ÑTC göûi söù ñieäp
cho caùc vò tham döï Khoùa hoïp khoaùng ñaïi
cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Vaên Hoùa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC göûi söù ñieäp cho caùc vò tham döï Khoùa hoïp khoaùng ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Vaên Hoùa.

Vatican - 19.11.99 - Saùng thöù Saùu, 19/11/1999, ÑTC göûi söù ñieäp daøi baèng tieáng Phaùp cho caùc vò tham döï Khoùa hoïp khoaùng ñaïi cuûa Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà Vaên hoùa, dieãn ra trong nhöõng ngaøy naøy trong Noäi Thaønh Vatican, döôùi quyeàn chuû toïa cuûa ÑHY Paul Poupard, chuû tòch Hoäi ñoàng.

Chæ coøn vaøi tuaàn nöõa, Ñaïi Toaøn xaù cuûa naêm 2000 ñöôïc khai maïc. Giaùo hoäi coâng giaùo ñöôïc môøi goïi thu nhaän laáy nhöõng thaùch ñoá lôùn lao veà vaên hoùa cuûa theá giôùi ngaøy nay, trong ñoù nhöõng yù thöùc heä cuûa thôøi ñaïi nhaèm ñeán vieäc ñi xa maõi khoûi chaân lyù vaø loaïi tröø Thieân Chuùa ra ngoaøi xaõ hoäi, vöøa tin raèng haønh ñoäng nhö vaäy laø xaùc nhaän quyeàn toái cao cuûa con ngöôøi, nhaân danh töï do töï coi laø tuyeät ñoái cuûa con ngöôøi vaø cuûa söï phaùt trieån hoaøn toaøn vaø töï do cuûa con nguôøi. Ñoù laø noäi dung lôøi môøi goïi cuûa ÑTC ,trong söù ñieäp vaø ñöôïc ñoïc cho caùc vò tham döï, thay vì ñoïc trong buoåi tieáp kieán chung.

Ñeà taøi cuûa Khoùa hoïp laàn naøy laø "Ñeå tieán ñeán moät chuû nghóa nhaân baûn Kitoâ tröôùc theàm cuûa Ngaøn Naêm môùi". Trong caùc ñeà taøi ñöôïc thaûo luaän trong Khoùa hoïp, coù nhöõng khía caïnh veà thaàn hoïc vaø muïc vuï cuûa vieäc ñoái thoaïi vôùi caùc tín höõu vaø vieäc rao giaûng Tin Möøng trong caùc neàn vaên hoùa cuûa thôøi ñaïi ta.

Trong söù ñieäp, ÑTC nhaán maïnh raèng: "caùc heä thoáng tö töôûng nhaèm töôùc loät con ngöôøi khoûi chieàu kích taïo thaønh, ñöôïc taïo döïng gioáng hình aûnh Thieân Chuùa, gaây neân moät söï maát maùt saâu xa; söï maát maùt naøy taïo neân moät ñe doïa ñích thöïc cho con ngöôøi, ñöôïc thuï thai "maø khoâng coù lieân laïc naøo vôùi söï sieâu vieät". Vì theá, boån phaän chính yeáu ñoái vôùi Giaùo hoäi trong vieäc ñoái thoaïi vôùi caùc neàn vaên hoùa, laø daãn ñöa caùc ngöôøi ñoàng thôøi ñeán vieäc khaùm phaù moät khoa nhaân loaïi hoïc laønh maïnh, ñeå laøm cho hoï tieán ñeán moät söï nhaän bieát Chuùa Kitoâ, Thieân Chuùa thaät vaø Ngöôøi thaät".

ÑTC nhaéc laïi raèng: Ñaây laø vieäc laøm phaùt sinh vaø khai trieån moät khoa nhaân loaïi hoïc Kitoâ cho thôøi ñaïi chuùng ta; khoa nhaân loaïi hoïc naøy phaûi toân troïng caùc söï phong phuù vaø caùc giaù trò cuûa caùc neàn vaên hoùa cuûa con ngöôøi thôøi nay. ÑTC vieát: "Chuû nghóa nhaân baûn Kitoâ coù khaû naêng hoøa ñoàng nhöõng thaønh quaû toát nhaát cuûa khoa hoïc vaø kyõ thuaät, ñeå möu ích nhieàu hôn cho con ngöôøi. Ñoàng thôøi Chuû nghóa nhaân baûn Kitoâ traùnh xa ñöôïc nhöõng ñe doïa choáng laïi phaåm giaù con ngöôøi, chuû ñoäng cuûa caùc quyeàn vaø caùc boån phaän vaø choáng laïi chính söï soáng cuûa con ngöôøi, ngaøy nay ñang bò ñe doïa traàm troïng , töø luùc thuï thai cho tôùi luùc keát thuùc cuoäc soáng traàn gian naøy.

Söù ñieäp vieát tieáp: Ñaøng khaùc, tính caùch ña hình thöùc cuûa caùc khuynh höôùng veà nhaân loaïi hoïc, taïo neân moät söï phong phuù cho taát caû nhaân loaïi, cuõng coù theå sinh ra chuû nghóa hoøai nghi vaø söï laõnh ñaïm toân giaùo. Vaø ñaây laø thaùch ñoá maø ÑTC môøi goïi thu löôïm vôùi söï hieåu bieát vaø vôùi can ñaûm. Thöïc ra, Giaùo hoäi khoâng sôï nhöõng khaùc bieät chính ñaùng, vì söï khaùc bieät naøy laøm cho xuaát hieän nhöõng kho taøng phong phuù cuûa taâm hoàn con ngöôøi. Traùi laïi, Giaùo hoäi döïa treân nhöõng khaùc bieät naøy ñeå hoäi nhaäp Söù ñieäp Tin Möøng vaøo caùc neàn vaên hoùa.

Vì theá, ÑTC khuyeán khích Hoäi ñoàng Vaên Hoùa, haõy coå voõ vieäc khaùm phaù Thieân Chuùa cuûa lòch söû, nôi taát caû nhöõng ai chìm ñaém trong Thuyeát töông ñoái vaø trong söï laõnh ñaïm toân giaùo, ñaây laø nhöõng khuoân maët môùi cuûa voâ tín ngöôõng, - vaø Giaùo Hoäi coù boån phaän "ñem ñeán cho nhöõng ngöôøi naøy nieàm hy voïng maø hoï ñang caàn ñeán".

Sau cuøng, ÑTC môøi goïi gia taêng söï chuù yù ñeán giôùi treû, ñeán caùc nhaø giaùo duïc, caùc nhaø khoa hoïc, caùc nhaø söu taàm, caùc ngheä só, caùc thi só, caùc vaên haøo vaø taát caû nhöõng ngöôøi hieän ñang daán thaân trong ñôøi soáng vaên hoùa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page