Giôùi treû AÙ Chaâu
gaëp nhau taïi Thaùi Lan

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giôùi treû AÙ Chaâu gaëp nhau taïi Thaùi Lan.

Hua Hin, Thaùi Lan [Zenit 9/08/99] - Cuoäc gaëp gôõ giôùi treû AÂu Chaâu vöøa chaám döùt taïi Santiago de Compostella, Taây Ban Nha, thì cuoäc gaëp gôõ giôùi treû AÙ Chaâu laïi khôûi söï taïi Hua Hin, Thaùi Lan.

Cuoäc gaëp gôõ cuûa giôùi treû AÙ Chaâu keùo daøi töø ngaøy 8 ñeán 12/08/99. Ñaây laø cuoäc gaëp gôõ giôùi treû AÙ Chaâu ñaàu tieân. Coù khoaûng 1,000 baïn treû tham döï cuoäc gaëp gôõ. Caùc baïn treû AÙ Chaâu ñaõ gaëp gôõ nhau trong Ngaøy quoác teá Giôùi Treû taïi Manila do Ñöùc Thaùnh Cha chuû toïa hoài naêm 1995. Treân 5 trieäu baïn treû ñaõ tham döï cuoäc gaëp gôõ quoác teá naøy.

Caùc baïn treû AÙ Chaâu tham döï cuoäc gaëp gôõ naøy phaàn lôùn ñeán töø Phi Luaät Taân, Nhöït Baûn, Hongkong , AÁn Ñoä vaø Ñaøi Loan. Vôùi moät phaùi ñoaøn nhoû, caùc baïn treû Vieät Nam cuõng coù maët trong cuoäc gaëp gôõ.

Ñeà taøi ñöôïc choïn cho cuoäc gaëp gôõ giôùi treû AÙ Chaâu laàn naøy laø "Giôùi Treû AÙ Chaâu treân ñöôøng cuøng vôùi Chuùa Gieâsu tieán veà Ngaøn Naêm Môùi".

Saùng kieán do vaên phoøng giaùo daân cuûa Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu ñeà ra , mang moät yù nghóa ñaëc bieät , bôûi vì tuy laø thieåu soá, ngöôøi Coâng Giaùo AÙ Chaâu coù maët trong nhieàu laõnh vöïc cuûa xaõ hoäi, nhöùt laø trong giaùo duïc, y teá vaø lieân ñôùi. Hôn nöõa, vôùi 60 phaàn traêm daân soá, giôùi treû AÙ Chaâu laø moät thaønh phaàn quan troïng cuûa xaõ hoäi.

Vieäc choïn löïa Thaùi Lan laøm ñòa ñieåm cuoäc gaëp gôõ cuõng mang moät yù nghóa ñaëc bieät. Trong xöù sôû vôùi ña soá Phaät Giaùo naøy, Giaùo Hoäi luoân ñi tieân phong trong cuoäc chieán choáng laïi nhöõng teä naïn xaõ hoäi nhö naïn laïm duïng treû em, maïi daâm, gia ñình tan raõ, ñaùnh maát baûn saéc vaên hoùa vì traøo löu duy vaät.

Ngoaøi ra, Thaùi Lan coøn laø "thí ñieåm" cho vieäc soáng chung hoøa bình giöõa caùc toân giaùo vaø caùc nhoùm saéc toäc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page