Ñöùc Trinh Nöõ ñöôïc Coâng Ñoàng Epheâsoâ tuyeân boá naêm 431 laø "Meï Thieân Chuùa". Ñaây laø moät trong boán Ñeàn Thôø Caû ñöôïc kính vieáng ñeã laõnh ôn toaøn xaù trong Naêm Thaùnh.

 Theo Ñöùc Hoàng Y Carlo Furno, phuï traùch Ñeàn Thôø Ñöùc Baø Caû, thì ÑTC ñeán kính vieáng vôùi tö caùch tö rieâng, khoâng coù söï tham döï cuûa giaùo daân, maø chæ coù caùc Kinh Só vaø caùc vò giaùo só phuïc vuï trong Ñeàn Thôø maø thoâi. Sau ñoù, ÑTC trôû veà Vatican. Ñöùc Hoàng Y phuï traùch Ñeàn Thôø Ñöùc Baø Caû cho bieát theâm: Trong Naêm Toaøn Xaù, taïi Ñeàn Thôø Ñöùc Baø Caû seõ coù nhieàu leã nghi kính Ñöùc Trinh Nöõ Maria, caùch rieâng caùc cuoäc cöû haønh phuïng vuï theo leã nghi Ñoâng Phöông, nhaát laø Leã nghi Maronite (Liban). Ngoaøi ra, coøn coù nhieàu cuoäc cöû haønh phuïng vuï baèng caùc leã nghi khaùc. Roài trong Ñeàn Thôø coøn coù nhieàu vieäc ñaïo ñöùc khaùc nöõa, caùch rieâng vieäc ñoïc kinh Maân Coâi caùc ngaøy thöù Baåy trong tuaàn, khi coù theå vaø khoâng coù caùc cöû haønh phuïng vuï khaùc. Ñeàn Thôø Ñöùc Baû Caû seõ theo taát caû nhöõng leã nghi ñöôïc ghi trong Lòch chung cuûa Naêm Thaùnh 2000, do UÛy Ban trung öông soaïn vaø ban haønh. Ñöùc Hoàng Y coøn nhaán maïnh ñeán moät ñaëc ñieåm cuûa Ñeàn thôø Ñöùc Baø Caû: ñaây laø nôi caùc tín höõu ñeán ñeå caàu nguyeän, khoâng phaûi ñeå chieâm ngöôõng caùc di tích lòch söû vaø ngheä thuaät. Ñaây laø Ñeàn Thôø taïo neân moät baàu khí caàu nguyeän, thinh laëng vaø xem nhö laø nhaø cuûa Ngöôøi Meï.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page