ÑTC tieáp caùc vò tham döï Hoäi Nghò
veà Gia Ñình vaø veà vieäc hoøa ñoàng treû em taøn taät
trong tuoåi thô aáu vaø thanh nieân

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc vò tham döï Hoäi Nghò veà Gia Ñình vaø veà vieäc hoøa ñoàng treû em taøn taät trong tuoåi thô aáu vaø thanh nieân.

 Vatican - 04.12.99 - Hoäi nghò quoác teá veà Gia Ñình vaø veà hoøa ñoàng treû em vaø thanh thieáu nieân taøn taät, do Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Gia Ñình toå chöùc vôùi söï coäng taùc cuûa "Trung Taâm Giaùo Duïc gia ñình" ôû Madrid (Taây Ban Nha) vaø "Chöông trình Leopoldo" ôû Venezuela, caû hai toå chöùc cuûa caùc gia ñình vôùi treû em baát toaïi, taøn taät, keát thuùc saùng thöù Baûy 04.12.1999 sau ba ngaøy laøm vieäc taïi Roma. Ñaùp lôøi chaøo möøng cuûa Ñöùc Hoàng Y Alfonso Lopez Trujillo, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Gia Ñình vaø Hoân Nhaân, ÑTC caàu chuùc raèng: Hoäi nghò naøy seõ giuùp cho vieäc laøm toát ñeïp hôn tình hình cuûa caùc treû em vaø thanh thieáu nieân gaëp khoù khaên. Vôùi caùi nhìn veà Leã Giaùng Sinh, ÑTC noùi: Trong Muøa Voïng vieäc suy tö veà tình traïng cuûa caùc treû em vaø söï chuù yù ñeán caùc gia ñình, trôû neân deã daøng hôn, ñeå giuùp ñôõ hoï khaùm phaù, caû nôi nhöõng ngöôøi con taøn taät, moät daáu hieäu cuûa tình yeâu Thieân Chuùa. ÑTC nhaän xeùt raèng: Dó nhieân, vieäc ñeán trong gia ñình cuûa moät ngöôøi con ñau khoå laø moät bieán coá gaây neân luùng tuùng vaø ngaïc nhieân cho gia ñình vaø vì theá caàn phaûi naâng ñôõ, an uûi nhöõng cha meï bò thöû thaùch nhö vaäy. Ngaøi noùi: Nhaát laø khi ñöùa con caàn ñeán söï giuùp ñôõ hôn vaø coù theå lieàu bò khöôùc töø, thì chính gia ñình coù theå baûo veä, caùch hieäu nghieäm hôn caû, phaåm giaù baèng nhau giöõa caùc em taøn taät vaø nhöõng treû em laønh maïnh. Nhöng trong tröôøng hôïp gaëp phaûi caûnh coù con em bò taøn taät, thì gia ñình coù quyeàn ñöôïc uûng hoä vaø giuùp ñôõ ñeå vuôït qua tình traïng dó nhieân khoâng deã daøng naày. ÑTC quaû quyeát: "Toâi ñaõ nhaéc laïi vieäc naøy trong caùc dòp khaùc, caàn phaûi toû ra baèng vieäc laøm laø beänh hoaïn khoâng taïo neân nhöõng hoá saâu khoâng vöôït qua ñöôïc, cuõng khoâng ngaên trôû caùc moái quan heä cuûa ñöùc aùi Kitoâ ñích thöïc ñoái vôùi nhöõng ai laø naïn nhaân. Traùi laïi beänh hoaïn phaûi gôïi leân moät thaùi ñoä chuù yù ñaëc bieät ñoái vôùi nhöõng ngöôøi naøy: thaät söï hoï thuoäc veà haïng ngöôøi ngheøo khoå: vaø Nöôùc Trôøi laø cuûa hoï".

 Töø gia ñình, ÑTC chuyeån sang nhöõng ngöôøi taøn taät. Ngaøi noùi: ngöôøi taøn taät caàn ñöôïc khuyeán khích trôû neân ngöôøi chuû ñoäng cuûa cuoäc soáng mình, bôûi vì giaù trò cuûa söï soáng vöôït treân giaù trò cuûa khaû naêng hoaït ñoäng, söùc saûn xuaát. Trong coâng vieäc naøy caàn coù söï can thieäp cuûa caùc hoäi chuyeân moân vaø nhöõng hình thöùc giuùp ñôõ ngoaøi gia ñình, baûo ñaûm söï hieän dieän cuûa caùc ngöôøi khaùc. Vôùi nhöõng nguôøi naøy, treû em coù theå ñoái thoaïi vaø taùi laäp nhöõng moái quan heä giaùo duïc vaø thaân höõu. Noùi toùm laïi, khoâng keå moïi tìm kieám khoa hoïc vaø saùng kieán xaõ hoäi vaø sö phaïm, ñoái vôùi ngöôøi tín höõu, vieäc phuù thaùc khieâm toán vaø tín nhieäm cho Chuùa laø ñieàu quan troïng; nhaát laø trong vieäc caàu nguyeän, gia ñình seõ tìm ra nghò löïc ñeå ñoái phoù vôùi caùc khoù khaên. ÑTC keát thuùc baøi giaùo huaán baèng lôøi nguyeän sau ñaây: "Laïy Ñöùc Maria, Meï cuûa hy voïng, xin haõy giuùp ñôõ vaø an uûi taát caû nhöõng ai gaëp phaûi nhöõng tình traïng ñau buoàn naøy!".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page