ÑTC tieáp Taân Ñaïi Söù Panama
ñeán trình thö uûy nhieäm

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp Taân Ñaïi Söù Panama ñeán trình thö uûy nhieäm.

 Vatican - 04.12.99 - Saùng thöù Baåy 04.12.1999, trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp Taân Ñaïi Söù Coäng Hoøa Panama, Baø Edda Victoria Martinelli De Dutari, trình thö uûy nhieäm. Taân Ñaïi Söù sinh naêm 1941, coù gia ñình vaø 4 ngöôøi con; ñaäu Tieán Só veà Kieán Truùc taïi Ñaïi Hoïc Panama. Baø ñaõ laäp nhieàu xí nghieäp hoaït ñoäng trong caùc laõnh vöïc baát ñoäng saûn vaø taøi chaùnh. Ngoaøi ra, Baø coøn chæ huy nhieàu cô quan khaùc nöõa, caùch rieâng daán thaân trong caùc toå chöùc cuûa Giaùo Hoäi, coù tính caùch xaõ hoäi, vaø tham döï vaøo caùc nhoùm Toâng Ñoà giaùo daân ñòa phöông. Trong dieãn vaên chaøo möøng Taân Ñaïi Söù, ÑTC nhaéc ñeán böôùc quaët lòch söû trong moái quan heä giöõa Hoa Kyø vaø Panama; ñoù laø trong nhöõng ngaøy tôùi ñaây Panama seõ laõnh nhaän chuû quyeàn hoaøn toaøn treân khu vöïc Keânh Ñaøo Panama vaø caùc laõnh thoå keá caän. ÑTC giaûi thích: Ñaây laø moät bieán coá coù nhieàu yù nghóa ñoái vôùi Panama vaø caû mieàn naøy. Ñaây laø moät söï kieän mang theo nhöõng haäu quaû lôùn lao veà phaùp lyù vaø thöïc haønh, kinh teá vaø chính trò; nhöng coøn coù caû tính caùch bieåu hieäu: vì vôùi vieäc taùi xaùc nhaän caên cöôùc lòch söû vaø ñòa dö cuûa Ñaát Nöôùc, nay Panama ñöôïc môøi goïi ñoùng moät vai troø quan troïng veà giao thoâng vaø noái keát giöõa caùc daân toäc treân theá giôùi. Ñoái vôùi ÑTC, vieäc laáy laïi chuû quyeàn treân laõnh thoå phaûi ñöôïc keøm theo moät söï lo laéng caùch rieâng, ñeå traùnh ñöøng ñeå nhöõng tö lôïi hoaëc nhöõng aùp löïc cuûa ngöôøi ngoaøi ñi ñeán vieäc laøm maát nhöõng lôïi ích, maø cô hoäi lòch söû naøy coù theå ñem ñeán cho ngöôøi daân Panama. Thöïc söï ñaây laø moät cô hoäi ñeå coå voõ vieäc phaùt trieån caùc döï aùn nhaèm loaïi tröø taän goác reã caûnh ngheøo khoå ñang ñeø naëng treân moät phaàn lôùn ngöôøi daân, ñeå toân troïng nhieàu hôn nöõa phaåm giaù cuûa caùc saéc toäc khaùc nhau, ñeå hoaøn thieän theâm coâng vieäc giaùo huaán, ñeå laøm cho caùc hoaït ñoäng cuûa quyeàn tö phaùp ñöôïc mau leï hôn vaø ñeå tình traïng caùc ngöôøi bò giam ñöôïc nhaân ñaïo hôn vaø coâng bình hôn, ñeå coù theå giuùp cho vieäc hoøa ñoàng cuûa hoï trong xaõ hoäi vaø sau cuøng, ñeå cung caáp nhöõng phöông tieän caàn thieát cho coâng vieäc phaùt trieån toaøn dieän con ngöôøi. Chuyeån sang phaïm vi thieâng lieâng, ÑTC nhaéc ñeán caùch rieâng vieäc Khai Maïc Naêm Ñaïi Toaøn Xaù saép ñeán. Ngaøi öôùc mong raèng: caû cho Panama nöõa, Ñaïi Toaøn Xaù laø moät cô hoäi thuaän tieän ñeå thuùc ñaåy moät ñaø tieán cho töông lai thieâng lieâng, ngoaøi vieäc laø moät cô hoäi thuaän tieän ñeå suy tö veà caùc thaùch ñoá hieän nay, nhö: nhöõng khoù khaên cuûa vieäc ñoái thoaïi giöõa caùc neàn vaên hoùa khaùc nhau vaø nhöõng vaán ñeà lieân heä ñeán vieäc toân troïng caùc quyeàn cuûa ngöôøi phuï nöõ vaø lieân heä ñeán vieäc thaêng tieán gia ñình vaø Hoân Nhaân.

 Trong dieãn vaên trình thö uûy nhieäm, Taân Ñaïi Söù Panama nhaéc ñeán nhöõng thaùch ñoá lôùn lao cho Panama: vieäc quaûn trò raát teá nhò Keânh Ñaøo ñöôïc trao traû laïi, con ñöôøng giao thoâng quan troïng giöõa Ñaïi Taây Döông vaø Thaùi Bình Döông vaø vieäc cuûng coá neàn daân chuû, ñaõ bò toån thöông naëng neà do bôûi cheá ñoä Quaân Phieät, caùch rieâng, nhö moïi ngöôøi ñeàu bieát, döôùi thôøi nhaø ñoäc taøi Manuel Noriega, bò truïc xuaát vaø bò xöû caùch ñaây 10 naêm taïi Hoa Kyø veà toäi buoân baùn chaát a phieán. Vieäc chieán ñaáu choáng laïi naïn ñoùi khoå, caùc chöùng beänh taät, naïn a phieán vaø nhöõng kyø thò .... Ñaây laø nhöõng thaùch ñoá lôùn lao ñoái vôùi ñöôøng loái ngoaïi giao cuûa Panama: caùc thaùch ñoá naøy ñeø naëng treân taát caû coäng ñoàng quoác teá.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page