Toøa Thaùnh toå chöùc
nhieàu hoäi nghò veà ñöùc tin vaø vaên hoùa
taïi Colombia

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Toøa Thaùnh toå chöùc nhieàu hoäi nghò veà ñöùc tin vaø vaên hoùa taïi Colombia.

Vatican - Ñaùp öùng tröôùc tình caûnh baïo ñoäng ñang tieáp dieãn taïi Colombia, Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh ñaëc traùch Vaên Hoùa ñöùng ra toå chöùc nhieàu hoäi nghò cao caáp veà ñöùc tin vaø vaên hoùa taïi caùc thaønh phoá khaùc nhau cuûa nöôùc naøy.

Toång coäng coù ba hoäi nghò. Hoäi nghò thöù nhaát veà chuû ñeà "Vaên hoùa canh taân: Hy Voïng cuûa Kyû Nguyeân Môùi", seõ dieãn ra taïi thaønh phoá Medellin, töø ngaøy 4 ñeán ngaøy 6 thaùng 10. Caùc ñeà taøi thaûo luaän taäp trung vaøo vai troø cuûa caùc tröôøng ñaïi hoïc vaø neàn vaên hoùa taïi Colombia. Hoäi nghò thöù hai, seõ dieãn ra taïi Bogota töø ngaøy 7 ñeán ngaøy 9 thaùng 10/1999, vôùi chuû ñeà "Söï ña daïng cuûa Vaên Hoùa, Moät Phuùc AÂm". Hoäi nghò naøy nhaém ñaøo saâu söï tìm hieåu veà nhöõng thaùch ñoá cuûa hieän töôïng hoaøn caàu hoùa vaø neàn vaên hoùa ña nguyeân. Hoäi nghò sau cuøng, seõ ñöôïc toå chöùc taïi thaønh phoá Cali, töø ngaøy 11 ñeán ngaøy 13 cuøng thaùng. Hoäi nghò naøy coù chuû ñeà "Ngöôøi coù tín ngöôõng vaø Khoa Hoïc Hieän Ñaïi, Caùc Khoa Hoïc Gia vaø Ñöùc Tin", seõ chuù troïng tôùi vieäc phaân tích nhöõng ñeà taøi gaây nhieàu tranh luaän trong quan heä giöõa Ñöùc Tin vaø Khoa Hoïc.

Caùc hoäi nghò treân ñaây taïi Colombia cuõng naèm trong chöông trình cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Vaên Hoùa, nhaém toå chöùc nhieàu hoäi nghò caáp vuøng treân khaép theá giôùi ñeå tìm hieåu nhöõng thaùch ñoá veà maët vaên hoùa cho coâng cuoäc truyeàn giaùo môùi. Theo sau caùc hoäi nghò toå chöùc taïi thaønh phoá Puebla thuoäc Trung Myõ, daïo thaùng 7 naêm 1998; keá ñeán laø taïi Bangkok ôû AÙ Chaâu, vaøo thaùng Gieâng naêm 1999; taïi Klingenthal thuoäc AÂu Chaâu vaøo thaùng 9 naêm 1999; vaø nay taïi Colombia daønh cho Nam Myõ. Muïc ñích cuûa nhöõng hoäi nghò naøy laø ñeå thaêng tieán coâng cuoäc truyeàn giaùo môùi cuûa vaên hoùa (new "evagelization of culture"), theo nhö lôøi cuûa Ñöùc coá Giaùo Hoaøng Phaoloâ VI. Ñaây laø chöông trình nhaém khích leä söï hieän dieän cuûa ngöôøi Coâng Giaùo trong caùc boái caûnh vaên hoùa, ñeå qua ñoù hoï coù theå kieán taïo nhöõng moâ hình vaên hoùa môùi, vaø ñoàng thôøi, ñöa ra nhöõng coâng thöùc truyeàn giaùo môùi bieát nhaïy caûm vôùi caùc giaù trò vaên hoùa cuûa moãi quoác gia, bieát toân troïng nhöõng gì thöïc söï laø nhaân tính; vaø thaùnh hoùa nhöõng giaù trò khoâng phuø hôïp vôùi Phuùc AÂm. Toøa Thaùnh nhaän thöùc ñöôïc raèng, treân khaép theá giôùi, ñaëc bieät laø taïi Myõ Chaâu, moät cuoäc truyeàn giaùo ñöôïc coi laø "ngoaïi quoác" ñoái vôùi vaên hoùa, ngoaïi quoác ñoái vôùi nhöõng giaù trò gaén lieàn vôùi taâm hoàn con ngöôøi, ñeàu seõ gaëp thaát baïi.

Trong soá tham döï vieân taïi caùc hoäi nghò ôû Colombia coù: Ñöùc Toång Giaùm Muïc Claudio Hummes cuûa Sao Paulo beân Brazil vaø Ñöùc Cha Cesar Franco, Giaùm Muïc phuï taù toång giaùo phaän Madrid. Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Vaên Hoùa, khoâng theå tôùi döï, vì ngaøi phaûi tham döï khoùa hoïp ñaëc bieät laàn thöù hai cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu. Linh Muïc Fabio Duque Jaramillo, ngöôøi Colombia vaø laø phoù toång thö kyù Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Vaên Hoùa, seõ tham döï caùc hoäi nghò thay cho Ñöùc Hoàng Y Poupard.


Back to Radio Veritas Asia Home Page