Hoøa giaûi vôùi Baéc Haøn
phaûi laø coâng taùc öu tieân
cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hoøa giaûi vôùi Baéc Haøn phaûi laø coâng taùc öu tieân cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn.

(UCAN KO3585.1043 1/09/99) - Nam Haøn (Inchon) - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn neân daønh öu tieân cho coâng taùc hoøa giaûi hôn laø taäp trung vaøo söù maïng truyeàn giaùo hay phaùt trieån cho giaùo hoäi Coâng Giaùo taïi mieàn Baéc.

Treân ñaây laø quan ñieåm cuûa moät soá nhaø hoaït ñoäng Coâng Giaùo Nam Haøn ñaõ tôùi tham döï moät dieãn ñaøn veà hoøa giaûi hai mieàn Nam vaø Baéc Haøn, ñöôïc toå chöùc taïi Baéc Kinh daïo cuoái thaùng 7/1999. Ngaøy 9 thaùng 8/1999 vöøa qua, anh Paul Kim Sang-Yong, 32 tuoåi, vaø caùc baïn cuûa anh ñaõ bò caûnh saùt Nam Haøn baét giöõ taïi phi tröôøng Kimpo ôû thuû ñoâ Nam Haøn veà toäi vi phaïm luaät cuûa Nam Haøn caám ngöôøi Nam Haøn khoâng ñöôïc gaëp gôõ ngöôøi Baéc Haøn khi chöa coù söï ñoàng yù cuûa chính phuû.

Anh Paul Kim Sang-Yong cho bieát, sau khi tham döï dieãn ñaøn noùi treân, anh yù thöùc ñöôïc raèng, giaùo hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn neân ñöùng ra giuùp giaûi quyeát vaán ñeà thoáng nhaát giöõa Nam vaø Baéc Haøn, trong aùnh saùnh nhöõng giaù trò cuûa tình hieäp nhaát vaø hoøa giaûi. Trong cuoäc phoûng vaán vôùi haõng thoâng taán UCAN ngaøy 20 thaùng 8/1999 vöøa qua, anh Kim Sang-Yong ñaõ baøy toû caûm nghó cuûa anh nhö sau: "Laø moät tín höõu Kitoâ treû, toâi muoán ñöôïc ñoái thoaïi vôùi caùc anh chò em ôû mieàn Baéc ñeå chuaån bò cho töông lai ñaát nöôùc chuùng toâi. Toâi hy voïng söï tham gia cuûa toâi seõ giuùp laøm cho phong traøo taùi thoáng nhaát hai mieàn Nam vaø Baéc Haøn cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn trôû neân soáng ñoäng hôn. 10 naêm ñaõ troâi qua keå töø sau cuoäc vieáng thaêm Baéc Haøn cuûa cha Paul Moon Kyu-Hon". Cuõng neân nhaéc laïi ôû ñaây laø daïo naêm 1989, cha Paul Moon Kyu-Hon, khi aáy laø toång thö kyù cuûa Vaên Phoøng Phaùt Trieån Nhaân Baûn thuoäc Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu, ñaõ vi phaïm luaät an ninh quoác gia sau khi cha hoä toáng moät phuï nöõ Coâng Giaùo Nam Haøn, sang Baéc Haøn ñeå tham döï moät buoåi hoïp veà vaán ñeà thoáng nhaát quoác gia. Caû cha Kyu-Hon cuõng nhö ngöôøi phuï nöõ vöøa noùi ñaõ bò giam tuø hai naêm.


Back to Radio Veritas Asia Home Page