ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn
veà caùi cheát cuûa
Ñöùc Toång Giaùm Muïc Helder Camara

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà caùi cheát cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Helder Camara.

Vatican - 29.08.99 - Qua böùc dieän vaên cuûa Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, ÑTC baøy toû söï ñau buoàn cuûa ngaøi khi nhaän ñöôïc tin Ñöùc Cha Helder Camara, cöïu Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Olinda vaø Recife qua ñôøi ñeâm thöù Saùu 27.08.99. Ñieän vaên vieát nhö sau: "Nhaâïn ñöôïc tin trong ban ñeâm veà caùi cheát cuûa Dom Helder Pessoa Camara, cöïu Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Olanda vaø Recife, ÑTC daâng leân Chuùa lôøi caàu nguyeän cho vò chuû chaên nhieät thaønh naøy, moät vò chuû chaên, trong raát nhieàu hoaït ñoäng muïc vuï khaùc nhau, ñaõ giuùp ñôõ thieát laäp Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu Myõ Latinh (CELAM) vaø Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc quoác gia Brazil, maø ngaøi laøm thö kyù trong nhieàu naêm.

Böùc ñieän vaên vieát tieáp: Vôùi nhöõng lôøi chia buoàn cuûa ÑTC göûi tôùi taát caû nhöõng ai khoùc thöông Ñöùc Cha Camara, caùch rieâng tôùi Coäng Ñoàng Toång Giaùo Phaän vaø nhöõng ngöôøi trong gia ñình cuûa vò quaù coá, ÑTC ban pheùp laønh nhö baûo ñaûm ôn an uûi trong hy voïng nôi Chuùa Kitoâ soáng laïi".

Trong nhöõng ngaøy naøy hình aûnh loãi laïc cuûa Vò Giaùm Muïc Brazil vaãn tieáp tuïc ñöôïc baùo chí vaø caùc chöùng taù ñeà cao nhö moät nhaân vaät tröôùc maét nhieàu nguôøi ñaõ nhaäp theå caùch saâu roäng lyù töôûng cuûa Giaùo Hoäi sau Coâng Ñoàng Chung Vatican II, caùch rieâng vieäc daønh öu tieân cho caùc ngöôøi ngheøo - söï lieân keát chaët cheõ giöõa vieäc rao giaûng Tin Möøng vaø thaêng tieán con ngöôøi - boån phaän rao giaûng cuûa Giaùo Hoäi trong vieäc beânh vöïc caùc quyeàn con ngöôøi.

Töøng traêm ngaøn ngöôøi ñaõ döï leã an taùng Ñöùc Coá Giaùm Muïc ñöôïc cöû haønh chieàu thöù Baåy taïi moät nhaø thôø nhoû beù ôû Fronteras das Recife, maïn baéc Brazil, nôi ñaây "vò Giaùm Muïc cuûa caùc ngöôøi ngheøo" ñaõ soáng trong 31 naêm. Ñeå kính nhôù vò Giaùm Muïc cuûa caùc nguôøi ngheøo naøy, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Brazil quyeát ñònh laäp moät cô quan thoâng tin ñeå phoå bieán "tieáng noùi cuûa ngöôøi daân", vôùi vieäc löu yù caùch rieâng ñeán nhöõng vuï tranh chaáp ñaát ñai taïi Brazil.


Back to Radio Veritas Asia Home Page