Caùc Trieát Gia ngöôøi AÙ Chaâu
thaûo luaän veà vieãn aûnh môùi
cho theá kyû 21

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caùc Trieát Gia ngöôøi AÙ Chaâu thaûo luaän veà vieãn aûnh môùi cho theá kyû 21.

(UCAN AS3548.1043 31/08/99) - Nam Haøn (Puchon) - Trieát Hoïc raát quan troïng cho söï phuïc hoài nhaân loaïi, ñaëc bieät trong thôøi ñaïi ngaøy nay, thôøi ñaïi maø nhaân loaïi ñang laâm vaøo côn khuûng hoaûng.

Treân ñaây laø quan ñieåm cuûa giaùo sö Thomas Chin Kyo-hun, giaùo sö daïy taïi Ñaïi Hoïc Quoác Gia Nam Haøn, vaø laø moät trong soá 89 tham döï vieân taïi Hoäi Nghò baùn nieân cuûa Hieäp Hoäi Caùc Trieát Gia AÙ Chaâu, dieãn ra taïi Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Songsim ôû Puchon-Nam Haøn, töø ngaøy 17 ñeán ngaøy 19 thaùng 8/1999 vöøa qua. Linh Muïc Tieán Só Vuõ Kim Chính vaø Giaùo Sö Tieán Só Traàn Vaên Ñoaøn cuõng laø nhöõng tham döï vieân Vieät Nam coù maët trong Hoäi Nghò. Chuû ñeà cuûa hoäi nghò naøy laø: "Nhaân Loaïi Trong Theá Kyû 21: Tieán Ñeán Moät Vieãn AÛnh Môùi". Trong baøi thuyeát trình cuûa mình, giaùo sö Thomas Kyo-hun ñöa ra nhaän ñònh nhö sau: "Chuùng ta ñang soáng trong moät thôøi ñaïi, trong ñoù söï toân thôø tieàn cuûa, hieäu naêng kyõ thuaät vaø nhöõng cô cheá to lôùn ñang chieám daàn choã ñöùng cuûa con ngöôøi. Nhaân loaïi ñang ngaøy moät trôû neân moûng manh hôn. Roõ raèng, chuùng ta ñang soáng trong moät thôøi ñaïi cuûa cuoäc khuûng hoaûng nhaân loaïi, caùc giaù trò truyeàn thoáng bò giaùn ñoaïn. Qui taéc luaân lyù höôùng daãn haønh ñoäng cuûa con ngöôøi ñang bò xoùi moøn ôû khaép moïi nôi. Con ngöôøi caõi nhau, gaây chieán vaø saùt haïi laãn nhau ñeå ñaït ñöôïc nhöõng sôû höõu vaät chaát, vaø ñeå ñöôïc thuï höôûng laïc thuù. Nguyeân nhaân cuûa côn khuûng hoaûng naøy laø do con ngöôøi ñang theo ñuoåi cuûa caûi vaät chaát."

Ñeå phuïc hoài giaù trò nhaân loaïi, giaùo sö Chin ñeà nghò trôû laïi vôùi tö töôûng truyeàn thoáng cuûa trieát lyù Coâng Giaùo, ñi keøm vôùi nhöõng tö töôûng truyeàn thoáng cuûa AÙ Chaâu. Theo giaùo sö Chin, trong nhieàu khía caïnh, trieát hoïc gaén lieàn vôùi söï soáng hôn baát cöù laõnh vöïc khoa hoïc naøo khaùc. Khaùc vôùi khoa hoïc, trieát hoïc ñeà caäp tôùi nhöõng söï vaät lieân quan tôùi con ngöôøi, tôùi vaän meänh cuûa con ngöôøi. Trieát hoïc ñaït tôùi cao ñieåm cuûa noù trong söï hieåu bieát veà Thieân Chuùa vaø trong söï hieän höõu cuûa Ngaøi, moät söï hieåu bieát daãn ñöa taâm trí con ngöôøi tôùi chieàu saâu cuûa thöïc taïi vaø tôùi Thieân Chuùa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page